چرا سقف نيروگاه هاي اتمي گنبدي شكل است؟
[JUSTIFY]آيا مي دانيد : سقف هاي گنبدي بسيار محكم تر از سقف هاي معموليست ؟؟

سوختيك نيروگاه هسته اي ، اورانيوم است. اورانيوم عنصري است كه در اكثر مناطقجهان از زيرزمين استخراج مي شود. اورانيوم بعداز مرحله كانه آرايي بصورتقرصهاي بسيار كوچكي در داخل ميله هاي بلند قرار گرفته و داخل رآكتورنيروگاه نصب مي شوند. كلمه «Fission» به معني شكافت است. در داخل رآكتوريك نيروگاه اتمي ، اتمهاي اورانيوم تحت يك واكنش زنجيره اي كنترل شده ،شكافته مي شوند. در يك واكنش زنجيره اي ، ذرات حاصل از شكافت اتم به سايراتمهاي اورانيوم برخورد كرده و باعث شكافت آنها مي گردند. هريك از ذراتآزاد شده مجدداً باعث شكافت ساير اتمها در يك واكنش زنجيره اي مي شود.درنيروگاههاي هسته اي ، معمولاً از يك سري ميله هاي كنترل جهت تنظيم سرعتواكنش زنجيره اي استفاده مي گردد. عدم كنترل اين واكنشهامي تواند منجربهتوليد بمب اتم شود. اما در بمب اتم ، تقريباً ذرات خالص اورانيوم 235 ياپلوتونيوم (باشكل و جرم معيني) بايد با نيروي زيادي در كنارهم قرار گيرند.چنين شرايطي در يك رآكتور هسته اي وجود ندارد.


واكنشهاي زنجيرهاي همچنين باعث توليد يك سري مواد راديواكتيو مي شوند. اين مواد در صورترهايي مي توانند به مردم آسيب برسانند. بنابراين آنها را به شكل جامدنگهداري مي كنند. اين مواد در گنبدهاي بتني بسيار قوي نگهداري مي شوند تادر صورت بروز حوادث مختلف ، خطري بوجود نيايد .


واكنشهايزنجيره اي باعث توليد انرژي گرمايي مي شوند. اين انرژي گرمايي برايجوشاندن آب در قلب رآكتور مورد استفاده قرار مي گيرد. بنابراين ، به جايسوزاندن سوخت ، در نيروگاههاي هسته اي ، اتمها از طريق واكنش زنجيره ايشكافته شده و انرژي گرمايي توليد مي كنند. اين آب از اطراف رآكتور به قسمتديگري از نيروگاه فرستاده مي شود . در اين قسمت كه مبدل گرمايي ناميده ميشود، لوله هاي پر از آب حرارت داده شده و بخار توليد مي كنند. سپس بخارحاصله باعث گردش توربين و درنتيجه توليد برق ميشود.
رئيس شركت دولتيايمني امور نظارت فني روسيه گفت كه نيرو گاه هسته اي توسط روسيه در بوشهردر حال ساخت است بدون هيچ ترديدي ايمن است و همه استانداردهاي بين الملليمعاصر را برآورده مي كند .


ولاديمير كوزلوف رئيس شركت دولتيايمني امور نظارت فني روسيه (Rostekhnadzor) در گفتگويي با خبرگزاريايتارتاس گفت كه مسئله اصلي در باره ايمني نيروگاه بوشهر حفاظت آن درمقابل تاثيرات جوي است .


وي گفت : نيرو گاه اتمي بوشهر بايد بهطور موثر در يك صدم درصد رطوبت و چهل و پنج درجه دماي هوا كار كند . مثلاينكه در يك حمام روسي دائمي قرار داشته باشد .


اين كارشناسروسي گفت : اين نيروگاه همچنين تمامي اصول ايمني ديگر را برآورده مي كند وبويژه در مقابل زلزله مقاوم است ومي تواند سقوط يك هواپيما از ارتفاع چندهزار كيلو متري را تحمل كند و از تهديدات تروريستي نيز حفاظت مي شود .


ويبا بيان اين مطلب كه واحد هاي انرژي اتمي اين نيرو گاه كه توسط روسيهساخته شده است يكي از بهترين واحدهايي است كه در جهان ساخته شده گفت : درنيرو گاه بوشهر كه از هر ده كارشناس آن پنج تن آنها روسي هستند به طوردائم كيفيت اين نيرو گاه در برابر هرگونه نشت و سوراخ كنترل مي كنند و هرساله دهها كارشناس روسي از ساختمان اين سايت بازديد مي كنند .


رئيسشركت (Rostekhnadzor) گفت ما برتوليد تمامي تجهيزات لازم نظارت كامل داريمو بخشهايي ازاين توليدات را به 130 شركت روسي كه در طرحهاي بوشهر سهيمهستند واگذار كرديم .
شايان ذكر است ولاديمير كوزلوف كه شركت ويقراردادهاي جداگانه اي با ايران براي كمك به امور بازرسي هسته اي اين نيروگاه امضاء كرده است و اين قرارداد در سال 1996 به امضاء رسيده و از همانسال تا سال 2008 اعتبار دارد . طبق اين قرارداد كارشناسان روسي بازرسي ازنقشه و نصب نيروگاه بوشهر ، آموزش پرسنل و تاييد اسناد كنترل كيفي لازم راانجام مي دهند.


نقل شده از هوپا[/JUSTIFY]