الماس هاي معروف جهان بدلايلمختلف معروف شده اند برخي به خاطر اندازه ، برخي ديگر به خاطر زيبايي ورنگ ولي علت اصلي شايد گذشته يا تاريخي باشد كه آن الماس تجربه نموده است. در اينجا تعدادي از معروفترين الماسهاي دنيا را برايتان معرفي مي كنيماما قبل از آن لازم به يادآوري است كه گوهرها بخصوص الماس با واحد قيراطسنجيده ميشوند در واقع هر قيراط 2/. گرم وزن داشته و يابه عبارتي هر گرمبرابر با 5 قيراط مي باشد. (توجه : اعداد اعشاري در برخي مرورگرها نظيرفاير فاكس بر عكس خوانده ميشوند )


[size=120][color=#000000:8aatgw73]كوه نور [/size:8aatgw73]:[/COLOR]با92/108 قيراط وزن از ميان الماسهای مشهور جهان، بی شک کوه نور افسانهآميزترين آنها به شمار می رود اين الماس از يك سنگ اوليه 186 قيراطي برشداده شد. سرگذشت پر نشيب و فراز و حيرت انگيز آن با تاريخ هند، افغانستان،ايران و انگلستان درآميخته است. کوه نور در قرن شانزدهم ميلادی، در دورانسلطنت بابر، بنيانگذار سلسله گورکانی هند پديدارشد. سپس الماس مشهور بهنوبت به دست شاه جهان(کسی که دستور ساختمان بنای تاج محل را داد)، اورنگزيب(که تعصب دينی اش باعث اختلاف ميان هندوان و مسلمانان شد) مي رسد، اينالماس توسط نادرشاه افشار (يکی از معروفترين جهانگشايان آسيا) درسال 1739به ايران آورده شد تا اينکه سرانجام به انگلستان برده می شود. كوه نور درسال 1850 به ملكه ويكتوريا اهدا شد در دربار انگليس بر روي آن تراش مجددصورت گرفت و در تاج ملكه اليزابت دوم قرار گرفت هم اكنون از اين الماس دربرج لندن (Tower Landon )نگهداري مي شود.


