راز سقوط قطره باران کشف شد

پژوهشگران فرانسوی توانستند با کشف راز سقوط قطرات آب باران نشان دهند که این قطرات پیش از برخورد با زمین منفجر می شوند.


به گزارش خبرگزاری مهر،دانشمندان دانشگاه " Aix-Marseille" در مارسی فرانسه با کمک یک دوربینویدئویی با وضوح تصویر بسیار بالا توانستند تمام اتفاقات را از زمانی کهیک قطره باران در ابر تشکیل می شود تا زمانی که به زمین برخورد می کند رانشان دهند.


دانشمندان بین المللی از حدود یک قرن قبل بهدنبال کشف راز سقوط قطرات باران بودند که اکنون این پژوهشگران فرانسویتوانستند با کمک تکنیکها و فناوریهای پیشرفته این راز را حل کنند.


براساسگزارش نیچر فیزیک، در این تحقیق در کسری از ثانیه یک فیلم منحصر به فرد ازیک قطره باران در زمان سقوط تهیه شد. این تصاویر آهسته نشان می دهند کهشکل نهایی قطره باران پیش از برخورد با زمین چگونه است. همچنین نشان میدهد که قطره باران پیش از تماس با خاک در خود منفجر می شود.