يك ضربالمثل قديميمي گويد: «اگر هميشه مثل بوقلمون به زمين نوك بزني، محال است بتواني مانندعقابها پرواز كني!» اين گفته كاملا درست است و اوضاع وقتي بدتر ميشود كهاين معاشرت با بوقلمونها باعث شود كه شما نتوانيد از موفقيتي كه در دسترسهمه است، لذت ببريد.

«ارل نايتينگل» كه گاهي او را پدر توسعه فرديجديد مي نامند، موضوعي را كشف كرد كه آن را «عجيبترين راز» مينامد و آناينكه: «آدمي در آينده همان خواهد شد كه امروز به آن ميانديشيده است.»معني اين گفته دقيقا اين است كه اين ما هستيم كه جريان زندگي آيندهمان رابراي خود ميسازيم و اين بسته به موضوعي كه ما افكارمان رابر آن متمركزكردهايم، فرق خواهد داشت. اگر مدام بر مشكلات و جنبههاي منفي زندگيتمركز كنيم، اين روند را در زندگيمان وارد خواهيم كرد و اگر به موفقيت،شادي و ثروت فكر كنيم، ميتوانيم چون «عقاب» زندگي كنيم. حالا شايد بپرسيدكه اين تصوير ذهني ما از خودمان چه چيزي تاثير ميگذارد؟ جواب ساده است:بر همه چيز! اول اينكه اگر ما به سراغ موقعيتهايي برويم كه با افكارمانسازگاري داشته باشند، آن وقت جذب افرادي كه با ما هم راي هستند را توجيهميكند. دوم اينكه اگر با ديگران روابطي نا سالم، مخرب و مسموم برقراركنيم باز هم بازتابي از افكار خودمان است. در آخر اينكه اين ارتباطات برزندگي ما تاثير عميقي خواهند گذاشت. از اعتماد به نفس اندك گرفته تاالگوهاي فكري و اعمال مخرب، در هر حال راه موفقيت را براي خود سد كردهايم. ما گرايشها و تمايلات اين اشخاص را مشاهده ميكنيم و اگر تفكرات ماهم مانند آنها باشد، به جمع آنها خواهيم پيوست و مانند زندگي آنها، زندگيما هم سير قهقرايي طي خواهد كرد. افكار منشاء احساسات هستند، احساساتاعمال را ناشي ميشوند و نتايج گوناگون برآمده از اين اعمال است. اگر مابا الگوهاي فكري، عادات . گرايشهاي اطرافمان سازگار شويم، نتايجي كه پيشرويمان قرار مي گيرد، با اين ويژگيها همسان است. اگر اين مشخصات منفي ومخرب باشند، خواهيد ديد كه آنها شما را به كجا خواهند رساند.
حيواناتخانگي و صاحبانشان بتدريج به هم شبيه ميشوند. اين نكته در مورد انسانهانيز صادق است. ما شبيه آن كسي خواهيم شد كه به او علاقه داريم و از اوالگو ميگيريم! حالا چه كسي ميخواهد «بوقلمون» باشد؟ معلوم است، هيچ كس.
حالا چه بايد كرد تا «بوقلمون» نباشيم؟
بهتر است به اين نكات توجه كنيد:
1-روابط خود را بررسي كنيد. آيا مفيد و سالم هستند يا بيهوده، نا سالم ومسموم؟ اگر به احساسي كه در رابطه با افراد گوناگون به شما دست مي دهد،توجه كنيد، ميتوانيد پاسخ اين سوال را بيابيد.
2- اگر ميبينيد كه درروابط خود با شخصي، احساس مي كنيد كه انرژيتان كم شده، تحليل رفتهايد يااز خودتان بدتان ميآيد، سريعا و فورا به رابطه خاتمه دهيد.
3- الگوي تفكر خود را تغيير دهيد. تلاش كنيد فقط بر افكار و روابطي تمركز كنيد كه شاديآور، انرژيزا و پربار و سالم هستند.
خلاصهاينكه اگر دريافتيد روابط شما با فردي، انرژي شما را تحليل مي برد،ناراحتتان مي كند، مانع پيشرفتتان ميشود و باعث ميشود كه از خودتانمتنفر شويد، معطل نكنيد و رابطه قطع كنيد. به ياد داشته باشيد كه «اگرهميشه مثل بوقلمون به زمين نوكبزني، محال است بتواني مانند عقابها پروازكني!»
By: Tony Davies
مترجم: آذين صحابي
روزنامه تفاهم