ســـــتــاره شـــــبــاهـــنــگ
[JUSTIFY]همهستارگان در شب ميدرخشند، اما نه مثل شباهنگ! ستاره شباهنگ درخشانترينستاره شب است. نام عربی آن شعراي يماني و نام انگليسي آن Sirius است. نامSirius از كلمه يوناني Seirius به معني کلمهsearing" " یا"scorching" بهمعنای داغ و سوزان گرفته شده است. شباهنگ با قدر منفي 1.47 دو مرتبهدرخشانتر از هر ستاره ديگري در آسمان شب است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]اينستاره در شبهاي زمستان براي ناظران نيمكره شمالي بخوبي قابل مشاهده است.براي پيدا كردن اين ستاره، از صورت فلكي شكارچي (Orion) به عنوان راهنمااستفاده كنيد. سه ستاره كمربند شكارچي را 20 درجه در جهت جنوبشرقي دنبالكنيد تا به شباهنگ برسيد. مشت شما در امتداد بازو تقريباً ده درجه را درآسمان ميپوشاند.

ستاره شباهنگ به ابطالجوزا (Betelgeuse)در صورتفلكي شكارچي و شعرای شامی (Procyon) در كلب اصغر، يك نشان معروف ستارهايبه نام مثلث زمستاني را تشكيل ميدهند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]شباهنگ،ستاره ای سفید و در ردهبندي طيفي در رده A1 قرار دارد. این ستاره اکنوندر مرحله هيدروژن سوزی قرار دارد و دمای سطح آن به 9880 درجه کلوین می رسد.

شباهنگدر اصل 23 مرتبه درخشانتر از خورشيد است و جرم و قطري در حدود دو برابرخورشيد دارد. البته معلوم است كه شباهنگ نسبت به خورشيد از زمين دورتراست. اما نه آنچنان دورتر؛ شباهنگ تنها 8.5 سال نوري از زمين فاصله دارد وپنجمين ستاره نزديك به خورشيد است.

در سال 1844، فرديش بسل(Friedrich Bessel) ستارهشناس آلماني مشاهده كرد كه كه شباهنگ داراي لرزشو تكان است، انگار كه داراي همدمي است. در سال 1862، آلوان كلارك (AlvanClark) به هنگام تست كردن تلسكوپ 18 اينچي خود (بزرگترين تلسكوپ شكستي درآن زمان) پرده از اين راز گشود و كشف كرد كه شباهنگ در واقع يك ستاره تنهانيست؛ بلكه داراي يك همدم است. [/JUSTIFY]

عكس هابل از Sirius A و Sirius B
[JUSTIFY]اينهمدم كه ملقب به شباهنگ بي (Sirius B) است، جرمي معادل خورشيد در حجمي بهكوچكي زمين دارد. هر اينچ مربع از اين همدم حدود 2.5 تن جرم دارد! بسیارگرمتر از شعرای یمانی است و دماي سطح آن در حدود 24800 درجه كلوين است.شباهنگ بي يكي از سه كوتوله معروف آسمان شب است. دو ستاره دیگر شعرای شامیB و 40 Eridani B هستند. خود شباهنگ به عنوان شباهنگ اي (Sirius A) همناميده ميشود.


منبع : وبلاگ فیزیک بدون فرمول[/JUSTIFY]