[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

احتمالمي رود عصر امروز امريکا و هند موافقتنامه اي امضاء کنندگان که بر اساس انهند بتواند انواع جنگ افزارهاي پيشرفته را از امريکا خريداري کند.
بهگزارش شبکه تلويزيوني بي بي سي انتظار مي رود توليد کنندگان اسلحهامريکائي با شرکت در مناقصه هاي بين المللي که وزارت دفاع هند برگزار ميکند حدود 10 تا 12 ميليارد دلار انواع جنگ افزار پيشرفته به هند بفروشند.
درنشست امروز هيلاري کلينتون وزير امور خارجه امريکا با مقامات هند مسائلبحث انگيزي از جمله برنامه هسته اي هند نيز مطرح خواهد شد و احتمالا ميرود در اين زمينه بين دو طرف اختلاف نظر هائي بروز کند چون اوبا در مقايسهبا جرج بوش موضع سرسختانه تري در باره مسائل هسته اي و انتشار جنگافزارهاي هسته اي در پيش گرفته است.
قرار است هند در خلال ده سالاينده بيست و چهار راکتور هسته اي خريداري کند و پيمانکاران امريکائي تلاشمي کنند تا سهم عمده اي در فروش راکتور هسته اي به هند به دست اورند و باتوجه با موافقتنامه هسته اي که دولت امريکا با هند منعقد کرده استپيمانکاران امريکائي مي توانند در مناقصه هاي مربوط به خريد راکتور هستهاي از سوي هند شرکت کنند.

**
همکاريهاي هند و امريکا مي تواند دهلي نو را از اتکاء به تسليحات روسي نجات بدهدو بخش قابل توجهي از نياز هند به انرژي را مرتفع کند.
به گزارش شبکهتلويزيوني الجزيره انگليسي، سفر هيلاري کلينتون وزير امورخارجه امريکا بههند و ملاقات وي با مقامات اين کشور براي گسترش مناسبات تجاري و اقتصادي وسياسي دهلي نو-واشنگتن است.
امريکا مي خواهد براي هند دو رئاکتورهسته اي احداث کند تا به تامين انرژي اين کشور کمک شود. درعين حال، هيلاريکلينتون به موضوع انعقاد دو قرارداد نظامي هندو امريکا به ارزش ده ميليارددلار خواهد پرداخت. هند در تلاش است زرادخانه هاي تسليحاتي اش را که مملواز تسليحات روسي است روزامد کند. با اين قراردادها ، به شرکتهاي تسليحاتسازي امريکا اجازه داده مي شود تا جنگ افزارها و تجهيزات نظامي پيشرفته رابه هند بفروشند. البته امريکا خواهان است که بتواند بر اين تسليحات وتجهيزات نظامي نظارت داشته باشد تا اينکه از انها براي اهداف مشخص شدهاستفاده شود.
براساس اين دو قرارداد نظامي، يکصد و بيست و شش فروند جت چندمنظوره امريکايي به هند فروخته مي شود.
اينقراردادها در راستاي قراردادي است که در سال دو هزار و شش ميان دولت جرجبوش، رئيس جمهور امريکا ، و دولت هند منعقد شد و براساس ان واشنگتن پذيرفتکه فناوري هاي هسته اي را به هند بفروشد.
ساختدو نيروگاه هسته اي در هند ، به اين کشور کمک شاياني خواهد کرد تا بتواندانرژي موردنيازش را تامين کند. هند با کمبود شديد برق مواجه است. بسيارياز بخشهاي تجاري و مسکوني هند از جريان برق مستمر محروم است و تقاضا برايبرق نيز در اين کشور در حال افزايش است. ساخت دو نيروگاه هسته اي امريکادر هند به مرتفع ساختن اين نياز دهلي نو کمک شاياني خواهد کرد.واحد مرکزي خبر