دنیا به آیینه بزرگیشباهت دارد. آنچه را که هستید، منعکسمی کند. اگر دوستانه و پر مهر و محبتهستید، اگر به دیگران کمک می کنید،دنیا رفتاری دوستانه، محبت آمیز وکمککننده با شما خواهد داشت. دنیا همانچیزی است که شما هستید.


دنیابه آیینه بزرگی شباهت دارد.آنچه را که هستید، منعکس می کند. اگر دوستانه وپر مهر و محبت هستید، اگربه دیگران کمک می کنید، دنیا رفتاری دوستانه،محبت آمیز وکمک کننده با شماخواهد داشت. دنیا همان چیزی است که شما هستید.
مهمتریناصل در زندگیانسانی این است که هر چه اغلب به آن فکر کنید، همان می شوید.این اساسدین، فلسفه، متافیزیک، روانشناسی و موفقیت است. دنیای بیرون شما،بازتابدنیای درون شما است. اگر فکرتان را عوض کنید، می توانید زندگی تانراتغییر دهید. بزرگترین چالش و مسئولیت شما این است که در خود معادل ذهنیایکه می خواهید در بیرون از خود تجربه کنید فراهم آورید. با این کار،تمامقدرتهای ذهنی خود را فعال می کنید و کار می کنید که عالم هستی برایشما وخدمت به شما کار کند. شما سر رشته و کنترل کامل زندگی خود را در دستمیگیرید. از هزاران نفر سئوال شده است که در اغلب موارد به چه فکر میکنند.بارها و بارها موفق ترین مردان و زنان جامعه حرف واحدی را تکرار میکنند.آنها اغلب اوقات خود را به این فکر می کنند که چه می خواهند و چگونهمیخواهند به این خواسته خود برسند. برعکس، اشخاص نا موفق به آنچه نمیخواهندفکر می کنند. آنها به مسائل و نگرانی ها خود فکر می کنند. به اشخاصیکه درزندگی آنها را دوست ندارند فکر می کنند. اما شما اینگونه نیستید.وقتیپیوسته به این فکر می کنید که چه می خواهید و چگونه می خواهید بهاینخواسته خود برسید، این طرز فکر کردن به زودی عادت شما می شود. وقتیبهآنچه می خواهید فکر می کنید و درباره اش حرف می زنید، مثبت تر، هدفمندترو خلاق تر می شوید. وقتی بدانید به کجا می روید، تبدیل به شخص موثرتریمیشوید.

● خوش بینی فراگرفته شده
شایدمهمترین کیفیتی که میتوانید در خود ایجاد کنید و موفقیت و خوشبختی بیشتریبرسید، کیفیت خوش بینیاست. باید به این فکر کنید که خوش بینها در اغلبمواقع به چه فکر می کنند وچه کاری انجام می دهند. بر اساس مصاحبه هایانجام شده با هزاران انسان شادو موفق، خوش بینها در زندگی خود از دوقاعده پیروی می کنند. اینها نگرشهایذهنی هستند که می توانید آنها رابیاموزید.

اول، در هر چیز، و بخصوصوقتی باموانع ومشکلات روبه رو می شوید، به جنبه های مثبت آن نظر دارند.مثبت فکرمی کنند و همیشه چیزی دستگیرشان می شود.
دوم، خوش از هر مسئلهوگرفتاری درس ارزشمندی می گیرند. آنها معتقدند که هر مسئله و گرفتاریبرایآن است که درسی از آن بگیرند. آنها پیوسته از خود می پرسند: " من قراراستاز این مشکل چه درسی بگیرم؟" و همیشه نکته ای پیدا می کنند.

● هفت اقدام برای رسیدن به زندگی با عملکرد عالی
علاوهبرتوجه کردن به درسهای ارزشمند، خوس بینها از هفت جهت گیری یا اندیشهعمومیدرباره خود و زندگی شان برخوردارند. آنها هفت موضوعی هستند که اغلببه آنفکر میکنند.

