بیدها و پروانه ها سیستم رادار خفاشها را مختل می کنند!پژوهشگرانآمریکایی دریافتند که پروانه ها و بیدها در طول نسلهای مختلف توانسته انددر سیستم ردیاب صوتی خفاشها اختلال ایجاد کرده و به این ترتیب از خود دربرابر این حیوانات شکارچی دفاع کنند.


به گزارش خبرگزاری مهر،دانشمندان دانشگاه ایالت کلورادو و دانشگاه ویک فارست با آزمایش بر روی"بید پلنگی" با نام علمی Bertholdia trigona کشف کردند که این گونه ویژهاز بیدها قادر است امواج صوتی انتشار شده از خفاشهای Eptesicus fuscus رادرک کند. این گونه خفاش این امواج را برای شناسایی و ردیابی شکار در طولشب ساطع می کند.


بید پلنگی پس از درک این امواج، یک پاسخماموفق صوت را پخش و با این اقدام شکارچی خود را گیج کرده و تواناییموقعیت یاب بیولوژیکی خفاش را مختل می کند. موفقیت یاب بیولوژیکی، تواناییشناسایی موقعیت اشیا از طریق امواج صوتی است.


براساس گزارشساینس، این محققان به مدت 9 شب رفتار چهار خفاش را در شکار انواع مختلفبید با کمک دوربینهای ویدئویی مادون قرمز مطالعه کردند. این بیدها به دوگروه بید پلنگی سالم و بیده پلنگی با رادار دستکاری شده (که قادر بهانتشار امواج مافوق صوت نبود) تقسیم شدند.


نتایح این رصدهانشان دادند که بیدهای پلنگی سالم به دلیل برخورداری از این سیستم تکاملیافته موفق شدند چهار برابر بیشتر از سایر بیدها از دست خفاشها فرار کنند.


به گفته این محققان، این سیستم تکاملی پیشرفته تنها تواناییفلس بالان (پروانه ها، بیدها و ...) برای دفاع در مقابل دشمنان طبیعی خودنیست بلکه برخی از پروانه ها برای جلوگیری از تصادفات شدید شبانه با سایرحشرات تنها قادرند در طول روز پرواز کنند در حالی که پروانه Hedyloidea(گونه ای از پروانه های ساکن پاناما) سیستم انجام مانورهای هوایی خطرناکرا توسعه داده است.