باتوجه به كمبود شديدی كه از نظر برنامههای روميزی و كاربردی در لينوكسوجود دارد، از چند سال پيش دغدغه بسياری از سردمداران لينوكس اين بوده استكه به نحوی اين مشكل را حل كنند. به اين ترتيب مانع اصلی در راه فراگيرشدن استفاده از لينوكس در ميان كاربران عادی برداشته میشود.

برای اين كار از يك سو محيطهای گرافيكی بسيار پيشرفتهای نظير KDE وGNOME در لينوكس ايجاد شده است و همزمان برنامههای كاربردی بسياری نيزبرای اجرا و استفاده در محيط لينوكس نوشته شدهاند. اما برخی راه ديگری رادر پيش گرفتهاند: اجرای كد باينری برنامههايی كه برای ويندوز نوشتهشدهاند در محيط لينوكس.

در نگاه اول، بخصوص برای كسانی كه بامفاهيم مبنايی سيستم عاملها آشنا هستند، اين كار عجيب و حتی غيرممكن بهنظر میرسد. اما واقعا اين كار در قالب پروژهای به نام WINE انجام شده ودر بسياری از موارد هم كار میكند.

اگرچه كلمه WINE مخفف عبارتWindows Emulator است، اما نمیتوان آن را كاملا يك امولاتور(Emulator)دانست. اين برنامه با ايجاد يك لايه نرمافزاری روی سيستم عامل، به كاربراين اجازه را میدهد كه كدهای ويندوزی را اجرا كند. در نتيجه عملكرد آن راتا حد زيادی میتوان مانند يك ماشين مجازی (Virtual Machine) دانست تا يكشبيهساز.

پروژه WINE نسخه سورسآزاد بسياری از DLLهای محيطويندوز را ايجاد كرده است. با استفاده از اين DLLها، برنامههای تحتويندوز به شكلی فريب داده میشوند كه فكر كنند همچنان روی محيط ويندوزاجرا شدهاند. به اين ترتيب برنامههای زيادی را میتوان به شكل تحتلينوكس نيز در اختيار داشت. تا جايی كه حتی بسياری از بازیهای بزرگ وسنگين تحت ويندوز را نيز میتوان تحت لينوكس اجرا كرد. آدرس [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]آخرين ليست بازیهای تحت ويندوز را كه با استفاده از WINE میتوان آنها راتحت لينوكس اجرا كرد معرفی میكند. همچنين آخرين ليست برنامههايی كهامكان اجرای آنها توسط WINE وجود دارد، در آدرس [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] قابل مشاهده است.

بيشتر لينوكسها برنامه WINE را در خود دارند. اما اگر شما میخواهيدبازی يا برنامه سنگينی را اجرا كنيد، توصيه میكنيم كه هميشه آخرين نسخهاين برنامه را از آدرس [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] دريافت كنيد.


منبع : مجله دنیای کامپیوتر و ارتباطات
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]