نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: طالع بيني با استفاده از علم نجوم،آري يا نه؟

 1. #1
  کاربرسایت صدف.گ آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۱۹
  نوشته ها
  400
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  طالع بيني با استفاده از علم نجوم،آري يا نه؟


  طالعبینی

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

  درهمین ابتدا میگویم که طالع بینی اشتباه و بیپایه و اساس است. شاید تعجبکنید، ولی این موضوع کاملاً واضح و روشن است. اگر قانع نشدید پس به خواندناین متن ادامه بدهید.

  در ابتدا به این موضوع میپردازم که «طالعبینی چیست؟» طالعبینی انواع و اقسام مختلفی دارد. طالعبینی خورشید، طالعبینی ودا (کتاب مقدس هندوها)، طالعبینی کهن الگویی (مربوط به صورت ازلیاشیاء)، طالعبینی روز تولد، طالع بینی بر اساس هر ساعت از روز و انواع واقسام طالعبینیهایی که تعدادشان از تعداد ستارگان آسمان هم بیشتر است!

  بعضیاز ادعاهای آنها به طور اساسی با یکدیگر متناقض میباشند. به طور مثالبعضی از طالعبینیها میگویند که دقیقه و ساعت تولد مهم است و بعضی دیگرمیگویند که فقط ماه تولد در طالع هر انسان تأثیر گذار است. اما همهیآنها تحت یک فرض بسیار پهناور کار میکنند. شاید بگویید مگر فرض، پهناورهم میشود. بله! کافی است فقط به بالای سرتان نگاهی بیاندازید تا این فرضپهناور را ببینید. درست است، آسمان!  توجه آنها بهنیروهایی است که از آسمان بر روی ما در زمین تأثیر و نفوذ دارند. اما جالباست که بدانید در منشأ نیروها نیز با یکدیگر اختلاف نظر دارند و هر کدامنیروی خاصی را بر سرنوشت انسان زمینی مؤثر میدانند. بعضی آن نیرو رانیروی گرانشی میدانند، بعضی دیگر نیروی الکترومغناطیسی و بعضی دیگرمیگویند نیرویی که بر سرنوشت انسان تأثیر میگذارد، نیرویی است که قابلاندازهگیری نمیباشد! اما تمامی طالعبینها منشأ این نیروها را سیارات وستارهها (صورتهای فلکی) میدانند. اگر این نیروها بر روی انسانها تأثیرداشته باشند و واقعی باشند، پس باید بتوانیم آنها را اندازهگیری کنیم. ونیز باید برای ما این نیروها تقریباً شناخته شده و تعریف شده باشند. شایداین نیروها بر روی تمام افراد تأثیر نمیگذارند و به صورت آماری و تصادفیبر روی انسانها مؤثر باشند. اما اگر حتی بتوان این نیروها را به وسیلهیآمار اندازهگیری نمود، باز هم نمیتوان به صحت این پیشگوییها اعتمادکرد.  برای چند لحظه فکر کنید که چه نیروهایی میتواننداز طرف سیارات بر روی ما در زمین تأثیر بگذارند؟ انتخاب ما در این بارهمحدود است. سیارات کرههای بزرگی هستند که از یخ، سنگ، آهن و مواد دیگرتشکیل شدهاند. آنها میتوانند تأثیرات کمی بر روی ما بگذارند زیرافاصلهی آنها تا زمین بسیار زیاد میباشد. این فاصله به قدری زیاد است کهدر فیزیک، آن را بینهایت فرض میکنیم. سیارات میتوانند چهار نیرویبنیادی را داشته باشند : نیروی گرانشی، نیروی الکترومغناطیسی و دو نیرویدیگر، نیروی هسته ای ضعیف و نیروی هسته ای قوی میباشند. که این دو نیروبین هستهی اتم و ذرات درون هر اتم قرار دارد. اگر بخواهیم بحثماکروسکوپیک داشته باشیم، مشخص نیست که این دو نیروی آخر که در دروناتمها قرار داند چگونه میتوانند بر روی ما در زمین تأثیر بگذارند.نیروهای بسیار قوی هم با زیاد شدن فاصله کاهش چشمگیری خواهند یافت. اصلاًاین نیروها چگونه میتوانند بر شما تأثیر بگذارند در حالی که شما هزارمیلیون سال از منبع این نیرو فاصله دارید، منابعی که گاه وقتی ما نور وتشعشعات آنها را بر روی زمین دریافت میکنیم ممکن است که آن ستاره دیگروجود نداشته باشد!

