ساده کردن زندگی لزوماً به این معنی نیست که از چیزهایی که می خواهید در زندگی، بگذرید. درواقع، دقیقاً متضاد این است.

سادهکردن زندگی به شما زمان بیشتری برای انجام کارهایی که وقت و انرژی برایشانمی خواهید، می دهد (مثل ورزش، کتاب خواندن یا شرکت در یک کلاس آموزشی).این ایده ها را امتحان کنید تا زمان، هزینه، پشتیبانی و فضای بیشتری درزندگی پرمشغله تان ایجاد کنید.

1. یک عادت جدید در خودتان ایجادکنید و آنرا به سایر اعضای خانواده هم آموزش دهید: هیچوقت بدون اینکه چیزیبا خود ببرید اتاق را ترک نکنید. مثلاً اگر در طول شب می خواهید از اتاقنشیمن به آشپزخانه یا اتاق خواب بروید، وسیله ای که باید به محل خودبرگردانده شود را در راه با خود ببرید.

2. اگر خانواده پرجمعیتیدارید که تعداد زیادی باید از یک حمام و دستشویی استفاده کنند، برای هرکسیک سبد مخصوص درنظر بگیرید که وسایل مخصوص حمام خود را در آن نگه دارند وحتماً پس از استفاده آنرا به اتاق خود برگردانند. درست مثل زندگی درخوابگاه های دانشجویی. اینکار باعث می شود فضای حمام شلوغ و بی نظم نشود وهرکس به راحتی از وسایل خود استفاده کند و جروبحثی هم پیش نیاید.

3.سبد یا جعبه ای در کمد یا گوشه ی از اتاق قرار دهید. در طول کار روزانه،مطمئناً چیزهایی پیدا می کنید که به هر دلیلی دیگر تمایلی به استفاده ازآن ندارید و فقط خاک می خورند. آن وسیله را درون آن سبد یا جعبه بیندازید.وقتی جعبه پر شد، می توانید آنرا به افراد نیازمند ببخشید.

4. گفتهمی شود که انیشتین هیچوقت برای به یاد آوردن چیزهایی که چک کردن آنها راحتاست به خود فشار نمی آورد (حتی شماره تلفن خودش). عقیده او این بوده کهاینکار باعث می شود فضای کافی برای اموری که می خواسته از قدرت مغزش برایآنها استفاده کند خالی شود. شما هم از این راهکار استفاده کنید و همه امورخود را در دفترچه ای یادداشت کنید که نیازی به به خاطر سپردن آنها نداشتهباشید و بعد درصورت نیاز به آن رجوع کنید.

5. صندوق پستتان را چککنید. نگذارید صورتحساب ها و قبض ها آنجا تلنبار شود و بعد به سراغشانبروید. روزنامه و مجلات ارسالی را هم در جای مخصوص خود (نه روی میزآشپزخانه) قرار دهید.

6. برای هرکدام از اعضای خانواده سبد مخصوصتهیه کنید که وسایل روزمره شان را در آن بریزند (مثل تکالیف و وسایلمدرسه، نامه های اداری، لباسهای کثیف و ...) به جای اینکه دور تا دور خانهپخش کنند.

7. با گذراندن فقط 15 دقیقه هر شب برای آماده کردن همهچیز برای روز بعد، از آشفتگی و سردرگمی صبحها نجات پیدا کنید. می توانیداز کارهایی که باید فردا انجام دهید یادداشت بردارید تا روز بعد بدانید کهدقیقاً چه باید بکنید. لباسی که برای بیرون رفتن می خواهید تن کنید راآماده کنید. وسایل و لباسهای مدرسه بچه ها را آماده کنید. و مواد و وسایللازم برای پختن ناهار فردا را نیز آماده کنید. میز صبحانه را بچینید و ....

8.قبوض را سر وقت و در یک روز مشخص پرداخت کنید. بااین روش همیشه می دانیدکه از نظر مالی در چه وضعیتی هستید و دیگر پرداخت قبض ها عقب نمی افتد.

9.یک روز شنبه همه کارهای ناتمام خود را لیست کنید، چیزی که باید برای یکیاز دوستانتان بفرستید، هدیه ای که دیر شده است، تلفنی که باید بزنید و ...همه هفته نوشتن آن را ادامه دهید. شنبه آینده لیستی درست و حسابی از همهکارهایی که باید انجام دهید دراختیار دارید. و همان روز یکی یکی همانکارها را با دقت و به نوبت انجام دهید.

10. این رسم را در خانه راهبیندازید که هرکس مسئول شام و ناهار خودش و شستن ظرفهای خودش باشد. بچه هاغذاهایی مثل سیریال، ساندویچ و از این قبیل را خیلی دوست دارند. اینکار یکتنفس خوب برای آشپزی کردن است و به شما کمک می کند به فرزندانتان آموزشدهید در امور خود استقلال داشته باشند.