سناريوي تكراري معطلي زائران ايراني در فرودگاه


4 هزار و 600 دقيقه تأخير در پروازهاي سه روز پاياني هفته گذشته به عربستان
خبرگزاريفارس: موضوع معطلي زائران ايراني به عربستان در فرودگاه به امري عاديتبديل شده است به طوري كه در 3 روز پاياني هفته گذشته 4 هزار و 600 دقيقهتأخير در پروازها به سمت مكه معظمه و مدينه منوره ثبت شده است.


بهگزارش خبرنگار اجتماعي فارس، پروازهاي زائران ايراني به عربستان در بيشترموارد به تأخيرهاي طولاني همراه بوده است به طوري كه زائران اگر زير 5ساعت معطل شوند بايد خدا را شاكر باشند.
به علت قديمي بودن هواپيماهاي موجود خيلي مواقع خود مسئولان نيز معتقدند كه با توجه به اين شرايط تأخيرها عادي است.
هنگاميكه وارد فرودگاه ميشويم و حجم انبوه زائران ايراني را مشاهده ميكنيم درمرحله اول چيزي كه بيشتر جلب توجه ميكند، خوراكيهايي است كه در دستزائران است. زائران چون ميدانند كه ساعتهاي طولاني قرار است در فرودگاهمعطل شوند به همين منظور كاملاً مجهز به فرودگاه ميروند.
شب گذشتهبه دليل نقص فني يكي از پروازهاي تهران به عربستان از قم به سمت تهرانبازگشت و زائران پس از معطلي فراوان ساعت 11 امروز و بعد از رفع نقص فنيهواپيما به عربستان عزيمت كردند.
در چند ماه پيش كه برخي از سفرهايزائران ايراني به عتبات عاليات نيز از طريق هوايي انجام ميشد، همينمشكلات نيز در فرودگاه براي زائران عتبات عاليات به وجود ميآمد و در برخياز موارد اصلاً پرواز لغو و زائران بايد زميني به عتبات اعزام ميشدند.

* يك ششم پروازهاي به دليل عدم صدور مجوز از سوي عراق لغو شد

حسيناكبري رئيس عتبات عاليات سازمان حج و زيارت كشور در اينباره به خبرنگارفارس ميگويد: در زماني كه سفرهاي هوايي به عتبات عاليات داشتيم ، حدود يكششم پروازهاي به دليل عدم صدور مجوز از سوي عراق لغو شد.
وي اضافهميكند: از مجموع 314 پرواز كه بايد از ايران به سمت عراق انجام ميشد، 61پرواز به دليل عدم صدور مجوز لغو شد و همچنين 12 پرواز نيز به دليل بدي آبو هوا لغو شده است.


* 4 هزار و 600 دقيقه تأخير در پروازهاي سه روز پاياني هفته گذشته به عربستان

بهگزارش فارس، شركت هواپيمايي ايران اير كه مسئوليت پروازهاي عمره مفرده رابه عهده دارد با 77 ساعت تاخير در پروازهاي سه روز پاياني هفته گذشته بهعربستان، ركورددار شد.
بر اساس اعلام سازمان حج و زيارت، پروازهايچهارشنبه، پنجشنبه و جمعه شركت هواپيمايي ايران اير به مدينه و جده، بيشاز 4 هزار و 600 دقيقه تأخير داشت.
تاخيرهاي بسيار طولاني پروازهاي24، 25 و 26 تير شركت هواپيمايي ايران اير، ويژه عمرهگزاران، بر اساساعلام سايت سازمان حج و زيارت به قرار زير است: در تاريخ 24 تير سال جاري،پرواز شماره 1569 شركت هواپيمايي ايران اير، از تهران به جده ، 321 دقيقه،به علت تأخير ورود. پرواز شماره 1579 شركت هواپيمايي ايران اير، از اصفهانبه مدينه، 340 دقيقه ، به علت تأخير ورود. پرواز شماره 1585 شركتهواپيمايي ايران اير، از تهران به مدينه، 369 دقيقه، به علت نقص فني.پرواز شماره 1583 شركت هواپيمايي ايران اير، از تهران به مدينه، 457دقيقه، به علت نقص فني.
همچنين در تاريخ 25 تير پرواز شماره 1583شركت هواپيمايي ايران اير، از تبريز به جده، 900 دقيقه، به علت تأخيرورود. پرواز شماره 1585 شركت هواپيمايي ايران اير، از تهران به مدينه، 449دقيقه،- به علت تأخير ورود. پرواز شماره 1569 شركت هواپيمايي ايران اير ازتهران به جده، 197 دقيقه، به علت تأخير ورود. پرواز شماره 1581 شركتهواپيمايي ايران اير، از اردبيل به مدينه، 290 دقيقه، به علت تأخير ورود.پرواز شماره 1573 شركت هواپيمايي ايران اير، از تهران به جده، 296 دقيقه،به علت تأخير ورود.
همچنين يكي از پروازهاي روز چهارشنبه 26 تيز شركتهواپيمايي عربستان، به شماره 2709 كه از شيراز، عازم مدينه شد، 200 دقيقهبه علت نقص فني، تأخير داشت و 2 پرواز ديگر سعودي در روز جمعه به شمارههاي 2613 و 2611 كه از تهران و مشهد، راهي مدينه شدند، به ترتيب به علتنقص فني و تأخير ورود، با 595 و 215 دقيقه تأخير روبه رو شد.
تاخير طولاني شركت هواپيمايي سعودي، در اين 3 پرواز يادشده، در مجموع به بيش از يك هزار دقيقه، معادل قريب به 17 ساعت تأخير مي رسد.