  در مورد نیروی گرانشی ما تقریباً چیزهاییمیدانیم. به طور کلی نیروی گرانش به دو چیز وابسته است : به جرم دو جسم وبه فاصلهی آنها از یکدیگر. اجسامی که دارای جرم بسیار زیادی میباشند،طبیعتاً نیروی گرانشی بسیار زیادی نیز دارند. و همین طور با کم شدنفاصلهی دو جسم نیروی گرانشی بین آنها افزایش مییابد. حال باید برایبررسی این موضوع محاسباتی انجام دهیم. به عنوان مثال جرم مشتری 25000 باربیشتر از ماه میباشد. خیلی زیاد است، این طور نیست؟ ولی باید توجه داشتکه فاصلهی آن نیز 1500 بار از ماه دورتر است. خب حالا به نظر شما درنیروی گرانشی مشتری کدام یک از این اعداد تأثیر بیشتری میگذارند؟ در اینمورد فاصله نقش مهمتری دارد. نیروی گرانشی سیارات منظومهی شمسی بر رویزمین نسبت به نیروی گرانشی ماه بر روی زمین خیلی کم است. پس اگر نیرویگرانشی در طالعبینی افراد مؤثر است، در این میان ماه به علت نیروی گرانشیزیاد خود بر روی زمین بر تمامی سیارات منظومهی شمسی چیره خواهد شد.  خبممکن است بگویید که شاید منظور از نیرویی که بر طالع افراد تأثیرمیگذارد نیروی الکترومغناطیسی باشد. همان طور که میدانید نیروی گرانشیوابسته به جرم و فاصله بود. اما نیروی الکترومغناطیسی وابسته به بارالکتریکی و فاصله میباشد. مشکلی که اینجا به وجود میآید این است کهاجسام بزرگ مانند سیارات بار الکتریکی ندارند و خنثی میباشند!بارالکتریکی از ذرات باردار مانند الکترون و پروتون تشکیل میشود. و ذراتبادار با بار مخالف همدیگر را جذب میکنند. در طبیعت خیلی نادر است کهبارهای الکتریکی مثبت را ببینید و در کنار آن بار الکتریکی منفی وجودنداشته باشد و همین طور بر عکس. این بدان معناست که بارالکتریکی کل یکسیاره خنثی میباشد. بعضی از سیارات به دلایل مختلفی دارای میدانهایمغناطیسی میباشند. اما این میدانها هر چقدر هم که قدرتمند باشند درنزدیکی خود سیاره اثر میگذارند و با زیاد شدن فاصله تأثیرشان کاهش پیدامیکند. به عنوان مثال میدان مغناطیسی مشتری خیلی خیلی زیاد است، اما بهقدری از ما فاصله دارد که در واقع میتوان گفت که میدان آن بر روی ماتأثیری نمیگذارد. به علاوه خورشید خیلی از ما دور است و دارای میدانمغناطیسی بسیار بزرگی میباشد و منبع انرژی در منظومهی شمسی نیز هست.میدان مغناطیسی خورشید مستقیماً بر روی ما تأثیر میگذارد، میدانیم کهخورشید بسیار نورانی است و وقتی که انفجارهای عظیمی در سطح آن رخ میدهد،جریانهایی از ذرات باردار به فضا پخش میکند. که این جریانها میتوانندمتقابلاً بر روی میدان مغناطیسی زمین اثر بگذارند. مانند ویرانی ای که درسال 1989 میلادی بر روی زمین بر اثر این انفجارها به وجود آمد. خب در اینصورت خورشید باید تنها منبعی باشد که به علت داشتن میدان مغناطیسی قویخود، در طالع افراد تأثیر میگذارد. هر چند که طالعبینها میخواهند کهاین موضوع را بپذیرند، اما در طالعبینی این سیارات هستند که بیشترینتأثیر را بر روی ما دارند. ولی همان طور که دیدید تأثیر نیروی مجموعسیارات از خورشید بر روی زمین کمتر است. پس اگر نیروی مورد نظر درطالعبینی نیروی الکترومغناطیسی باشد به راحتی میتوان از تأثیر سیارات برروی زمین چشمپوشی کرد و به خاطر تأثیر بسیار ناچیز، آنها را نادیده گرفت.  