در سال 1996، ناسا خود را متعهد ساخت تا یک وسیله یجدید انقلابی، یعنی X-33 را ایجاد کند. جهت موفقیت، این وسیله نیاز بهپیشرفهای قابل توجهی در تکنولوژی پرتاب موشک داشت. نیرو و تواناییموتورهای راکتی ایروسپایک در وفق دادن شرایط کاری مختلف است که سبب افزایشعملکرد مطلوب طراحی میشود، چون یک نازل همگرا- واگرای متغیر در این طراحیمانند یک نازل زنگوله ای بررسی شده است. بعد از سال1950زمانی که مزایایاین نازل داشت شناخته می شد، به دلیل فقدان اطلاعات تست پروازی و ملاحظه یریسک بالای استفاده از یک طراحی آزمایش نشده، هیچ وقت در یک راکت مورداستفاده قرار نگرفت. البته این ناکارایی به زودی بر طرف خواهد شد و اجازهخواهد داد تا انرژی پتانسیل موتورهای ایروسپایک نمایان شود.باتصمیم ناسا بر لغو کردن X-33 بعد از اتمام قراردادش با لاکهید مارتین درمارس 2001، نه تنها آینده ی موتورهای ایروسپایک، بلکه آینده ی تمام طرحهایتک مرحله ای تا مدور نامشخص خواهد بود. به هر حال اگرچه X-33 هیچ وقتپرواز نکرد ولی تحقیق هدایت شده توسط ناسا و بخش پیشران راکت بوئینگ جهتگسترش عملکرد کافی موتورهای ایروسپایک و قابلیت اعتماد استفاده در یکوسیله ی پرنده واقعی، نمیتواند دست کم گرفته شود.
زمانی که برتری هایمختلف ایروسپایک پیشتر نمایان شده بود، توجه به مشارکت در گزینش ایروسپایکبه عنوان پیشرانش اولیه X-33 مسئله ی مهمی است.
برتری ها :
نازل کوچکتر :یک اسپایک کوتاه شده، میتواند بسیار کوچکتر از یک نوع نازل زنگوله ای باعملکرد یکسانی باشد. بعلاوه یک اسپایک میتواند کارایی بیشتری نسبت به طولشداشته باشد.عملکرد فوق الاده : جبران ارتفاع ممکن است سبب عملکرد بیشتری شود.
ریسک کمتر واماندگی :موتور ایروسپایک از یک سیکل ساده ی ژنراتور گاز با فشار محفظه ای کمتری ازموتورهای راکتی معمولی استفاده میکند که ریسک انفجار را کاهش میدهد. اگرچهفشارهای کم محفظه باعث کاهش عملکرد است، ضریب انبساط بالای ایروسپایک اینناکارایی را بر طرف میکند.
پسای کمتر وسیله : نازل ایروسپایک قسمتی از انتهای وسیله را پر کرده که سبب کاهش نوعی پسا بنام پسای انتهایی یا پسآیند میشود.کنترل بردار تراست :از آنجایی محفظه های احتراق میتوانند بطور مجزا کنترل شوند، وسیله میتواند با استفاده از این کنترل تراست مانوری باشد. این نوع کنترل باعثمیشود تا نیاز به وسایل کنترل کننده و محرک سنگینی که در تغییر بردارتراست در نازل های متغییر استفاده میشود، بر طرف شود.وزن کمتر وسیله :اگرچه این نازل متمایل به سنگینی بیشتر از نازلهای زنگوله ای است ولی ایننازل با سهیم شدن در بسیاری از عناصر ساختمانی کل وزن وسیله را کاهشمیدهد.
اشکالات :
خنک کاری :
قسمت مخروطی مرکزی این نازل میزان گرمای خیلی بیشتری نسبت به یک نازلزنگوله ای متحمل میشود. این مشکل میتواند با کوتاه شدن (بریدن) مخروطمانند، جهت کاهش مساحت سطح برخورد با جریان و گذراندن سوخت سرد و خنککننده از میان مخروط مانند، بر طرف شود.ساخت : نازلهای ایروسپایک دارای پیچیدگی و دشواری ساخت بیشتری از نازل های زنگوله ای هستند. به همین دلیل گران قیمت تر هستند.
آزمایش پروازی : هیچ نازل ایروسپایکی در یک راکت بکار نرفته است. در نتیجه آزمایش طرح های پروازی کوتاه افزایش یافته است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]