▪ به آینده فکر کنید
قبل ازهر چیز، انسانهای مثبتشاد و آینده نگر هستند. آنها در بیشتر مواقع بهآینده فکر می کنند. به اینفکر می کنند که به کجا می روند. به این کاریندارند که در گذشته چه اتفاقیافتاده است. آنها تصویری روشن و هیجان بخشاز آنچه برایشان امکان پذیر است،دارند. بر اساس قانون جذابیت، به امید هاو رویاهای آینده خود فکر می کنندو امیدها و رویاهای آینده به سمتشان جذبمی شود.

▪ به هدفهایتان فکر کنید
دوم،اشخاصمثبت و خوش بخت هدفمدار هستند. آنها در اغلب مواقع درباره هدفهایشانحرف میزنند و فکر می کنند. پس از آنکه پنداره های آتی خود را در نظر مجسمساختند،آنها را به هدفهای روشنی تبدیل می کنند و همه روزه روی آنها کارمی کنند.آنها توجه خود را معطوف و انرژیهای خود را متمرکز می سازند. انهابااستفاده از هدفهایشان آینده خود را کنترل می کنند.

▪ به بهترینها فکر کنید
سوم،خوشبختهاو موفقها به بهترینها فکر میکنند. آنها معتقدند در هر کاری که میکنند دربهترین حد خود ظاهر شوند. سعی دارند در کار و حرفه شان در جمیع۱۰در صد اولقرار بگیرند. آنها همه روزه روی خود کار میکنن و یک لحظه ازبهتر شدن غافلنمی شوند.

▪ به راه حل فکر کنید
چهارم،موفقها راه حل گرا هستند.آنها بجای مسئله، به راه حل فکر می کنند. آنهابه جای اینکه فکر کنند چهکسی مقصر است، به این فکر می کنند که چه کاریباید انجام شود. آنها ازروشهای فکری خلاق برای آزاد کردن خلاقیت های خودو اطرافیانشان استفاده میکنند. آنها هدفهای خود را مسائلی در نظر میگیرند که باید حل و فصل شوند.آنها معتقدند که هر مسئله راه حل منطقی داردکه منتظر آنند حل و فصل شود.

▪ به نتایج فکر کنید
پنجم،اشخاصموفق و شاد به شدت نتیجه مدار هستند. آنها همه روزهای خود را به دقتاز قبلبرنامه ریزی می کنند. برای فعالیتهای خود اولویتهای روشنی در نظرمی گیرندو بعد روی هدفها و برنامه هایشان کار می کنند تا به اشخاصی مولدو کار آمدمشهور شوند. از آنجایی که این اشخاص به شدت موثر و کار آمدهستند، کاربیشتری صورت می دهند، سریع تر به جلو قدم بر می دارند و به کارو دنیا یشاناهتمام بیشتری می ورزند.

▪ به رشد بیندیشید
ششم،موفقها رشد مدارهستند. آنها پیوسته در حال مطالعه اند، به نوارهای آموزشیگوش می دهند،ویدئو تماشا می کنند و در دوره ها و همایشهای مختلف شرکت مینمایند. آنهامی دانند که آینده از آن با صلاحیتهاست، از آن کسانی است کهاز رقبای خودبیشتر می دانند. می دانند که مسابقه ای در کار است و آنها دراین مسابقهحضور دارند. آنها مصمم به پیروزی اند.

▪ به عمل فکر کنید
هفتم،وشایداز همه مهمتر، موفقترین اشخاص عمل گرا هستند. به این فکر می کنند کهدر حالحاضر چه می توانند بکنند تا سریعتر به هدفهایشان برسند. آنهاپیوسته درحرکت و تلاش هستند. احساس اضطرار می کنند و در مقایسه با اشخاصعادی ومتوسط کار بیشتری صورت می دهند. هر چه کار بیشتری بکنند، نتیجهبهتری میگیرند. هر چه ارزشمندتر بشوند، در آمد بیشتری کسب می کنند.