تا اینجا دیدیم که اگر نیروی مؤثر در طالعبینی نیرویگرانشی باشد، ماه در این میان نقش مهمتری دارد. و اگر این نیرو را نیرویالکترومغناطیسی بدانیم خورشید در این میان از همه مهمتر است. در حالی کهمیبینیم در طالعبینی این گونه نیست. خب حالا باید چه کار کنیم؟ یکی کمککند چون ما نیرو کم آوردهایم! طالعبینها در این موقع میگویند این نیروبرای جهان علم هنوز ناشناخته است! هر چند که آنها میتوانند آرزو کنند کهاین نیرو واقعاً وجود داشته باشد، ولی متأسفانه این گونه نیست. چرا؟ اززمانهای دور تا کنون دیدهایم که تمام نیروهای موجود در طبیعت با زیادشدن فاصله کاهش پیدا میکنند. جسمی که از شما دورتر باشد نسبت به جسمی کهنزدیک شماست نیروی کمتری وارد میکند. ولی طالعبینها ادعا میکنند کهتمام سیارات تأثیر مساوی در طالعبینی دارند! و تأثیرات آنها با هم برابریمیکند. حال میخواهد این سیاره، یک سیارهی نزدیک مانند زهره باشد، یاسیارهی دوری مانند نپتون. هر دوی آنها به تساوی نیروهایی را در طالعبینیاعمال میکنند و نقشی مساوی خواهند داشت. بنابر ادعای طالعبینها فاصلههیچ تأثیری بر نیروی وارد از طرف سیارات بر ما ندارد! حتی برای جرم سیاراتنیز نقشی قائل نیستند. خواه آن سیاره، سیارهی غول پیکری مانند مشتری باشدیا سیارهی کمجرمی مانند عطارد. در اینجا نیز فرقی بین سیارات قائلنیستند. اما این نمیتواند حقیقت داشته باشد.  در اینمیان سیارکها چه میشوند؟ سیارکها مقدار قابل توجهی از سنگ و فلز هستندکه در میان سیارات منظومهی شمسی قرار دارند و در مدارهای مشخصی به دورخورشید در حال گردش میباشند. فاصلهی بیشتر سیارکها به زمین از بعضی ازسیارات نیز کمتر است. (ولی فراموش نکنید که در طالعبینی فاصله اصلاً مهمنیست.) بنابر این آنها نیز باید تأثیراتی در طالع افراد داشته باشند. مشکلاین جاست که در جهان ما بیشمار سیارک داریم. بر اساس محاسبات در منظومهیشمسی هزار میلیون سیارک داریم که قطر بزرگترین آنها 100 متر میباشد. پسدیدیم که میلیونها سیارک در منظومهی شمسی وجود دارند در حالی کهطالعبینها برای آنها در طالعبینی نقش و تأثیری قائل نیستند. خب این چهنیرویی است در جهان که برای علم شناخته شده نیست و تنها سیارات آن رادارند و سیارکها نمیتوانند آن را داشته باشند؟!  برایطالعبینها بدتر از این موضوع این است که در حال حاضر ستارهشناسان بیشاز 150 سیاره را خارج از منظومهی شمسی کشف کردهاند که بر گِرد ستارههایدیگری میچرخند. که البته فاصلهیشان از ما بسیار زیاد است. ولی به خاطرداشته باشید که در طالعبینی فاصله اصلاً موضوع مهمی نیست. خب پس اینسیارات هم باید بر روی ما تأثیرگذار باشند. البته این تعداد سیاره تا کنونکشف شدهاند. ما تا کنون ستارههای بسیاری را کشف کردهایم که به دور خودمدارهایی نیز دارند که میتوانیم فرض کنیم که به دور آنها نیز سیاراتی درحال گردش هستند. پس ما میلیونها میلیون سیاره در جهان داریم، هر چند کههنوز تمامی آنها را کشف نکردهایم. این سیارات در هر جایی قرار دارند. پسچرا طالعبینها به نقش آنها در طالع افراد توجهی ندارند؟ میبینیم که درطالعبینی تنها سیاراتی که از قدیم کشف شدهاند دارای تأثیر بر روی انسانمیباشد و جالبتر آنکه بنا به تعریف جدید دانشمندان پلوتون از سیاراتمنظومه شمسی حذف شده است، آیا تاثیر آن بر طالع افراد نیز حذف خواهد شد؟!

