دانشمندان پس ازبررسي روي 50 كشور جهان شهروندان سوئيسي را خوشبختترين انسانهاي رويزمين اعلام كردند.بر اساس خبر كانال تلويزيوني 24 مينوتس سوئيس پس ازسوئيس مردم آلمان و اسپانيا به ترتيب خوشبختترين انسانهاي روي زميناعلام شدند. نتيجه همين بررسي نشان ميدهد مردم مولداوي و كامرون نيزبدبختترين انسانهاي كره خاكي هستند، به طوري كه ده درصد مردم اين دوكشور خود را بدبخت احساس ميكنند.
در خبر مذكور اشارهاي به معيار استفاده شده براي تعيين درجه خوشبختي از سوي اين دانشمندان نشده است.
ازسوي ديگر بي بي سي نيز با انتشار نتايج يك بررسي در اروپا اعلام كرد كشورلوكزامبورگ بالاترين مصرف سرانه مشروبات الكلي را دارد. بر اساس نتايج اينبررسي مصرف سرانه مشروبات الكلي در لوكزامبورگ سالانه 15.6 ليتر است. دراين رده بندي ايرلند با مصرف سرانه 13.7 ليتر در سال دوم و مجارستان نيزبا 13.6 ليتر در سال در رده سوم جاي دارد.
چندي پيش نيز كارشناسانمسائل اجتماعي در اروپا در خصوص پايين آمدن سن مصرف مشروبات الكلي در بيننوجوانان تا حد 14 سالگي و افزايش مصرف آن در بين دختران نوجوان در اروپاهشدار داده بودند.