درسدن(Dresden): اين الماس به رنگ سبز بوده و 41 قيراط وزن دارد محل پيدايش آنبطور دقيق مشخص نيست ولي احتمالا" بايستي از هندوستان آمده باشد ازتاريخچه اين الماس تا سال 1742 ميلادي اطلاعي در دست نيست در اين زمان بودكه اين الماس به فردريخ اگوست دوم دوك ساكسوني فروخته شد در حال حاضر اينالماس در بناي طاق سبز (Green Vaults) شهر درسدن آلماني نگهداري مي شود.اميد(Hope): الماسي آبي رنگ با وزن 52/45 قيراط ،اين الماس در سال 1830 بوسيلهيك بانكدار امريكايي بنام H-Ph Hope خريداري شده و دو باره برش داده شد ازسال 1958 از اين الماس در انستيتو اسميت زونياي واشنگتن نگهداري مي شود.ستاره افريقايا كولينان يك (cullinan I): با 20/530 قيراط وزن ، سنگ برش نخورده اينالماس 3106 قيراط وزن داشت اين سنگ بزرگترين سنگي بوده است كه تاكنون پيداشده سپس اين سنگ توسط سرتوماس كولينان رئيس كمپاني معدن به 105 قطعه برشدا ده شد كه بزرگترين آن كولينان يك نام گرفت برش اين الماس ها بوسيلهتجارتخانه آشر در آمستردام صورت گرفت . اين الماس بعدهادر نشان سلطنتيانگليس((scepterزينت داده شد هم اكنون از اين الماس در برج لندن(Tower ofLondon) نگهداري مي شود.سنسي(sancy): با 55 قيراط وزن ، گفته مي شود كه اين الماس توسط پادشاه چارلزدر طي دهه 1470 مورد استفاده قرار مي گرفته است در سال 1570 اين الماسبوسيله سيگنيور دي سنسي (همنام با الماس ) سفير كبير فرانسه به تركيه رفتهم اكنون اين الماس جهت نمايش در موزه لوور پاريس قرار دارد.
تيفاني(Tiffany): اين الماس زرد رنگ 51/128 قيراط وزن دارد و در سال 1878 درمعدن كيمبرلي افريقاي جنوبي پيدا شد سنگ برش نخورده آن 42/287 قيراط وزنداشت اين الماس توسط جواهرفروشان تيفاني در نيويورك خريداري و در پاريس با90 سطح برش داده شد.الماس شاه(shah):اين الماس 70/88 قيراط وزن دارد وهمان طور كه در تصوير مي بينيد برش اينالماس با الماسهاي ديگر كاملا" متفاوت است اين الماس سطوح كليواژ را بخوبينشان مي دهد سنگ اوليه اين الماس 95 قيراط وزن داشت كه پس از برش بصورتبرش قطعي به 7/88 قيراط تقليل يافت.
بي نظير بودن اينالماس بدين دليل است كه در سه سطح اين الماس نام سه پادشاه مسلمان مالكاين الماس حك شده است . جهانگير شاه ، جهان شاه و فتحعلي شاه اسامي اينپادشاهان است اين الماس در هنگام حمله نادر شاه در سال 1739 بوسيله نادرشاه افشار به ايران آورده شد و بعدها طي حوادثي به روسيه رفت و در سال1829 به تزار نيكلاس اول اهدا شد از اين الماس هم اكنون در كاخ كرملينمسكو نگهداري مي شود.ناساك:با 38/43 قيراط وزن . اين الماس در ابتدا بيش از 90 قيراط وزن داشته و درمعبد شيوا نزديك ناساك هند از آن نگهداري مي شد در سال 1818 اين معبد توسطانگلستان غارت شد و در سال 1927 به نيويورك رفت و در آنجا تراش مجدد دادهشد در سال 1977 بوسيله پادشاه عربستان سعودي خريداري شد و هم اكنون درتملك اين پادشاهي است .كولينان:چهار با وزن 60/63 قيراط. اين الماس نيز يكي از 105 قطعه برش خورده ازبزرگترين كريستال الماس برش نخورده پيدا شده در جهان مي باشد اين الماس درتاج ملكه مري قرار گرفت و بعدها به عنوان سنجاق سينه تزئيني از آن استفادهشد هم اكنون در برج لندن از آن نگهداري مي شود.درياي نور ( Daray - I- Nur): درياي نور يكي از بزرگترين الماسهاي شناخته شده به وزن هفت مثقال و ۲۰ نخود، یعنی در حدود۱۸۲ قیراط است.اين الماس به رنگ صورتي شفاف بوده و در سال 1739 بعد از حمله ايرانيها بهدهليهند،توسط نادرشاه به ايران آورده شد. اين الماس بر روي تاج پادشاهايران قرار داده شده است. درياي نور همراه با خواهر خود «كوه نور» كه اينكجزو گوهرهاي سلطنتي انگلستان است و در جلو تاج سلطنتي آن كشور نصب شدهاست، توسط نادر شاه افشار جزو هداياي محمد شاه گوركاني و غنايم جنگي، ازهند به ايران آورده شده است. درياي نور که درشتترین و زیباترین الماس برلیان در میان گوهرهای سلطنتی ايرانویکی از گوهرهای معروف جهان است. گفته میشود این الماس هزار سال پیشکشف واستخراج شده است. . رنگ اینالماس یکی از استثنایی ترین وکمیابترین رنگهامیان الماسهای برلیان شناختهشده جهان است.
دریای نور تا زمان ناصر الدين شاه
دروسط یکی از بازوبندهای سلطنتی نصب میشد، ولی در زمان او که استفادهازبازوبند منسوخ شد، آن را به صورت پیش کلاه درآوردند و در قابی زرین باشیرو خورشید و تاج مرصع به ۴۵۷ قطعه برلیان ریز و عالی و چهار قطعهیاقوتقرار دادند. این الماس برلیان از دو سو تراش خورده و به شکلهرممثلثالقاعدهای است که قاعده آن چهار سانتیمتر درازا و سهسانتیمترپهنا دارد و دو سوی دیگر حدود دو سانتیمتر است. همه سطوح دریاینور صافو یک نواخت است، جز یک سمت آن که فتحعلي شاه با کندن عبارت <سلطان صاحبقران فتحعلیشاه قاجار ۱۲۴۴>، از ارزش آن کاسته است.

"برگفته از سايت دانشگاه تهران"