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

  پسمتوجه شدیم که اساس طالعبینی بر پایهی نیرویی است که نمیتوان آن راشناخت و یا شناخته نشده است، پس جای هیچ گونه تردیدی نمیماند که اصلاًطالعبینها کاری انجام نمیدهند.

  انسانهای زیادی هستند کهاعتقاد دارند که طالع آنها کاملاً صحیح است. آنها برای کارهای عادی وروزمرهی خود به پیشگوییها روی میآورند و بر اساس آن تصمیمگیریمیکنند. اما آنها با این کارشان اشتباهات منطقی و عقلی زیادی مرتکبمیشوند. اول اینکه چرا پیشگویی واقعاً صحیح است؟ به عنوان مثال آیا اگرکسی به ما بگوید که «امروز پول زیادی به دست خواهی آورد.» و بعد از یک 15دقیقه شما پولی بر روی زمین پیدا کردید، این دلیلی میتواند باشد کهپیشگویی او درست بوده است؟ دوم اینکه آیا هر آن چه که طالعبین به عنوانطالع شما گفته تماماً صحیح است؟ در بعضی از طالعها میگوید که «امروزدوست قدیمیتان با شما تماس میگیرد. او مشکل بسیار حادی دارد که برای رفعآن به کمک شما احتیاج دارد.» آیا واقعاً در آن روز دوست قدیمیتان با شماتماس گرفته است؟ یا میگوید که «شما امروز عشق خود را پیدا میکنید.» آیاواقعاً شما در آن روز عشق خود را پیدا کردهاید؟ به بیان دیگر چه تعداد ازپیشگوییهایی که میشود برای شما به حقیقت میپیوندد و چه تعداد از آنهااشتباه از آب در میآید؟ مردم سعی میکنند که پیشگوییهای درست را به یادداشته باشند و آنهایی که اشتباه بوده را فراموش کنند.  آیا هنوز شک دارید؟

  دوستبسیار شکاک من یک نمایش جالب درست کرد که نشان میداد که مردم چگونه بهراحتی توسط طالعبینها گول میخورند و فریب داده میشوند. او به سر کلاسرفت و خود را یک پیشگو معرفی کرد. و فال تمامی دانشآموزان کلاس را گرفت.پیشگوییهای او بسیار مبهم و کلی بود به طوری که میتوانست با وضعیت هرانسانی مطابقت داشته باشد و تقریباً برای تمامی افراد کلاس یک چیز رامیگفت. جالب این جاست که دانشآموزان پیشگوییهای او را درست میدانستندو در حرفهای او شک نکردند! وقتی طالعبین در پیشگویی خود حرف اشتباهیبزند و ما نادرست بودن حرفش را به او یادآوری کنیم، او خواهد گفت کهاشتباه میکنیم و حتماً این قضیه را فراموش کردهایم و به خاطر نمیآوریم.و یا به طور مبهم آن را توضیح خواهد داد تا ما با حرفهایمان به او کمککنیم و بگوییم که حرف شما صحیح است و برای من فلان اتفاق افتاده، و او ازاطلاعاتی که به او میدهیم استفاده کرده و به خودمان تحویل میدهد. اگر همبر فرض پیشگویی او در مواردی درست باشد، حتماً شانسی بوده و تصادفی اینحرف را زده است.


