1 -خواب؛ هر چه بیشتر، بهتر: كاش همینطور بود! ولی مطالعات نشان میدهداحتمال مرگ زودرس در آنهایی كه بیش از8 ساعت در شبانهروزمیخوابند،بیشتر است.

2 - خوش به حال فلانی، هنوز سرش به بالشنرسیده،خوابش میبرد ! اتفاقا این نشان میدهد كه فلانی،خواب خوبیندارد.این كه آدم هنوز سرش به بالش نرسیده خوابش ببرد، یكی از نشانههایخوابآلودگی است كه باید تحت بررسی قرار بگیرد.مدت زمانی كه طول میكشدتا خوابمان ببرد،نباید كمتر از 5 دقیقه یا بیشتر از30 دقیقهباشد.پزشكان،مقادیر كمتر و بیشتر از این محدوده را غیرطبیعی میدانند.

3- چقدر كم میخوابی! همه آدمها حداقل به 8 ساعت خواب شبانه احتیاج دارند!هیچ عدد قطعی و واحدی وجود ندارد كه بشود روی آن قسم خورد.میزان نیاز بهخواب در افراد مختلف، متفاوت است.به خودتان رجوع كنید، اگر حس میكنید كههر روز بعدازظهر خسته و خوابآلود میشوید، بدانید كه احتمالا الگویخوابتان غلط است.

4 - چقدر زیاد میخوابی، نخبهها فقط روزی 3،4 ساعت میخوابند ! شاید مارگارت تاچر و بیل كلینتون و چند نفر از مشاهیرهالیوودی جزء نخستین كسانی باشند كه رسانههای غربی،درباره كم خوابیدنآنها زیاد حرف زدند.اما واقعیت این است كه از نظر پزشكان، این قبیل افرادمعمولا عملكرد بهتری نسبت به سایرین ندارند. كمخوابی،سلامت شما را تهدیدمیكند و تمركزتان را پایین میآورد. كمخوابی حتی میتواند بیمارتانكند و به سیستم ایمنی شما آسیب بزند.

5- من خوابم خوب است؛ فقطشبها چند بار از خواب میپرم ! به چنین خوابی نمیگویند خواب خوب. خوابیخوب است كه تداوم مناسبی داشته باشد.بیدار شدن مكرر در حین خواب از علائمشایع اختلال خواب است و بیشتر آنهایی كه شبها بیش از یك بار از خوابمیپرند، به نوعی اختلال خواب دچارند.

6 - كمخوابی فقط یك چارهدارد؛ قرص خواب! تاثیر داروهای خوابآور، كوتاه مدت است و كمكم بدنبه دارو عادت میكند و دیرتر به آن جواب میدهد. از طرفی،اگر بدن به داروعادت كند؛ قطع آن اوضاع را بدتر میكند. پس برای درمان قطعی، فقط باید بهپزشك مراجعه كرد تا علت اصلی بیخوابی شناخته و درمان شود.
7-كمخوابی از آن دردهایی است كه چاره ندارد و باید با آن ساخت ! اماتوصیههای دیگری هم هست كه میتواند اوضاع خوابتان را رو به راه كند:پرهیز از نوشیدن چای،قهوه، نوشابه وخوردن شكلات در ساعات نزدیك به خواب.خودداری از مصرف غذاهای سنگین و كشیدن سیگار در ساعات نزدیك بهخواب.رعایت نظم خواب؛ خوابیدن در یك ساعت ثابت، اختصاص دادن اتاق خواب بهخوابیدن و اجتناب از كارهای دیگری مثل تماشای تلویزیون و كار در آن اتاقو بالاخره این كه اگر بیش از نیم ساعت در رختخواب ماندید و خوابتان نبردو احساس خوابآلودگی هم نكردید، باید از اتاق خواب خارج شوید وتا وقتیاحساس خوابآلودگی نكردهاید،به رختخواب برنگردید.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]