بعضیافراد سعی می کنند به خیال خودشان با مهارت هرچه تمام تر طوری صحبتکنندکه افکار و نیات قلبی و درونی شان مشخص نشود. مثلاً نزدیک به یک ساعتازدوستی، محبت و یکرنگی صحبت می کنند اما کوچکترین آشنایی با آن ندارند!باکمی دقت و منطق به راحتی می توان تفاوت بین یک صحبت صادقانه وغیردوستانهرا دریافت. اگر زبان در خدمت افکار نادرست قرار گیرد سایراجزای بدن نمیتوانند چندان فریب دهنده باشند. برای تک تک ما، بارها وبارها پیش آمدهکه بگوییم: "حرف قشنگی زد، اما نمی دانم چرا به دلمننشست؟"! درحقیقت"زبان بدن" پیام ها و حرف های زیادی برای گفتن دارد کهبعضی از افراد سعیمی کنندبا مهارت آن را هم مخفی کنند، برای همین در یکمکالمه تلفنی موفقتر از ملاقات رو در رو عمل می کنند.


اما شایدبرای این گروهتعجب آور باشد اگر بدانند که یک محقق انگلیسی به نام پروفسورCHRISIDZIKOWSKI اعتقاد دارد از روی نوع خوابیدن افراد هم می توان پیبهشخصیت آنان برد! او حالات مختلف بدن در هنگام خواب را به شش گروهتقسیممی کند و براساس آن نوع شخصیت فرد را بررسی و بیان میکند.
راستی شما چگونه می خوابید؟!
۱)خوابجنینی: در این وضعیت شخص به حالت جنینی، بدن خود را جمع می کند وبهخواب میرود. آمار نشان می دهد که ۴۱% افراد در موقع خواب چنین وضعیتیرا در بدنخود نشان می دهند و جالب است که زنان ۲برابر مردان در این حالتبه خواب میروند. افراد این گروه حتی اگر به ظاهر افرادی خشن و بی احساسبـه نـظـــربـــرسـنـــد، امـــا قـلـبـــی مـهــربــان و حـســاسدارنــد. آنهـادربرخوردهای اجتماعی خود در ملاقات های نخست، به علت خجالتو شرم زیاد نمیتوانند به راحتی و خوبی رفتار کنند، اما در کمال تعجب،اینمشکل به راحتی درارتباطات بعدی آنها با غریبه دیروز از بین می رود.
۲)۱۵% از افرادترجیح می دهـــنـــــــد در هـــنـــگــــــامخــــــوابـــیـ ـــــدنبــــــه پـــهـــلــــــوبـــخــــــوابــ ـنــــــد و دو دست خود را درکناره های بدن قرار دهند.این افراد از بودن در اجتماع و میان سایرین لذتمی برند و در بیشتر مواقعداوطلبانه در کارهای گروهی مسئولیت می پذیرند.باتوجه به علاقه و اشتیاقزیاد آنها به ارتباط با سایرین، می توان گفتبهراحتی به غریبه ها اعتمادمی کنند و متاسفانه در بسیاری مواقع فریب هم میخورند.
۳ ) ۱۳% افرادتمایل دارند به پهلو بخوابند و دست های خود را درجلو به سمت خارج قراردهند (عمود بر بدن.) این گروه بیشتر نیمه خالی لیوانرا می بینند و نسبتبه سایرین بدگمان هستند. در تصمیم گیری بسیار کُند عملمی کنند و مدت هاطول می کشد تا موفق شوند خود را به انجام دادن یا ندادنکاری راضی کنند.اما نکته مثبت این است که ســـرانــجام پـــس ازتـصـمـــیــم گیــری، سختمی توانند از آن دست بردارند و در آن تغییریایجاد کنند. (البته باید دعاکرد که تصمیم های درستی گرفته باشند)
۴)به پشت خوابیدن : این گروه بهپشت مــــــی خــــــوابـــنــــــد ودســــــت هــــــا را درکــنـــــار پــهــلـــــو و چــســبــیـــــدهبه بدن نگه می دارند.افراد این دسته معمولاً آرام و محافظه کار هستند.آنها سر و صدا و اعتراضرا دوست ندارند و سعیمی کنند کارهای خود و سایرینرا قانونمند و اصولیببینند.
۵ ) ۱۷% از نفرات مورد بررسی، صورت خودرا به بالش می چسبانندو با دستهایشان اطراف بالش را می گیرند و سر را بهیک سمت می چرخانند.این افراد اکثراً عجول هستند و می توان قدرت درونی خوبیدر انجام کارها ازآنان دید. آنها تمایل دارند بیشتر در میان جمع باشند،هرچند از انتقادشنیدن دل خـوشـی نـدارنـد و گاه در اثر عدمتــحــمـــــل،شـــــرایــطـ ـــی نـــــاخــــوشــــایــنــــدبـــ ـرایــشــــانپــیــــش مــــی آیــــد.
۶) گروه آخرگروهی هستند کهبه پشت می خوابندو هر دو دست خود را بالا می برند و اطراف بالش می گذارند.از نظر شخصیتی ،اکثراً شنوندگان خوبی هستند و با صبر و حوصله به حرف ها وسخنان دیگرانگوش می دهند وگرچه همیشه برای کمک و امداد به نیازمندان درشتاب هستند،اما اغلب ترجیح می دهند در مرکز توجه قرار نگیرند.

منبع:hitiran.com