- اسامي افرادي که بر دنياي اينترنت تاثير گذار بوده اند و بزرگترين بازارپردازان اينترنت هستند،اعلام شد.

بهگزارش خبرگزاري آريا و بنا بر اعلام پايگاههاي معتبر اينترنتي اينافرادي از جمله کساني هستند که در ارتقا جايگاه کنوني اينترنت نقش بسزاييداشته اند.

لاري پيج و سرگئي برين Larry Page & Sergey Brin درسال 1998 زماني که تنها 24 سال داشتند گوگل را تأسيس کردهاند. نخستيندفتر اين دو نفر در يک گاراژ بود.

لاري و سرگئي سپس يک شرکت چند ميليارد دلاري را به وجود آوردند که اينترنت را به جنبش درآورد.

مارکزوکربرگ Mark Zuckerberg دانشجوي دانشگاه هاوارد زماني که تنها 19 سالداشت فيس بوک را به عنوان بستر يک شبکه اجتماعي براي نوجوانان راهاندازيکرد.

فيس بوک روز به روز در حال رشد است و هر ماه ميليونها کاربر جديد در آن ثبتنام ميکنند.

چادهارلي و استيو چن Chad Hurley & Steve Chen ابداع کنندگان يوتيوب، وبسايت "به اشتراکگذاري ويدئو به صورت آنلاين". گوگل بعدها يوتيوب را بهمبلغ يک ميليارد دلار و 65 ميليون دلار خريداري کرد.

آنها يوتيوب را در سال 2005 زماني که چاد 28 ساله و استيو 27 ساله بود راهاندازي کردند.

جري يانگ و ديويد فيلو Jerry Yang & David Filo ياهو را تأسيس کردند.

موتورجست و جوي ياهو رقيب سرسخت گوگل محسوب مي شود. اين دو دوست در حال حاضر،پس از پيشنهاد 44 و شش دهم ميليارد دلاري مايکروسافت براي خريد ياهوپرخبرترين افراد محسوب ميشوند. هنگام ايجاد ياهو در سال 1995 جري 26 سالهبود و ديويد 28 سال داشت.

مت مولن وگ Matt Mullenweg زماني که بستربلاگ گسترده اي را مورد استفاده قرار داد تنها 19 سال سن داشت. وي در سال2005 بستر بلاگ WordPress را به وجود آورد و فضاي بلاگ به معناي واقعي رشدو نمو کرد.

تام اندرسون Tom Anderson نخستين شبکه اجتماعي دنيا رابا بيش از يک ميليون کاربر بوجود آورد. تام اندرسون در سال 2004 در 23سالگي ماي اسپيس را تأسيس کرد.
پيير اميديار Pierre Omidyar مؤسس eBay در سال 1995 در 28 سالگي eBay را به عنوان يک حراجي آنلاين به وسعت دنيا تأسيس کرد.