● امکانات شما نا محدود است
مادرعصر طلایی انسانها زندگی می کنیم. امروز در مقایسه با هر زمانی بهترمیتوانید به هدفهای خود دست پیدا کنید. می توانید از این مقاله به عنوانیکراهنما استفاده کنید تا در زندگی به سعادت و خوشبختی برسید. به ۱۲توصیهکلیدی توجه کنید:

۱) فکرتان را عوض کنید
آنطور که دربارهخود فکر می کنید، آن طور که به قابلیتها و توانمندیهای خودمی اندیشید،کیفیت زندگی شما را رقم می زند. خوشبختانه، این خودانگارهآموختنی است. باکنترل کردن کامل کلمات، تصاویر و نقطه نظرهایی که به ذهنخود راه میدهید،کنترل آینده خود را در دست می گیرید.

۲) زندگیتان را تغییر دهید
شماباتوانمندی ناب متولد می شوید. شما در زمینه های مختلف قابلیتهایفراواندارید. در نتیجه انتقادات مخرب دوران کودکی ممکن است از شکست، ضرر وزیان،رد شدن و مورد انتقاد قرار گرفتن، بترسید. می توانید به عادتهای مخربوعلیه خود برسید و عقب بمانید. با فاصله گرفتن از این احساسات منفی،شماتوانمدیهای خود را آزاد می کنید و زندگی تان را تغییر می دهید.

۳) خوابهای بزرگ ببینید
شروعراستینفراهم آوردن آن زندگی که برای شما امکان پذیر است این است که برایخودپنداره ای از مکانی که می خواهید به آن برسید فراهم آورید. فرض را براینبگذارید که به آنچه در زندگی می خواهید، می توانید دست پیدا کنید.بعدهدفهای واضح و مشخصی در نظر بگیرید، برنامه مفصلی تدارک ببینید وبهرویایتان حقیقت ببخشید.

۴) تصمیم بگیرید و ثروتمند شوید
ازهمینامروز تصمیم بگیرید که کنترل امور را در دست بگیرید. کاری را کهدیگرانکرده اند و به آن رسیده اند، انجام بدهید. دقیقا مشخص کنید میخواهید چه درآمدی داشته باشید، و پیوسته به این میزان در آمد فکر کنید.آنچه را کهدیگران کرده اند، شما هم می توانید بکنید.

۵) سر رشته امور زندگی خود را در دست بگیرید
شمادرزندگی خود یک نیروی خلاق هستید. آنچه که هستید یا خواهید شد، بستگی بهایندارد که چه کاری می کنید یا چه کاری نمی کنید. از امروز مصمم شوید کهصد درصد مسئولیتهای در قبال خود را بپذیرید. کسی را سرزنش نکنید، عذر وبهانهنیاورید. قدرت شخصی خود را اعمال کنید و کنترل اندیشه، کلمات واعمال خودرا در دست بگیرید. حاکم بر سرنوشت خود گردید.

۶) برای رسیدن به سطح بهترینها متعهد شوید
بزرگترینپاداشهاو رضایت خاطر نصیب کسانی می شود که در هر کاری که می کنند خوب وعالیهستند. تصمیم بگیرید که در سطح ۱۰ در صد بالای حرفه خود قراربگیرید.ببینید در کدام یک از مهارتهای کلیدی باید به حد عالی برسید،عملکرد عالیرا هدف خود قرار بدهید، برنامه ریزی کنید و بعد همه روزه برایبهتر شدنتلاش کنید.

