اولین ستاره های جهان دوقلو بوده اند

[JUSTIFY]محققانبا انجام چندین شبیه سازی رایانه ای و مشاهده نتایج آن اعلام کردند اولینستاره هایی که در جهان هستی متولد شده اند، دو قلو بوده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر،دانشمندان به تازگی اعلام کرده اند اولین ستارگانی که در جهان هستی متولدشده اند، دو قلو بوده اند. از آنجایی که ستاره ها درقالب یک جفت، کوچکتراز یک تک ستاره متشکل از مواد یکسان خواهند بود، این نظریه می تواند دلیلوجود نداشتن فرایند عجیب فیزیکی که عامل شکل گیری ستاره های ابر سنگین درجهان اولیه شناخته می شوند را توجیه کند.

در عین حال این نظریه میتواند در ردیابی ستارگان دوقلو با استفاده از امواج گرانشی که در انتهایعمر از خود ساطع می کنند، به دانشمندان کمک کند. اطلاعات زیادی از اولینستاره های جهان در دسترس نیست و برای مشاهده آنها به صورت تئوری باید بااستفاده ازتلسکوپهای قدرتمند به دورترین اجرام کیهانی نگاه کرد زیرا نوراین ستاره ها برای رسیدن به زمین به بیلیونها سال زمان نیاز خواهند داشت.با این حال تلسکوپهایی که امروز در جهان موجودند توانایی کافی برای رصداجرام کم نور را ندارند.

شبیه سازی رایانه ای نشان می دهد ستارههای دیرین با نام جمعیتهای ستاره ای سه به شکلی غیرطبیعی بزرگ، حجیم وعظیم بوده و در حدود 30 تا 300 برابر حجم خورشید کنونی را تشکیل می دادهاند. در مقابل ستاره هایی که اکنون در کهکشان راه شیری وجود دارند تنها0.8 بار بزرگتر از خورشید هستند.

اما تا کنون شبیه سازی ها موفق بهساخت ستاره های دوقلو - پدیده ای که تقریبا در هیچ جای جهان دیده نمی شود- نشده بود. به گفته دانشمندان موسسه کاولیدر کالیفرنیا برای شکل گرفتناولین ستاره های جهان چندین فرایند ستاره سازی رایانه ای به عنوانمکانیزمی برای ساخت اولین ستاره ها رخ داده اما این اولین باری است که اینستاره ها در شرایط واقعی کیهانی به وجود می آیند.

محققان شرایطموجود در جهان را در 20 میلیون سال پس از وقوع انفجار بزرگ زمانی که جهانترکیبی از گازهای هیدروژن و هلیوم بوده است را در پنج نمونه با توزیعمتفاوت گازها در سطح جهان شبیه سازی کردند. این شبیه سازی ها اتفاقی را کهپس از گذشت 190 میلیون سال پس از انفجار بزرگ رخ داده است را مدل سازیکرده و ارائه دادند. بر اساس این مدلها در این دوره زمانی، گازها فرصت سردشدن یافته و به همراه نیروی گرانش به درون هسته گازهای حجیم و متراکمفشرده شدند این پدیده به تدریج منجر به شکل گیری ستاره ها شده است.

دریکی از این شبیه سازی ها محققان ازدیدن تشکیل دو هسته گازی شگفت زده شدند.این ابرهای گازی طی شبیه سازی از یکدیگر دریده شده و دو هسته گازی مترکمرا تشکیل دادند. فرایندی که می تواند نشانه حضور ستاره های دوقلو در جهانبه شمار رود. با این حال محققان معتقدند شبیه سازی های متعددی برایاطمینان از وجود چنین پدیده ای مورد نیاز خواهد بود.

بر اساس گزارشنیوساینتیست، محققان معتقدند در صورتی که قسمت عمده ای از ستارگان جمعیتسه به صورت جفت متولد شده باشند این امر می تواند ناهمخوانی غریب موجودمیان شبیه سازی ها و رصدهای واقعی ستارگانی که از گذشته های دور تا کنوندر کهکشان راه شیری سرگردانند، را به خوبی رفع کند.
[/JUSTIFY]