  پیشگویی و طالعبینی بسیار خطرناک و آسیبرساننده است، زیرا که باعث میشود که انسانها به جهان معقولانه نگاهنکنند و از تواناییهای خوب خود برای ساختن زندگیشان استفاده نکنند. اگردر گوگل به دنبال واژهی "astrology" (طالعبینی) بگردید برای شما 32میلیون آدرس میآورد که به جرأت میتوانم بگویم که 95 درصد آنها بیفایدهو بیارزش هستند و تنها به درد سرگرم شدن شما و پولدار شدن آنها میخورد.و آن 5 درصد باقیمانده هم دارند به شما میگویند که پایهی زندگی خود رابر فال و پیشگویی استوار نسازید. در آخر باز هم میگویم طالع بینی اشتباهو بیپایه و اساس است.

  اگر شک دارید، توصیه میکنم متن بالا را یک بار دیگر بخوانید.


  منبع :[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

  مترجم : علیرضا سرمدی
  به نقل از سایت تبیان

 2. #2
  کاربرسایت صدف.گ آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۱۹
  نوشته ها
  400
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: طالع بيني با استفاده از علم نجوم،آري يا نه؟

  " بررسی میزان علمی بودن پیشگویی با ستاره ها"
  طالع شما در کدام برج است؟!

  درحالی که سرمایه گذاری در حوزه علمی نجوم می تواند به توسعه سایر علوم چونکامپیوتر، الکترونیک، مکانیک، فیزیک منجر شود ولی در حال حاضر شاهد رشدروز افزون مراکز طالع بینی هستیم که هیچ مبنای علمی ندارد.

  هزارانسال پیش انسانها ستارگان را عواملی می پنداشتند که در سیر حوادث خاکی وزمینی و سرنوشت پادشاهان و انسانها مداخله می کنند به طوری که معابد واهرامی برای این منظور برپا کردند که امروزه نیز همچنان در برخی از کشورهاپابر جا است.

  در این معابد طالع بینان با بررسی چگونگی وضعیتصورتهای فلکی، سیاره ها، خورشید و ماه و نسبت آنها با یکدیگر به هنگامتولد هر انسان اقدام به پیشگویی درباره خصوصیات روانی و رفتاری و حوادثزندگی آینده آنها می کردند.

  طالع بینی به عنوان یک علم به تدریج بهسایر جوامع نفوذ کرد و هر جامعه ای بر اساس نحوه برخوردی که با آن داشتباعث قوت و یا تضعیف آن در طول تاریخ شد.

  طالع بینی نجومی با نفوذدر اروپا در سالهای 1400 تا 1650 میلادی به شکوفایی خود رسید ولی دانش وعلوم طبیعی جدید خیلی سریع ستاره باروری را از میان مردم بیرون راند بهطوری که کرسیهای علمی دانشگاهی خود را از دست داد. با این وجود در سالهایاخیر صحبتهای بسیاری از طالع بینی نجومی در میان است و شاید هر کدام از ماافرادی را در پیرامون خود بشناسیم که از فالگیرها و طالع بینها می خواهندبرای آنها طالع نما تهیه کنند یا لااقل در مجله مورد علاقه خود به دنبالبرج تولد خود بگردند تا ببینند که آیا در هفته آینده بخت و اقبال خوبی درزندگی خود دارند یا خیر.

  ولی آیا به پیشگوییهای طالع بینی و طالع بینان می توان اعتماد کرد؟ آیا می توان طالع بینی را علم دانست؟

  اخترشناسی و طالع بینی نجومی

  بهگزارش مهر، در طالع بینی نجومی بر خلاف اخترشناسی که یکی از علوم طبیعی بهشمار می رود تلاش می شود تا با توجه به وضعیت ستاره ها اتفاقات، پیشامدهاو حوادث خاکی و زمینی پیشگویی شود. طالع بینها با مطالعه و بررسی چگونگیوضعیت صورتهای فلکی، سیاره ها و ستاره ها، خورشید و ماه در زمان تولد هرانسان پیشگویی هایی درباره خصوصیات رفتاری، حوادث زندگی و آینده و سرنوشتانسانها می کردند.

  به تدریج این اعتقاد در مردم ایجاد شد که وضعیتخاص ستارگان با حوادث و پیشامدهای خاصی بر روی زمین ارتباط دارند. این امرتا آنجا پیش رفت که کتیبه های به دست آمده از بابل نشان می دهد کهفرایندهای گوناگون آسمانی را با سیر وقوع حوادث و وقایع زمینی مرتبط میدانستند و مردم بعدها از این کتیبه ها برای پیشگویی استفاده می کردند کهالبته این پیشگویی ها به ندرت به وقوع می پیوست.

