فرآیند مدل سازی1- رفتار ، مهارت یا پدیده مورد نظری را که احتیاج دارید تشخیص دهید.

2- مدل مناسبی برای رفتار ، مهارت یا پدیده مورد نظر پیدا کنید . مثلا فردی که در آن زمینه موفق است .

3- خصوصیات دلخواه خود را در آن فرد یا پدیده مطالعه نمائید . مثلا از طریق جستجو ،فیلم برداری ، صدابرداری ، تهیه منابع و...

4- توالی حرکات یا رخدادهائی که منجر به آن مهارت ، رفتار یا پدیده می شود را یادداشت کنید.

5- در ذهن ، خود را از بیرون چنان بنگرید که همچون آن مدل شده اید و همچون او رفتار می کنید (به کمک تصویر سازی ذهنی )

6- سعی کنید با الگوی خود یکی شوید . از داخل چشم الگو برخود بنگرید وتمامی احساساتی را که در هنگام بکار بستن مهارت مورد نظر به شما دست میدهد، تجربه نمائید .

7- یکبار مدل را مجددا مرور ذهنی نمائید . نیازی به تجزیه و تحلیل نیست فقط کافیست فعالیت فیزیکی مدل فوق را تقلید کنید.

8- تمرین را ادامه دهید تا نتیجه حاصل شود البته می توانید تصحیح هائی هم انجام دهید.

9- به استهلاک نتیجه توجه کنید . وقتی که احساس کنید دیگر بیش از این هرچه تلاش می کنید نتیجه نمی گیرید. در این زمان خلاقیت ذاتی خود را بکاراندازید . راه جدیدی پیدا کنید و آنچه را هم که بی نتیجه است . کناربگذارید.

10- عدم موفقیت در یک زمینه را منفی تلقی نکنید و با امید و انعطاف پذیری هدف خود را دنبال کنید.

11- فقط به یادگیری و دانستن اکتفا نکنید بلکه سعی کنید مهارت های لازم را به کمک تمرین بدست آورید.

12-اگر می خواهید از رفتار خاصی الگو برداری کنید. لازم نیست به همان ارزشهایی معتقد باشید که الگوی شما به آن باور دارد . شما کافیست به پیروی ازآن ارزش ها تظاهر نمائید . مهم کسب مهارت در یک زمینه خاص است.

شما می توانید حتی در صورت نیاز از راهکار یک فرد در زمینه ایجاد انگیزه یا اعتماد بنفس هم در خود مدل سازی نمائید.