بهعنوان صاحب كسب و كار چه بسا درك مشخصي از رنگ پول داشته باشيد اما از رنگكسب و كار چه تصوري داريد؟ بياموزيد كه چگونه رنگ مناسب با خلق تصويريمثبت قادر است مشتري را بر خريد از شما ترغيب نمايد يا بالعكس دريافتنارسايي از كسب و كار شما به وجود آورد.

علم رنگها
باور اين كهرنگها واجد قدرت تاثيرگذاري بر جسم و ذهن باشند اندكي دشوار به نظرميرسد. امروزه دانشمندان ميدانند رنگها از توان نفوذ بر فيزيولوژي وحالت ذهني برخوردارند. مطابق تحقيقات صورت گرفته، دگرگوني در رنگ محيط 14كودك ناتوان سبب تغيير در ميزان فشار خون و نيز تعديل رفتارهاي پرخاشگرانهآنان شده است.
علم رنگها اين بار از سوي پژوشگران بازاريابي جهت تعييننحوه كاربري اين دانش براي تاثير بر روي دريافت مشتري از كسب و كار موردمطالعه قرار گرفته است. فحواي رنگها و كسب و كار شما فحواي رنگها براساس فرهنگ، گونه، نژاد و حتي سن افراد تغيير ميكند. پس رنگها نه فقط ازلحاظ انتخاب بلكه از نظر تناسب با مشتريان مورد نظر حائز اهميت ميباشند.به عنوان نمونه هر چند سفيد در بسياري مناطق و فرهنگها مرتبط با ازدواجبوده و حس بيگناهي را القاء ميكند ولي در فرهنگهاي شرقي مثل هندوستانبيانگر مرگ است. همچنين رنگها را ميتوان به هدف اشاره به يك فرهنگ خاصتلفيق نمود، در جهان غرب سبز و قرمز در كنار هم مربوط به كريسمس و سياه ونارنجي نشان جشن هالوين ميباشند.
شركتهاي بزرگ و برندهاي مشهور جهاننيز از رنگهاي معيني استفاده ميكنند. رنگ آبي IBM دلالت بر پايا بودن ومحافظهكاري دارد و رنگ قهوهاي UPS سمبل طور عمر و اعتبار محسوب ميشود.
بنابراين لازم است معناي رنگها را در بازاريابي كسب و كار خود در خاطر داشته باشيد:
- سفيد: قداست – پاكي – جواني
سفيد رنگي است خنثي كه ميتواند در مد و سترونسازي در حرفه پزشكي دلالت بر خلوص داشته باشد.
- سياه: قدرت – برازندگي – پنهانكاري
سياهميتواند بهترين و گرانترين بازارها را مورد هدف قرار دهد يا دربازاريابي ميان جوانان با افزودن نوعي ابهام بر تصويرتان اين گروه را جلبنمايد.
- قرمز: عشق- هيجان – خطر
قرمز رنگ هشداردهنده است از قرمز براي دميدن شور و هيجان به مارك تجاري خود بهره ببريد.
- نارنجي: طراوت – انرژي – تفريح
اگر خواهان خلق فضايي سرزنده براي مشتريان ميباشيد از اين رنگ غاقل نباشيد.
- زرد: شادي – گرمي – هوشياري
زرد در عين داشتن حس آرامش ميتوانند نقشي مسحوركننده براي كسب و كار شما ايفا نمايد.
- سبز: طبيعت – سلامتي – وفور براي ايجاد تاثير آرامشبخش و يا تصويري از رشد و نمو، رنگ سبز گزينه مطلوبي شمرده ميشود.
- بنفش: شكوه – تدبير- تجليل
شايد با افزودن پردهاي از رنگ بنفش به ارزش كسب و كارتان اشاره نماييد.
- آبي: صداقت – صلح – اعتماد
احتمالارنگ آبي مردميترين و بيطرفترين رنگها در جهان ميباشد و براي اشاره بروفاداري مشتريان گزيدهاي مطمئن به شمار ميرود. همواره بر نحوه بهكارگيري رنگها از لوگو گرفته تا بروشور و كارتهاي ويزيت و بعضايونيفرمها دقت و وسواس به خرج دهيد. آيا رنگهاي انتخاب شده انعكاس درستياز شخصيت و تصوير كسب و كار شما ارائه ميدهند؟ در غير اين صورت ترديدي برضرورت تجديدنظر نداشته باشيد.
منبع: كارآفرينان اميركبير