۷) به اشخاص بها دهید
کمیت وکیفیت روابط شمابیش از هر عامل دیگری روی موفقیت و خوشبختی شما اثر میگذارد. سعی کنیدروابطی مبتنی بر اعتماد و اطمینان با اشخاصی که در زندگیشما مهمند ایجادکنید. شبکه سازی کنید تا بر میزان تماسهای خود بیفزایید.با اشخاص موفق ومثبت ارتباط برقرار کنید و همفکری نمایید.

۸) مانند یک نابغه فکر کنید
شمادرواقع یک ذهن، همراه با یک تن هستید. شما همان اندیشه خود هستید. شما ازاینتوانمندی بر خوردارید که بهتر بیندیشید. وقتی مانند هوشمندترین مردمفکر میکنید، خیلی زود به همان نتایج آنها دست پیدا می کنید.

۹) از نیروهای ذهن خود استفاده کنید
ایدهاونقطه نظرها منابع اصلی ثروت بشمار می آیند. هر چه برای رسیدن به هدفهایخودنظرات بیشتری داشته باشید، طبق قانون احتمالات، بیشتر به ایده ای کهبه شماکمک کند دست پیدا می کنید. توانایی شما در خلق ایده نامحدود است.بنابراینآینده شما هم نا محدود است.

۱۰) اندیشه خود را در خدمت بگیرید
راهکارهایاندیشهمهمی وجود دارند. این راهکارها، شیوه هایی هستند که اشخاص موفقدرهمه جا ازآنها استفاده می کنند. هر یک از این روشهای تحلیل و ارزیابیموقعیت شما میتواند بینش و فراستی در اختیارتان قرار بدهد که چشم اندازشما را در زندگیتغییر بدهد. هر چه ابزار فکری شما بیشتر باشد، زندگیبهتری می توانید برایخود ایجاد کنید.

۱۱) آینده خود را خلق کنید
توانایینگاه کردن بهآینده و بعد برداشتن قدمهایی که آینده مورد نظر شما را تامینکند، یکی ازعلل موفقیت همه مردمان موفق در طی تاریخ بوده است. انسانهاموثر زندگی خودرا به دقت برنامه ریزی می کنند و مشکلات احتمالی را در نظرمی گیرند. درنتیجه در مقایسه با اطرافیان خود، بهتر فکر می کنند و بهترتصمیم می گیرند.

۱۲) عالی زندگی کنید
دنیایپیرامونشما با توجه به دنیای درون شما شکل می گیرد. خشنود ترین و پر درآمد تریناشخاص در هر زمینه ای در زندگی، کسانی هستند که منش عالی دارند.وقتی زندگیخود را پیرامون دو کیفیت استحکام شخصیت و شجاعت استوار میکنید، همه در هابه رویتان گشوده می شود و شما تبدیل به یک انسان شاد وخوشبخت می شوید. شمااندیشه و زندگی خود را تغییر می دهید.

● فقط انجام بدهید!
آمادگیذهنیشباهت فراوانی به آمادگی جسمانی دارد. به زمان و تلاش فراوان احتیاجداردتا به این آمادگی دست پیدا کنید. با این حال، این کاری است که فایدهاش بهزحمتش می ارزد. آن حد و حسابی ندارد.
وقتی روی خودتان کار میکنید تا دردرون خویش تصویری برای خاق زندگی مورد نظرتان بسازید، ممکن استدر شروعپیشرفت کندی داشته باشید. اما وقتی مداومت به خرج می دهید، وقتیبه کارادامه می دهید، کارهای درست انجام می دهید و از کلمات مناسباستفاده میکنید، دیری نمی پاید که پاداش تلاشهای خود را می گیرید.
برایکاری که میتوانید بکنید محدودیتی متصور نیست. محدودیت هر چه هست، چیزیاست که شمابرای خود قائل می شوید. شما انسانی عالی و با استعداد هستید.بعید است اگرهمه تلاشتان را بکنید، به هر خواسته ای که دارید نرسید.راهکار این است کهاز همین امروز شروع کنید و هرگز از پای ننشینید.

نویسنده: برایان تریسی
منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]