شرکت کام کست که بزرگترین اپراتورکابلی آمریکا استسرویس بیسیمی عرضه میکند که دسترسی به اینترنت پرسرعترا در شهرهاي اینکشور فراهم میکند.
به گزارش ایسنا، سرویس بیسیم نسل چهارم کام کست کهحاصل همکاری اینشرکت با Clearwire Corp و شرکتهای دیگر است، از فنآوریاینترنت پرسرعتبیسیم وایمکس استفاده میکند.
بسیاری از مصرفکنندگانآمریکایی در حال حاضر با استفاده از تلفنهایهمراه خود به مشاهده ویدیو یابهروز کردن وبلاگشان میپردازند. شرکتهاییمانند کام کست و تایم وارنرکابل نمیخواهند با محدود کردن مشترکانشان بهدسترسی به اینترنت از خانه،خدمات نامتناسب عرضه کنند.
سرویس جدید کام کست برروی شبکه بیسیمی کهسرعتش از سرعتهای عرضه شدهتاکنون سریعتر خواهد بود اطلاعات را به لپتاپها، نت بوکها و همچنیندستگاههای دیگر ارسال میکند.
فنآوریوایمکس سرعت سریعتری نسبت به فنآوریهای بیسیم نسل سوم فعلیعرضه میکندو پوشش آن نسبت به فن آوریهای بیسیم پرسرعت دیگر مانند وایفای وسیعتراست. طبق اعلام کام کست، سرعت دانلود این سرویس تا 4 مگابیتبر ثانیه خواهدبود. شبکههای بیسیم نسل سوم بیسیم معمولا سرعت دانلودبین 1 تا 1.5مگابیت در ثانیه فراهم می کنند.
سرویس کام کست رسما در پورتلند اورگونراهاندازی شد و انتظار میرودبه آتلانتا، شیکاگو و فیلادلفیا و شهرهایدیگر آمریکا توسعه یابد. همچنیناین انتظار وجود دارد وایمکس با سرعتی کهسریعتر از شبکههای بیسیم سنتیهستند، کل شهرهای آمریکا را برای دسترسیبه اینترنت از طریق دستگاههایقابل حمل تحت پوشش قرار دهد اما این فنآوریهنوز تایید نشده است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]