آینه ای با توانایی بازتاب نور در تمامی زاویه ها ابداع شد


دانشمندان اروپایی و آسیایی موفق به تولید آینه ای جهانی شده اند که می تواند تمامی امواج نوری را به سمت منابع خود بازتاب دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر،عملکرد این آینه مشابه زمانی است که یک بازیکن تنیس توپی را به دیوار میکوبد. توپ پس از برخورد مستقیما و بدون در نظر گرفتن زاویه ای که به دیوارکوبیده شده است به سمت بازیکن باز می گردد.

این آینه بر خلاف آینههای عادی که تنها توانایی بازتاب اجسام تا زاویه 90 دارند می تواند تصویراجسام را در هر زاویه ای بازتاب دهد. به بیانی دیگر فردی که در مقابل یکآینه بزرگ و جهانی ایستاده باشد می تواند بدون تاثیر مکانی که در آنایستاده است بازتاب تصویر خود را به خوبی و با وضوح بالا مشاهده کند.

بهگفته الف لئونارد از محققان دانشگاه سنت اندروز این آینه اجسام را کاملامرئی می کند و می توان گفت عملکردی مخالف پوششهای نامرئی کننده دارد. پوششنامرئی کننده برخلاف این آینه ها امواج نوری را به گونه ای انحراف می دهدکه جسم ناپدید شود. تنها نکته مشابه در مورد این دو ابداع استفاده ازموادی مشابه است که این مواد متا مواد نام دارند. در حالی که خواص موادمعمولی با کمک ساختار شیمیایی آنها تعیین می شود. متامواد، موادی مجازی بهشمار می روند که خواص خود را به کمک ساختار فیزیکی خود تعیین می کنند.

آینهجهانی و پوشش نامرئی کننده با استفاده از ریزساختارهایی که از طول موج نورکوچکتر است قادر به هدایت نور خواهند بود. خلق ساختارهایی به کوچکیمتامواد فرایندی پیچیده است و به همین دلیل آینه و پوشش نامرئی تنهاتوانایی پوشش دادن طول موجهای بلند را خواهند داشت. ساختارهایی که تواناییپوشش دادن و هدایت طول موجهایی کوتاهتر از آنچه چشم انسان قادر به دیدن آنخواهد بود تاکنون ابداع نشده اند.

آینه جهانی یک سانتیمتر ارتفاعداشته و قطری برابر 10 سانتیمتر دارد. این آینه از صفحات مداری مسی کهتوسط مدارهای سه میلیمتری پوشیده شده، تشکیل شده است. زمانی که ریزموجهایسه سانتیمتری با این مدارهای کوچک برخورد می کنند از زاویه ای که تابیدهشده اند به سمت عقب بازتابانده می شوند این در حالی است که ریزموجهامعمولا در هنگام برخورد با اکثر مواد در زاویه ای مشابه حرکتی رو به جلودارند.

چنین آینه ای می تواند در زمینه های متفاوت مورد استفادهقرار گیرد. نصب چنین ساختاری بر روی هواپیماها، قایقها و ماهواره ها میتواند توانایی ردیابی آنها را به واسطه رادار آسانتر کند زیرا در حالتعادی زمانی که امواج رادیویی با اجسام برخورد می کنند در هر زاویه ایپراکنده شده و تنها تعداد معدودی از این امواج بازتاب داده می شوند اما باکمک این آینه ها امواج رادیویی مستقیما به منبع خود بازتاب داده شده وردیابی شیء را آسانتر خواهد ساخت.

بر اساس گزارش ام اس ان بی سی،این آینه می تواند در عملیات نظامی و یا لایه محافظتی هواپیماها در برابرسیستمهای ردیابی لیزری مورد استفاده قرار گیرد.