1 - براي همديگر وقت صرف ميكنيم.
2 - به همه ميگويم كه دوستش دارم.
3 - براي قدرداني از محبتهايش، نامة عاشقانهاي برايش مينويسم.
4 - در جمع از او تعريف ميكنم.
5 - وقتي غمگين است سعي ميكنم ناراحتياش را بفهمم و او را درك كنم.
6 - هميشه در اتفاقات خوب و مهم زندگي او را سهيم ميكنم قبل از اين كه ديگران چيزي بدانند.
7 - در همه مراحل زندگي باهم برنامه ريزي ميكنيم.
8 - همواره مراقبش هستم و به نيازهايش توجه خاصي نشان ميدهم.
9 - آرامش را در همه حال حفظ ميكنم.
10 - باورهايم را نسبت به او همواره حفظ ميكنم.
11 - پس از به پايان رسيدن روزهاي پرتحرك، شبها همه چيز را برايش تعريف ميكنم.
12 - اولين كسي هستم كه تولدش را تبريك ميگويم.
13 - به كارهايي كه برايم انجام ميدهد توجه ميكنم و قدردان محبتهاي او هستم.
14 - ازدواجمان را از موهبتهاي الهي ميدانم.
15 - براي سلامتياش صدقه ميدهم.
16 - در يك مكان يادداشتي محبتآميز برايش پنهان ميكنم و او را راهنمايي ميكنم تا پيدايش كند.
17 - در همه لحظات زندگي با گذشت رفتار ميكنم.
18 - سعي ميكنم كه هميشه سرزنده و شوخ طبع باشم.
19 - كارهايي كه نشان دهندة محبتم نسبت به اوست برايش انجام ميدهم.
20 - هرگاه از او خيلي عصباني هستم به نكات مثبتش هم فكر ميكنم.
21 - اگر احساس كنم از وسايل شخصياش چيزي كم دارد ولي خودش نميخرد، حتماً برايش تهيه ميكنم.
22 - همه هدايايي را كه به من داده است، از صميم قلب دوست دارم.
23 - هميشه دل آرام يكديگر هستيم


منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]