رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در نخستين روز از هفته قوهقضاييه، از حذف سنگسار در لايحه مجازات اسلامي خبر داد و گفت: کميسيونقضايي مجلس، در بررسي اين لايحه به اين نتيجه رسيد که براي رعايت مصلحتنظام، برخي حدود اسلامي از جمله سنگسار در قانون بيان نشود. حجتالاسلام والمسلمين علي شاهرخي تصريح کرد: اسلام در اجراي برخي حدود از جملهسنگسار، سختگيري کرده و شرايطي را تعيين کرده است که اثبات آن به ندرتاتفاق ميافتد، از اين رو اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي به اين نتيجهرسيدند که ضرورتي به ذکر برخي حدود در قانون نيست. رييس کميسيون قضايي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي در عين حال اظهار داشت: در اين لايحه همچنين آمدهاست که درباره آنچه از حدود الهي بيان نشده است، بايد به منابع معتبراسلامي مراجعه شود. به گفته شاهرخي، از ديگر حدودي که در لايحه مجازاتاسلامي مطرح نشده است، "ارتداد و قطع يد" ميباشد. گفتني است، هاليوود بهتازگي در ادامه تحريف حقايق کشورهاي مستقل از سوي غرب و شبههافکني درمورد اجراي شريعت اسلامي در جهان اسلام از جمله در ايران، توليد و نمايشفيلم جعلي "سنگسار ثريا ميم" را در دستور کار قرار داد که اين فيلم قراراست از هفته آينده در سينماهاي آمريکا و جهان اکران شود. رييس کميسيونقضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي همچنين از تشکيل دادگاه اطفال برايرسيدگي به جرايم اطفال زير 18سال خبر داد.

tahlilerooz.ir