8 اتهام برای اثبات تقلبی بودن ماموریت آپولو/ پاسخ دانشمندان به اتهامات


خبرگزاری مهر - گروه فناوریهای نوین:دانشمندان معتقدند به دلیل قدیمی بودن و محدود بودن اطلاعات هرگز نمی توانفردی را قاطعانه قانع کرد که ماموریت آپولو انجام گرفته است و تنها میتوان با ارائه برخی توضیحات ابهامات موجود در ذهن آنها را از بین برد.

بهگزارش خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به چهلمین سالگرد پرواز آپولو 11، اخبارمربوط به جزئیات این ماموریت تاریخی به یکی از مهمترین و پر مخاطب تریناخبار نشریات تبدیل شده است. این ماموریت تاریخی یکی از بزرگترین موفقیتهادر تاریخ تلاشهای علمی بشر به شمار می رود که البته همیشه با انتقاداتشدیدی نیز مواجه بوده است.

بسیاری از افراد، مردم عادی یادانشمندان بر این باورند که این ماموریت هیچگاه شکل نگرفته و تصاویر وفیلمهایی که از آن انتشار یافته است تنها برای فریب افکار عمومی و دراستودیوی فیلمبرداری با کمک تجهیزات و نورپردازی هوشمندانه به وجود آمدهاند. در ادامه برخی از اتهاماتی که به این مامویت وارد شده و پاسخهایی کهبرای رد این اتهامات داده شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.

*اتهام اول: با وجود اینکه هیچ بادی در سطح ماه در وزش نیست زمانی کهفضانوردان در حال کوبیدن پرچم به زمین هستند پرچم در حال اهتزاز است.

-پاسخ: پرچم از میله ای عمودی برخوردار است و در زمان نصب بر روی زمین توسطفضانوردان به حرکت در می آید. این میله از ماده آلومینیومی سبک و قابلانعطافی ساخته شده است که پس از اتصال، لرزشهای ناشی از نصب درون آن باقیخواهد ماند که این لرزشها باعث ایجاد حرکت اهتزازی در پرچم خواهد شد.

* اتهام دوم: در تصاویری که فضانوردان در سطح ماه به ثبت رسانده اند هیچ اثری از ستاره های آسمان دیده نمی شود.

-پاسخ: فرود آپولو در هنگام صبحگاه ماه که نور خورشید از هر زمان در آندرخشانتر است، صورت گرفت. به همین دلیل زمان نوردهی استفاده شده دردوربینها بسیار بالا بوده که این امر از ورود میزان زیاد نور به دوربینجلوگیری می کرده و جزئیات تصویر به ثبت نرسیده است. در عین حال با اینکهستاره ها از سطح ماه به خوبی قابل مشاهده اند به اندازه ای درخشان نیستندکه تصویر آنها بر روی فیلمهای عکاسی به ثبت برسد.

* اتهام سوم: هیچ اثری از حفره ناشی از فرود فضاپیما در تصاویر دیده نمی شود.

-پاسخ: فضاپیمای ایگل بر روی صخره ای بزرگ و سخت فرود آمده بود که توسطلایه ای از غبارهای ماه پوشانده شده بود. بر همین اساس هیچ دلیلی برایوجود داشتن حفره بر روی این سطح سخت وجود ندارد. همچنین غبار ناشی از فرودفضاپیما می تواند هرنوع اثر زمینی ناشی از فرود را پوشش داده باشد.

*اتهام چهارم: رد پایی که بر روی خاک ماه باقی مانده و تصویر آن به ثبترسیده است، بر روی خاک کره ای بدون اتمسفر، رطوبت و گرانش به وجود آمدهاست. اما ظاهر رد پا مشابه آثاری است که بر روی خاک یا ماسه خیس به جا میماند.

- پاسخ: عدم وجود باد در کره ماه به این معنی است که آثارایجاد شده بر روی خاک بسیار نرم این کره برای مدت طولانی ثابت باقی خواهندماند. چنین اثری را می توان به راحتی در فضایی بدون جریان هوا و با کمکتوده ای از ذرات ریز مانند انواع پودرها به وجود آورد.

* اتهام پنجم: در هنگام بلند شدن ایگل از سطح ماه هیچ اثری از شعله یا دود ناشی از بلند شدن در تصاویر دیده نمی شوند.

-پاسخ: سوختی که در راکتهای ایگل استفاده شده بود ترکیبی از موادی به نامهیدرازین و تتروکساید دینیتروژن بوده است که سوختن بدون دود و شعله ازخصوصیات احتراقی این مواد به شمار می رود.

* اتهام ششم: فضانوردان به خاطر وجود تشعشعات ناشی از کمربند تابشی ون الن هیچ شانسی برای زنده ماندن نداشته اند.

-پاسخ: این ادعا بر اساس اظهارات یک کیهان شناس روسی ارائه شده است. زمانکوتاهی که برای عبور از این کمربند نیاز بوده است با توانایی محافظتیفضاپیما ترکیب شده و به همین دلیل شدت تابش این تشعشعات بسیار پایین بودهاست.

* اتهام هفتم: سنگهایی که از ماه به عنوان نمونه بازگردانده شده اند با سنگهایی که در مناطق قطبی یافت می شوند شباهت زیادی دارند.

-پاسخ: برخیاز صخره های یافت شده در ماه در زمین نیز یافت می شوند. اما سنگهایی که ازماه آورده شده اند پس از ورود به اتمسفر زمین تماما سوخته و اکسیده شدهاند. در عین حال زمین شناسان به صورت قطعی تایید کرده اند که این سنگهاتوسط انسان از ماه آورده شده است.

* اتهام هشتم: تمامی ماموریتهایماه در دوره ریاست جمهوری ریچارد نیکسون شکل گرفته است. این در حالی استکه هیچ رهبر ملی دیگری با وجود توسعه 40 ساله تکنولوژی ادعایی درباره فرودبر روی کره ماه نداشته است.

-پاسخ: پس از فرود آپولو بر روی ماهرقابت فضایی کشورها با پیروزی آمریکا به پایان رسید و در عین حال سرمایهبرای ادامه دادن چنین ماموریتهایی با کمبود مواجه شد. کشورهای دیگر پس ازانجام این ماموریتها علاقه ای به ادامه دادن چنین برنامه هایی از خود نشاننداده و ماموریتهایی در مدارهای پایینی را به دلیل هزینه کمتر و کاربردبیشتر ترجیح دادند.