در مواردی که به عملکرد سيستم خود اطمينان نداريد يا برای اطمينان از صحتعملکرد فايلهای ويندوز اکس پی و جايگزينی فايلهای اصلی به جای فايلهایاحتمالی معيوب ، نيازی به فرمت و نصب مجدد سيستم عامل اکس پی نداريد و اگرديسک سيستم عامل ويندوز اکس پی را داريد به ترتيب زير عمل کنيد:
۱- از منوی استارت گزينه ران را انتخاب کنيد.
۲- در کادر اپن دستور را تايپ کنيد

sfc /scannow

( قبل از / حتما بايد فاصله باشد)


۳-کادری ظاهر می شود که از شما ميخواهد ديسک سيستم عامل را در درايو قراردهيد تا بتواند فايلهای اصلی را جايگزين فايلهای معيوب نمايید.