امامصادق (عليه السلام) خطرات مهلك فرهنگ هاى منحرف و فاسد را كه ممكن استنوجوان و جوان را به خاطر شور عواطف و احساساتش تحت تأثير قرار دهد بهمربيان به اين صورت گوشزد مى كند .« بَادِرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالحَدِيثِقَبْلَ أَنْ يَسْبِقَكُمْ إِلَيْهِمُ المُرْجِئَةُ ».در انجام تعليم فرهنگاهل بيت (عليهم السلام) به جوانان خود سرعت به خرج دهيد و در تحقق اينوظيفه بسيار مهم شتاب ورزيد ، پيش از آن كه منافقان گمراه و بهوجودآورندگان فرهنگ هاى منحرف با سخنان باطل و مقالات ايمان سوزشان عقل وعواطف جوانانتان را به اسارت بگيرند و آراى نادرستشان و گفته هاى به ظاهرزيبايشان را در نهاد پاك جوانان جاى دهند و آنان را به وادى ضلالت و چاهگمراهى دراندازند ، و دنيا و آخرتشان را تباه نمايند .
ادب آموزى
حضرتاميرالمؤمنين على (عليه السلام) در روايتى به منفعت و سود تربيت صحيح وادب استوار اشاره مى كند و مى فرمايد :« من كَلفَ بِالاَْدَبِ قَلَّتْمَسَاوِيْهِ ».كسى كه به ادب و تربيت صحيح وادار گردد ، و به خوبى و سلامترشد يابد ، زشتى و بدكارى اش بسيار اندك خواهد بود .جوان هنگامى كه بهوسيله پدر و مادر و مربى آگاه و دلسوز تربيت صحيح شود ، براى پدر و مادرمنبع امنيت و آرامش و براى اطرافيان و جامعه موجودى سودمند و با منفعتخواهد شد .پدر و مادرى كه از ادب آموزى به جوانشان و تربيت صحيح او غفلتورزند و تنها به لباس و پوشاك و خوراك او قناعت كنند ، يقيناً در آينده ازبى ادبى و عدم تربيت او و شرارت و بدكارى اش در رنجى جانكاه و اضطرابىشكننده قرار خواهند گرفت .امام صادق (عليه السلام) در روايتى مى فرمايد :«إنَّ خَيْرَ مَا وَرَّثَ الآبَاءُ لاَِبْنَائِهِم أَلاَْدَبُ لاَ المَالُ».بى ترديد بهترين ميراثى كه پدران براى فرزندانشان باقى مى گذارند ادب وتربيت صحيح است نه ثروت و مال .

بر گرفته ازکتاب معاشرت استاد حسین انصاریان