برنامه ریزی گام به گام در NLP

گام اول : تعیین موضوع : تعیین نوع رفتار ، فکر ، مهارت یا پدیده مورد نظر .

گام دوم : شناسائی فرد یاموضوع موفق : یافتن فرد یا پدیده موفق.

گام سوم : الگو برداری : شناسائی عوامل دقیق و نشانه های بارز رفتار و عملکردی که در فرد یا پدیده مورد نظر موفقیت ایجاد کرده است.

بطورمثال : موفقیت در سخنرانی توجه به نشانه هائی چون ، لحن صدای سخنران ، فنبیان ، استفاده از استعاره یا شعر در خلال سخنرانی یا نحوه رفتار غیرکلامی او.

گام چهارم : مدل سازی : جمع آوری اطلاعات و مهارت هاری مورد نظر برای تقلید .

گام پنجم : تمرین : تمرین و تکرار رفتار مورد نظر

مدلسازی و آموزش NLP در وهله نخست در خود آگاهی صورت می گیرد و این ⅓ راهاست اما جهت نیل به موفقیت حقیقی ، لازم است که به کمک تمرین و تکرار ،این رفتار و مدل تبدیل به مهارت گردد و در ناخود آگاهی تعبیه شود.

بزرگترینمحدودیتی که بر سر راه یادگیری مهارتهای عصبی – کلامی وجود دارد. این استکه پس از یک هفته واضح ترین و حرفه ای ترین آموزشهای NLP فراموش می شوندپس فقط به تعریف و تمجید یک دوره نپردازید . ملاک موفقیت شما کسب مهارتلازم در فنون NLP و مدل سازی است که از طریق طی فر آیند صحیح آن و تمرین وتکرار بدست می آید.