  با رایج شدن ستارهخوانی یا طالع بینی نجومی در میان مردم هر چند که در ابتدا طالع بیناننجومی به پیشگویی درباره یک سرزمین یا دربار یک پادشاه می پرداختند امابعدها برای تک تک انسانها بر اساس قرار گرفتن ستاره ها در آسمان در زمانتولد شخص صورت گرفت و در نهایت "طالع نما" تهیه شد.

  منظور از "طالعنمای نجومی" نمایش وضعیت خورشید، ماه و سیاره ها و همچنین وضعیت نشانه هاینجومی دایره البروج یا مدار جانوری در لحظه تولد هر انسان است. برای اینکار طالع بینان آسمان را به 12 خانه یا برج تقسیم می کنند. هر یک از برجهادارای معنا و مفهوم خاصی هستند و هر یک بیانگر ویژگی خاص افراد مانندخصلت، منش، سرشت روحی، میزان سرمایه افراد، بخت و اقبال، سلامتی و مرگ ومهاجرت است. آنها می گویند برای منش و خصلت هر انسان این مسئله مهم است کهدر لحظه تولد او کدام نشانه نجومی دایره البروج و کدام سیاره ها در کدامخانه قرار دارد.

  علاوه بر این در طالع نماها وضعیت خورشید، ماه وسیاره ها نسبت به یکدیگر و همچنین وضعیت این ستارگان در نشانه های نجومیدایره البروج دارای اهمیت بود که در این زمینه "سمت الراس" ها نقش مهمیایفا می کردند. منظور از سمت الراس نقطه تقاطع بین دایره البروج و افقشرقی است.

  نحوه عملکرد طالع بینان برای دیدن آینده

  طبقنظر طالع بینان اگر خورشید در زمان تولد فردی در علامت نجومی حمل یا دلوقرار گیرد می تواند تاثیر مهمی بر زندگی او ایفا کند. بدیهی است که مسئلهتولد انسان در زمستان یا تابستان و به عبارت دیگر اینکه او متولد "جدی" یا"سرطان" است نقش تعیین کننده ای در طالع بینی او بازی می کند. از این رواست که طالع بینان بر عکس روانشناسان کلیه متولدین ماه "دلوی" و یا ماه"قوسی ها" در یک هفته معین را دارای سرنوشتی مشابه یکدیگر می دانند ومعتقدند این دسته از متولدین دارای خصوصیات روانی تقریبا مشابه هستند.

  اخترطالع شناسان، سیاره ها که خورشید و ماه نیز جز آنها است را دارای تمایلقطبی منفی و مثبت می دانند. به عقیده آنها خورشید بسیار با نفوذ است ونشان دهنده زندگی و قدرت است. اختر طالع شناسان می گویند که خورشید درعلامت نجومی شیر یا اسد فرمانروایی دارد و بر خلاف ماه تمایل قطبی مثبتدارد و اگر در طالع کسی دیده شود آینده خوبی را در پیش دارد.

  پیشگویی آری یا خیر

  دربارهنیروی پیشگویی طالع نماهای نجومی اعتراضها و مخالفتهای زیادی وجود دارد بهطوری که مارکو برسانلی، استاد فیزیک نجوم دپارتمان فیزیک دانشگاه میلان درپاسخ به این سئوال که آیا می توان نظرات طالع بینی را به عنوان یک نظریهعلمی قبول کرد با تاکید بر اینکه بر اظهارات طالع بینان نمی توان پایهعلمی متصور شد، می گوید: در کل برای فال و طالع بینی پایه های علمی وجودندارد. در تاریخ باستان، علم هیئت و طالع بینی یک عملکرد فرهنگی داشته استاما در دنیای امروز بیشتر جنبه حقه بازی دارد که برای اهداف سودجویانهانجام می شود.

  اما اکثر محققان نجومی بر اثرات سیارات و ماه وخورشید بر پدیده های زمینی تاکید دارند اما اثرات آن را بر روی زندگی وآینده بشر بی اساس می دانند.

