همسرآزاري زنان در خراسان شمالي افزايش يافته است
بجنورد _ مديرکلاداره پزشکي قانوني خراسان شمالي گفت: طي پارسال 47 مورد همسرآزاري توسطزنان در اين استان به ثبت رسيد که اين رقم نسبت به سال قبل از آن 5/23برابر شده است.

دکتر جواد سالاري روز دوشنبه در نشستي خبري بهمناسبت هفته قوه قضاييه افزود: در سال 86 تنها دو مورد همسرآزاري توسطبانوان در خراسان شمالي به ثبت رسيده بود.
وي ادامه داد: پارسال در مجموع 318 مورد همسرآزاري در اين اداره کل ثبت شد که 271 مورد آن مربوط به آقايان بوده است.
او آمار کل همسرآزاري ثبت شده در اين استان در سال 86 را 180 مورد عنوان کرد.
ويدر عين حال افزود: بر اساس تحقيقات صورت گرفته همسرآزاري انواع نرم وغيرفيزيکي نيز دارد که در آن بخش بانوان گوي سبقت را از مردان ربوده اند.
او افزود: در دو ماه نخست امسال نيز 62 مورد همسرآزاري در اين استان ثبت شده که همگي زن آزاري بوده است.
مديرکلپزشکي قانوني خراسان شمالي همچنين به عملکرد مجموعه تحت مديريت خود پرداختو گفت: پارسال 20 هزار و 200 مورد معاينه پزشکي در اين مرکز انجام شد کهاين رقم نسبت به سال قبل از آن 7/5 درصد رشد دارد.
وي اين معاينه ها رابه ترتيب فراواني در زمينه نزاع، تصادفات، تعيين نقص عضو، تعيين سن، بررسياز کارافتادگي و تعيين علت فوت عنوان و بيان کرد: خراسان شمالي در معايناتنزاع و تصادفات رتبه دهم و پانزدهم کشور را دارد.
او تعداد کل پروندههاي بخش نزاع را هفت هزار و 123 مورد ذکر کرد و اظهار داشت: از اينمعاينات پنج هزار و 93 فقره بر روي مردان و دو هزار و 30 مورد بر روي زنانصورت گرفته است.
وي گفت: در معاينات اختصاصي زنان، آمار اين استان 1/5 برابر از ميانگين کشوري بالاتر است.
مديرکلپزشکي خراسان شمالي تعداد معاينات در بخش تصادفات را نيز سه هزار و 708مورد اعلام و بيان کرد: در اين بخش دو هزار و 734 نفر مرد و 974 نفر زنمعاينه شدند.
او تعداد فوتيهاي سال گذشته خراسان شمالي را 562 نفر ذکر کرد و گفت: اين رقم نسبت به سال قبل از آن 6/5 درصد رشد دارد.
وي افزود: 327 مورد از اين فوتيها بر اثر تصادفات، 38 مورد ناشي از مصرف مواد مخدر، 12 مورد غرق شدگي و 10 مورد گازگرفتگي بوده است.
اودر خصوص آمار خودکشي در اين استان نيز گفت: سال گذشته 26 مورد حلق آويزي و10 مورد خودسوزي در استان به ثبت رسيد که اين موارد در سال پيش از آن بهترتيب 21 و پنج مورد بوده است.
وي افزود: آمار خودکشي در اين استان از متوسط کشوري آن پايين تر است.
اوآمار معاينات صورت گرفته در پزشکي قانوني خراسان شمالي را طي دو ماه نخستسال جاري سه هزار و 257 مورد عنوان و بيان کرد: در اين مقطع زماني تعدادفوتي ثبت شده در اين اداره 68 نفر، غرق شدگي يک نفر، سقوط از بلندي دونفر، حلق آويزي دو نفر و گاز گرفتگي نيز دو نفر بوده است.
مديرکل پزشکيقانوني خراسان شمالي کمبود نيروي انساني، تنگناي فضاي فيزيکي و تجهيزاتتخصصي را نيز از جمله مشکلات اين اداره کل عنوان کرد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]