آلبرت اینشتین به زندگی باز می گردد!


محققاندانشگاه کالیفرنیا با ابداع روباتی مشابه دانشمند مشهور آلبرت اینشتین درتلاشند این روبات طی فرایند آزمون و خطا حرکات صورت انسان را فراگرفته ومانند انسانی زنده از آن استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، میتوان گفت با ساخت روباتی با توانایی ایجاد ارتباط احساسی از طریق حرکاتصورت توسط دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا، آلبرت اینشتین دوباره به جهانهستی پا گذاشته است.

به گفته دانشمندان تا کنون هیچ گروهتحقیقاتی از ماشینها برای آموزش نمایش احساسات از طریق حالات صورت به یکروبات استفاده نکرده است. به این منظور گروه دانشگاه کالیفرنیا موتورهایکوچکی را از طریق رشته هایی به 30 ماهیچه صورت روبات اینشتین اتصال دادند.سپس برنامه نویسان با برنامه های مختلف ماهیچه های صورت این روبات را برایتقلید حالات احساسی مختلف هدایت کردند، فرایندی مشابه آنچه نوزادان درهنگام یادگیری کنترل ماهیچه های بدن خود یا گرفتن اجسام آن را پشت سر میگذارند.

تمرینات به تدریج به روبات این امکان را خواهد داد تاتمامی حرکات صورت انسان را فراگرفته و در صورت نیاز و در موقعیت مناسببرای برقراری ارتباط بیشتر و ابراز عقیده از آنها استفاده کند. دانشمنداندانشگاه تگزاس نیز در گذشته روباتی را با توانایی های محدود تر اما ظاهریمشابه ارائه کرده بودند.محققاندانشگاه کالیفرنیا معتقدند این روبات شبه واقعی، انسان نما و دارای هوشمصنوعی توانایی انجام دادن بسیاری از حرکات پیچیده صورت را به شکل خودکارخواهد داشت. به گفته آنها این پروژه اولین قدم در راه آموزش راه رفتن،صحبت کردن، حرکت کردن و حتی فکر کردن مستقل به روباتها است.

محققانتنها 50 هزار پاوند سرمایه را صرف حرکت دادن سر روبات اینشتین در تمامیجهات کرده اند. در این فرایند روبات می تواند خود را در آینه مشاهده کردهو حالات خود را از طریق نرم افزاری به نام CERT پردازش و بررسی کند. ایننرم افزار می تواند الگوریتم آموزش روبات را ارائه کرده و حرکات ماهیچه ایو صورتی روبات را به ثبت برساند.

بر اساس گزارش تک رادار، زمانی کهروبات بتواند رابطه میان حرکات ماهیچه ها و حالات صورت را درک کند حرکاتصورتی پیچیده تری را آموزش خواهد دید که تا به حال با آن مواجه نشده است.به گفته دانشمندان تنها سر این روبات از 30 ماهیچه مجزا تشکیل شده است کههر یک از آنها به استفاده از رشته ای به یک موتور ماهیچه ای اتصال دارند.