تأثیر تحقیقات فضایی بر زندگی روزمره انسان


خبرگزاری مهر - گروه فناوریهای نوین:سفرهای فضایی و اکتشافات در سیاره های دیگر و دور از سطح زمین تنها درزمینه علوم فضایی و کیهانی پیشرفت به شمار نمی روند بلکه آثار جانبی کاملامحسوسی بر روی زندگی انسانها دارند که به تدریج و گذشت زمان خود را نمایانمی سازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمانهای قدرتمند فضایی ازجمله ناسا در راستای تولید تجهیزات مورد نیاز فضاپیماها و فضانوردان خود،دست به ابداع و تولید تجهیزاتی زده اند که در ابتدا در انحصار فضانوردانقرار داشته است اما به تدریج موارد استفاده از این تجهیزات در زندگیروزمره بشر مشاهده شده و این ابداعات به آرامی جایگاه خود را در میانانسانها باز کرده اند.

بستنی های خشک، چوبهای ترکیبی گلف و لباسهایشنای مافوق سریع تنها نمونه هایی محدود از تولیدات سازمانهای فضایی هستندکه ابتدا به منظور اکتشافات فضایی تولید شده و سپس به زندگی انسانها راهیافته اند. در ادامه چند نمونه از این ابداعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هواپیماهایبدون موتور معلق: در اواخر دهه 1940 فرانسیس روگالو یکی از کارمندان پیشینسازمان ناسا آزمایش بر روی لایه های آیرودینامیکی را آغاز کرد تا از آنهادر تولید هواپیماهای ارزان قیمت استفاده کند. سازمان ناسا تصمیم داشت ازاین ابزار با بالهای قابل انعطاف به عنوان جایگزین چتر نجات برایماموریتهای مداری زمین استفاده کند. این ابداع تحت آزمایشهای شدید قرارگرفته و اسکلت بندی آن بهبود پیدا کرد. مخترع استرالیایی جان دیکنسون بااستفاده از یافته های تکنیکی این ابزار ناسا و با مشارکت در فناوری روگالوطرحی جدید را ارائه کرد که به عنوان اولین هواپیمای بدون موتور یا گلایدردر جهان شهرت یافته است.

عینکهای ضد بخار اسکی: ورزشکارانی که بهورزش اسکی علاقمندند می توانند به خاطر داشتن میدان دیدی بدون بخار گرفتگیاز تحقیقات فضایی تشکر کنند. به منظور جلوگیری از غبار آلودگی و بخارگرفتگی شیشه های پنجره ها در فضاپیما در هنگام پرتاب، ناسا نوعی پوشش ضدبخار ابداع کرد که از مواد پاک کننده مایع، آب یونیزه شده و اکسیژن تشکیلشده است. پس از استفاده از این لایه در عینکهای آفتابی، غواصی و شیشه هایاتومبیل، روغن ضد آتش نیز به مواد سازنده آن افزوده شده است.

ساعتهایکریستالی کوارتز: سازمان ناسا شرکتی به نام شرکت General Time را به منظورتولید کریستالهای کوارتزی که زمان دقیق را طی ماموریتهای آپولو برای آژانسفضایی حفظ کند را استخدام کرد. این کریستالها اکنون در تولید انواع ساعتهااز جمله ساعتهای مچی که مورد مصرف تعداد زیادی از مردم جهان قرار دارند،استفاده می شوند.

چوبهای ترکیبی گلف: پس از اینکه آژانس فضاییآمریکا استفاده از مواد ترکیبی را در ساخت فضاپیماهای خود آغاز کرد، شرکتیبه نام Babcock & Wilcox از این فناوری ناسا برای تولید چوبهای سبکوزنی برای بازی گلف استفاده کرد که می توانست توپهای مخصوص گلف را بهفاصله ای دورتر ارسال کند.

غذاهای خشک و منجمد: به منظور تولیدغذاهای مناسب تر فضایی ناسا در دهه 1960 و 1970 آزمایش بر روی غذاهای خشکو منجمد را با کشیدن آب غذاها در حرارت بسیار پایین آغاز کرد. شرکتهایی ازقبیل API از این فناوری برای تولید غذاهای فوری مانند بستنی های خشک و توتفرنگی های خشک و منجمد استفاده کردند.

فومهای حافظه دار: اینبافتهای اسفنجی در سال 1966 به منظور افزایش میزان جذب ضربه در صندلی هایمخصوص فضاپیماها ابداع شد. این ماده که در آن زمان به فومهای کند و اکنونبه فومهای حافظه دار یا هوشمند شهرت یافته اند، در حال حاضر در تولیدانواع تشکها، بالشها، کلاه خودها، لایه های محافظ بدن، و کفشهای راحتیمورد استفاده گسترده ای قرار می گیرند.

کفشهای ورزشی: چکمه هایی کهناسا برای راه رفتن بر روی کره ماه برای ماموریت آپولو 11 ابداع کرد، بهگونه ای طراحی شده بودند تا بتوانند ضربات را جذب کرده و از میزان کنترل وثبات بالایی برخوردار باشند. فناوری انرژی مارپیچ که در تولید این کفشهایعجیب استفاده شده بود، پس از اتمام ماموریتها با مشارکت شرکتی به نامKangaROOS به کفشهای مخصوص دویدن و کفشهای ورزشکاران حرفه ای تبدیل شد.

لباسشنای LZR: در سال 2004 در پی شرکتی برای تولید لباسهای شنای پر سرعت،مهندسان ناسا که بهره وری در پرواز و کاهش میزان کشش سطحی از موارد موردتوجه آنها است، دریافتند که می توان با ذوب کردن قطعات مختلف لباس شنا دریکدیگر میزان کشش را بر روی لباس کاهش داد. در حدود 100 نوع ماده برایتولید لباس مناسب مورد آزمایش قرار گرفتند تا در نهایت لباس شنای فوق سریعLZR تولید شد. این لباس در رقابتهای المپیک توسط شناگر آمریکایی، مایکلفلپس مورد استفاده قرار گرفت و 8 مدال طلا را به همراه قهرمانی المپیکجهان را برای وی به ارمغان آورد.

جی پی اس: مشهورترین و کاربردیترین محصول اکتشافات فضایی بدون شک سیستم موقعیت یاب جهانی یا جی پی اساست. شبکه جهانی ماهواره ای و گیرنده های جی پی اس ناسا در ابتدا به منظوربررسی تغییرات در سطح زمین مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت با همکاریشرکتهای تجاری به صورت سیستمی برای استفاده از نقشه ها، یافتن مسیر جادهها، شهرها و جاده های دسترسی مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم درمیان دیگر دستاوردهای ناسا در رتبه بندی آنلاینی در سال جاری رتبه اول رابه خود اختصاص داده است.