  اسدالله قمری نژاد عضو انجمن نجومایران با تاکید بر رد پیشگویی های طالع بینان به مهر می گوید: پیشگویی هایطالع بینی بر خلاف نظرات اخترشناسان علمی نیست. اخترشناسان علمی با بررسیپدیده هایی چون پریود 11 ساله خورشیدی، اوج و حضیض ماه، ظاهر شدن لکه هایخورشیدی و کم و زیاد شدن لکه ها و چرخه 11 ساله آنها می توانند پیشگوییهایی را در زمینه پدیده های زمینی ارائه دهند.

  وی با بیان اینکهفعالیتهای خورشیدی حتی بر روی فیزیولوژی بدن انسان و سیستمهای ارتباطی نیزتاثیر دارد، اضافه می کند: فعالیتهای خورشیدی در برخی موارد بر رویفیزیولوژیکی انسان چون افت و خیز فشار خون و یا ارسال و دریافت پیامهایمخابراتی اختلالاتی تاثیر دارد اما اینکه بخواهیم با استفاده از وضعیتسیاره ها و ماه و خورشید آینده انسانها را پیشگویی کنیم غیر ممکن است وحتی می توان گفت بر اساس وضعیت ستاره هایی که میلیاردها کیلومتر از ما دورهستند این پیشگویی ها پذیرفتنی نیست.

  وی در عین حال با تاکید براینکه پیشگویی های طالع بینان طرفداران خاص خود را دارد، خاطرنشان کرد:علی رغم اینکه گفته های طالع بینان از نظر علمی قابل قبول نیست ولی همچنانشاهدیم که در برخی کشورها طالع بینان فعال هستند تا جایی که در میانحکمرانان نیز استقفاده از نظرات طالع بینان رایج است.

  هنوز فال را کارکرد علمی نجوم می دانند

  دکتررضا منصوری مجری طرح رصدخانه ملی ایران وضعیت علم نجوم را به لحاظ درک اینعلم در ایران و سایر کشورها متفاوت دانست و به مهر گفت: این علم در 50 سالاخیر تحولات و پیشرفتهای قابل توجهی داشته است ولی در ایران با توجه بهقدمت زیاد آن توجهی به آن نمی شود به طوری که محققان دنیا با صرفمیلیاردها دلار به دنبال پاسخ سئوالهای بی شمار خود می روند ولی در کشورما این علم منحصر به موارد محدودی شده است.

  وی گرفتن فال و پیداکردن ساعت سعد و نحس را از دیگر کارکردهای این علم در کشور نام برد واضافه کرد: گرفتن فال و ساعت سعد و نحس در گذشته جزیی از علم نجوم به شمارمی رفته که متاسفانه امروزه حتی در برخی از مراکز علمی و پژوهشی این امررا از کارکردهای علم نجوم می دانند.

  منصوری با پیشگویی های طالعبینان را بر اساس مبانی علمی ندانست و ادامه داد: اجرای پروژه های کلان دربرخی از رشته ها مانند نجوم نتایج ناخواسته ای را به دنبال دارد که میتواند به توسعه دانش و افزایش رفاه مردم کمک می کند.


  منبع : خبرگزاری مهر

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. دانستنیهایی از گردشگری که دانستنش ضروری است...
  توسط HRG در انجمن گردش گری و جهان گردی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۰۶ تیر ۹۰, ۱۹:۴۲
 2. ذوبآهن، استقلال و پرسپوليس مدعی هستند
  توسط PARI در انجمن بایگانی اخبار فوتبال ایران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۲۵ آذر ۸۷, ۲۱:۵۶
 3. استفاده از انرژی هسته ای برای عقیم سازی حیوانات موذی
  توسط YASSIN در انجمن بایگانی اخبار علمی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۲۱ آذر ۸۷, ۱۴:۱۲
 4. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۲۳ شهریور ۸۷, ۱۷:۳۴
 5. جان واریو: در هفته سوم می توانستم برای استقلال بازی کنم.
  توسط YAS در انجمن بایگانی اخبار فوتبال ایران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۱۲ شهریور ۸۷, ۲۰:۴۷

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •