نمایش نتایج: از شماره 1 تا 5 , از مجموع 5

موضوع: تاريخ خط در ايران

 1. #1
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  تاريخ خط در ايران

  تاريخ خط در ايران
  [JUSTIFY] [/JUSTIFY]
  بیش از 4000 سال خط مکتوب در ایران زمین
  [JUSTIFY] [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]تاريخ خط و زبان ايران به دو دوره متمايز پيش از اسلام و بعد از اسلام تقسيم مي شود.ملاكاينتقسيم ، تنها تسلط اعراب و انقراض سلسله ساساني نيست زيرا اتفاقات وحوادثسياسي تنها عامل تمايز خط و زبان نمي تواند باشد بلكه علت اين تقسيم، آناست اين دو دوره از هر جهت با هم تفاوت دارند و با آنكه ايرانيانبسياري ازسنن و خصوصيات كهن ملي خود را بعد از تسلط اعراب تازي حفظ كردندولي به علتتغيير مذهب و تحول اوضاع سياسي و اجتماعي ادبيات خط و تا حدوديزبان بعد ازاسلام با پيش از آن تفاوت كلي را حاصل نمود . [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]دراين مقاله به زبان و خط بعد از اسلامپرداخته نخواهد شد و هدف اصليشناساندن زبان ، خط و ادبيات از شاهنشاهیهخامنشی تا پایان شاهنشاهی ساسانیاست . باتوجه به تارخچه خط در ایران باستان که طبق کتیبه ای که در جنوب ایران کشفشده است مبدا آن به حدود پنج تا هفت هزار سال پیش می رسد . براینمونهمیتوان از کتیبه های موجود در معبد سه هزار و پانصد ساله زیگوراتنام بردولی از آنجا که مدارک در این باره کامل نیست از نوشتن خط قبل ازهخامنشیانخودداری نمودیم . [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]دوره هخامنشي[/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]تاريخ ايران از زمان مادها روشن و مدون است خلاصه اينكه شخصي به نام دياكو مؤسس سلسله ماد بود او هگمتان يا اكباتان (همدان)را پايتخت خود قرار داد يكي از فرمانروايان بزرگ ماد بنام هُوَخشَتَرَ حكومت آشور را منقرض ساخت و دولت متد را اقتدار و اهميت بخشيد . جانشين او كه آستياگ نام داشت مغلوب كوروش كبير گرديد و سلسله ماد منقرض شد . [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]اززبان مادي سند و آثار كتبي باقي نمانده استولي شكي نيست كه زبان مادي باپارسي باستان خويشاوندي نزديك داشته است ؛به طوري كه پارسيها و مادي هازبان يكديگر را به خوبي مي فهميدند . [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]كوروشموسس سلسله هخامنشيان ، مركز حكومت خويشرا در پاسارگاد قرار داد و كشورليدي و بابل را مسخر نمود و مهمترين دولتو سلطنت دنياي قديم را تشكيل داد . [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]داريوشبزرگ بزرگترين شاهنشاه هخامنشي ، نخستياغيان كشور را سركوب كرد و در داخلكشور ايران را از سر حد چين تاريگزارهاي سوزان افريقا بسط داد و دولتهخامنشي را از مقتدرترين دولت هايروي زمين كرد . [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]فرهنگو تمدن درخشان ايران از روزگار هخامنشيآغاز مي شود كه سند هاي موجود وآثار باقيمانده ، قدرت و عظمت هخامنشيان ونياكان ما را مسلم مي دارد . [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]پارسي باستان[/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]زبان ايرانيان در زمان هخامنشيان پارسي باستان يا فرس قديم ناميده مي شود كه ريشه زبان فارسي كنوني است . [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]كتيبه هاي شاهان هخامنشي و لوح هاي زرين و سيمين كه از آن روزگار باقيمانده به اين زبان نوشته شده است . مجموع واژه هاي اصلي كتبيبه ها از چهارصد كلمه تجاوز نمي كند و مطالب آن عبارت است از نام و شرح خاندان شاهان تفصيل فتوحات ستايش يزدان نكوهش دروغ و ناپاكي سفارش به راستي و نيكو كاري.[/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]اينكتيبه ها غالبا به چند زبان است و غير ازپارسي باستان ، به زبان هاي آسوري،ايلامي ، آرامي كه بين ملل دست نشاندههخامنشيان معمول بوده ، نگاشته شدهاست . [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]مجموعكتيبه هاي هخامنشي بالغ بر چهل كتيبه استو مهمترين آنها در تخت جمشيد ،همدان ، شوش ،نقش رستم ، بيستون ،الوند ،وان است كه كتيبه بيستون از همهمفصل تر و مشتمل بر 420 سطروهيجده هزار و نهصد كلمه مي باشد كه داريوش در اين كتيبه چگونگيفرونشاندنشورش هاي داخلي و غلبه و تسلط به كشورهاي خارجي و حدود متصرفاتخود را شرحمي دهد و در پايان مجد و بزرگواري كشور ايران را آرزو مي كند . [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]خط ميخي[/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]كتيبه هاي هخامنشي به خط ميخي است . ايرانيان اين خط را از قوم كلده و آشور گرفتند و در آن تغييراتي دادند و آن را به صورت الفبايي در آوردند . [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]تين خط از چپ به راست نوشته مي شد و داراي 36 حرف بود و در كنده كاري و نوشتن روي سنگ و اجسام سخت به كار مي رفت . [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]اولينخط ميخي كه به دست آمده از زمان آريارمنه و آخرين آن از روزگار پادشاهياردشير سوم است و به سبب دشواري نگارش ،خط ميخي از دوران اشكانيان رو بهزوال نهاد و به تدريج منسوخ گرديد . [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]در خط ميخي و كتيبه هاي پنج كلمه به صورت پندار نگاري باقي مانده است پندار نگاري : بعدازمرحله تصوير نگاري در تاريخچه خط را گويند كه تصوير كم كم ساده شد وبهصورت علامت و نشانه در آمد و براي اسامي معني نيز علائمي ايجاد گرديد.علائم رياضي كه به صورت خط بين المللي در آمده از نمونه هاي پندارنگاري است . [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]اورامزدا - اهورامزدا[/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]خشايثيه - شاهنشاه[/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]دهيو - كشور[/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]بغا - خدا[/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]بومي - بوم سرزمين[/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]گذشتهاز سنگ نبشته ها ، سكه هاي هخامنشي و خطوطروي بعضي ظروف و سنگ ترازو ها ونگين هاي باقي مانده از آن عهد ، همه بهخط ميخي و زبان پارسي باستان ميباشد . [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]براي شناختن زبان پارسي باستان چند جمله از بند اول كتيبه نقش رستم با زبان پارسي باستان نوشته مي شود . [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]بغ وزر كه اورامزداهي ايمم بوميم اداهي اومام آسمانم اداهي مرتيم اداهي شياتيم ادامرتيهي . [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]ترجمه : خداي بزرگ است اهورا مزدا كه اين زمين را آفريد كه آن آسمان را آفريد كه شادي را براي مردم آفريد . [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]زبان اوستايي[/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]قديمي ترين اثر از آثار آريايي اوستاست . زباناوستاييبا سانسكريت ،زبان ادبي و كهن هنديان شباهت تام دارد و معلوم ميشود كهايرانيان و هنديان در روزگاري با هم زندگاني كرده و زبان مشتركيداشته اندكه ريشه زبان اوستايي و سانسكريت بوده است . [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]زردشتپيامبر ايران باستان كه قرن ها پيش ازمسيح زندگي مي كرده است از شمال ياشمال غرب ايران برخاسته است و متوجهمشرق ايران شده است و پيروانش گشتاسب وگرشاسب در مشرق ايران بوده اند پسزبان اوستايي در قسمت هاي شرقي هم مفهومبوده است . [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]اوستا داراي دو لهجه است قسمتي از خود زردشت كه خيلي قديمي است و بقيه جديدتر مي باشند. گاتها يا سرودهاي مذهبي از خود زردشت مقدس است . [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]اوستا در قديم 21 كتاب را شامل مي شده كه مردم ايران از حفظ داشتند . در استيلاي اسكندر ، مقداري از آن از دست رفت . بلاش اول اشكاني اهتمام به جمع آوري اوستا نمود و دستور داد اوستاي پراكنده را كه موبدان در حافظه داشتند جمع آوري كنند. ولياقداماساسي براي تدوين اوستا در زمان ارشير بابكان انجام گرفت و عده ايازموبدان كه رياست آنها با تنسر ، هيربد هيربدان بود مامور جمع آورياوستاشدند . بعد از اردشير ، پسرش شاپور اول خرده اوستا را كه پراكنده بود جمع آوري كرد . بهروزگارشاپور دوم ساساني درباره مراسم ديني بين زردشتيان اختلاف افتاد وبه دستورشاپور ، آذر بد مهر اسپندان موبد موبدان به كتاب اوستا مراجعه ومطالب آنرا مرتب نمود . [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY] [/JUSTIFY]
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 2. #2
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: تاريخ خط در ايران


  خط تحرير مرحوم حسينعلي خان امير نظام گروسي


  خط طغري اقتباس از كليد نگارش آقاي مجد الدين

  خط شكسته تعليق اقتباس از كليد نگارش آقاي مجدالدين

  خط شكسته منتسب به عبدالمجيد درويش طالقاني

  خط نستعليق منتسب به مرحوم سيد حسين خوشنويس باشي  خط اوستايي

  خطاوستايي بااحتمال زياد در زمان ساسانيان تنظيم شده است در ضمن تدوين اوستاو كتابت آن متوجه شدند كه خط پهلوي براي نوشتن تلفظ صحيح اوستا ، رسا نيست. بنابراين موبدان ، الفبايي از روي الفباي پهلوي بوجود آوردند كه بتوانتمام لغات و كلمات مقدس و قرائت صحيح اوستا را بوسيله آن نوشت . اين خطدين دبيره نام دارد كه امروزه به خط اوستايي يا دبيري دين نيز خوانده ميشود .

  اين خط كه از راست به چپ نوشته مي شود كاملترين خطوط موجودعالم است . زيرا در الفباي اوستايي اولا اعراب جزء حروف است ثانيا برايتمام صداها ، حروف و علامت خاص وجود دارد .

  الفباي اوستايي 44 حرفدارد و حرو متصل به يكديگر نيستند و جدا نوشته مي شوند . چون اعراب داخلحروف است خواندن و نوشتن بسيار ساده است . و به جرات مي توان گفت خطاوستايي يكي از كاملترين خطوطي است كه تا كنون مورد استفاده واقع شده است .
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 3. #3
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: تاريخ خط در ايران

  ط اوستايي

  خط اوستايي بااحتمال زياد در زمان ساسانيان تنظيم شدهاست در ضمن تدوين اوستا و كتابت آن متوجه شدند كه خط پهلوي براي نوشتنتلفظ صحيح اوستا ، رسا نيست . بنابراين موبدان ، الفبايي از روي الفبايپهلوي بوجود آوردند كه بتوان تمام لغات و كلمات مقدس و قرائت صحيح اوستارا بوسيله آن نوشت . اين خط دين دبيره نام دارد كه امروزه به خط اوستايييا دبيري دين نيز خوانده مي شود .

  اين خط كه از راست به چپ نوشتهمي شود كاملترين خطوط موجود عالم است . زيرا در الفباي اوستايي اولا اعرابجزء حروف است ثانيا براي تمام صداها ، حروف و علامت خاص وجود دارد .

  الفباياوستايي 44 حرف دارد و حرو متصل به يكديگر نيستند و جدا نوشته مي شوند .چون اعراب داخل حروف است خواندن و نوشتن بسيار ساده است . و به جرات ميتوان گفت خط اوستايي يكي از كاملترين خطوطي است كه تا كنون مورد استفادهواقع شده است .

  دوره اشكانيان

  پس از مرگ اسكندر گجسته (ملعون ) ، كشور هاي متصرفي ، بين جانشينان او تقسيم شد و سلكوس بهفرمانرواييئ ايران منصوب گرديد. مدت هشتاد سال سلوكي ها بر كشور ايرانتسلط داشتند تا آنكه مردم خراسان با قيامي مردانه ،سلوكي ها را مغلوبساختند و دولت پارت يا اشكانيان بوجود آوردند .

  توضيح آنكه پارتparthava پرثوه – به سبب گذشت زمان در كلمه پرتو تحول ايجاد شده و حروف (ر ) به ( ل) و ( ث ) به ( ه) تبديل گرديده و در نتيجه پرتو پلهو شده و براثر قلب ل و ه بصورت پهلو در آمده است .

  پارت سرزمين خراسان وگرگان امروزي كنوني است كه در كتيبه بيستون جزو كشور هاي كه داريوش بر آنها حكمراني داشته ، نامش آمده است . واژه پهلو همان طور كه توضيح داده شداز همان لغت پرتو يا پرثوه است كه در نتيجه تطور لغوي به آن صورت درآمدهاست و لفظ پهلوان به معني شجاع از همين واژه پهلوي است چه پرتوها ( پهلويها ) قريب 500 سال در مقابل حمله روميان مقاومت كردند .

  زبان پهلوي اشكاني

  پساز استقرار اشكانيان ، زبان پهلوي يا زبان مردم خراسان زبان رسمي و درباريايران شد و تا تسلط اعراب تازي زبان مردم شمال و مشرق ايران بود .

  اززبان پهلوي اشكاني كه به زبان پهلوي شمالي نيز معروف است جز چند كلمه برويسكه ها ، آثار مهمي باقي نمانده است و در ضمن زبان ارمني و لهجه هايآذربايجان و خراسان ، پاره اي از واژه هاي پهلوي اشكاني ديده مي شود .

  گاهياز كلمه پهلوي ، زبان فارسي روان اراده مي شود به طوريكه در دوره هايمنفور اسلامي ، پهلوي زبان مي گفتند مقصود زبان پارسي بوده و آن را دربرابر زبان عربي استعمال مي كردند . اين زبان كه اصل آن از پارسي باستاناست به مرور زمان تغيير پيدا كرد و پس از تحول بسيار به صورت پارسي و زباندري در آمد .

  ماني در سال 251 ميلادي به سن 45 سالگي ادعاي پيامبريكرد و جهت تبليغ شاپور اول ساساني به دين خود ، كتاب شاپورگان را به زبانپهلوي اشكاني نگاشت . قسمتي از آثاري كه اخيرا از مانويان درتورفان ايالتي از تركستان چين پيدا شده بنا به عقيده عده اي از محققينبه خط و زبان پهلوي اشكاني مي باشد .

  رساله اي هم به زبان پهلوياشكاني در دست است به نام درخت آسوريك كه جمعي از محققين عقيده دارند كهاصل آن به زبان پهلوي اشكاني بوده و بعد به پهلوي ساساني در آمده است واين كتاب در اصل منظوم بوده و اشعار 12 هجايي داشته ولي اكنون اوزان ابياتبه هم خورده و به نثر تبديل شده است .
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 4. #4
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: تاريخ خط در ايران

  موضوع درخت آسوريك عبارتست از مناظره درخت خرما و بز

  به عنوان نمونه چند سطر كتاب با ترجمه نقل مي شود

  درختي رست است تر او شتر و اسوريك ،

  بنش خشك است ، سرش هست تر ،

  ورگش كنيا ماند ، برش ماند انگور،

  شيرين بار آورد

  مرتومان ويناي آن ام درختي بلند

  ترجمه: درختي رسته است آن طرف شهرستان آسوريك ، بنش خشك است و سر او تر است ،برگش به ني ماند و بارش به انگور. شيرين بار آورد . مردمان بيني من آندرخت بلندم .

  اخيرا سندي به زبان پهلوي اشكاني در اورمان كردستانكشف شده و آن عبارت از دو قباله زمين است كه در 120 سال پيش از ميلاد مسيحآن را به خط پهلوي اشكاني روي پوست آهو نوشته اند .

  خط پهلوي اشكاني

  خطپهلوي اشكاني كه با حروف جدا از هم و منقطع و از راست به چپ نوشته مي شداز خط آرامي اقتباس شده بود ، خط آرامي را كلدانيان كه تابع ايران بودنددر اين كشور رواج دادند .

  در زمان هخامنشيان اين خط مخصوص تحريربود و خط ميخي براي كتيبه و كنده كاري به كار مي رفت ، در دوره اشكانيانخط پهلوي براي كتيبه و كنده كاري هر دو معمول شد. خط پهلوي داراي 25 حرفاست و عيب بزرگ و اشكال اينست كه يك حرف گاهي چند صداي مختلف مي دهد .
  خط تعليق خواجه اختيار اقليم

  خط رقاع. اقتباس از كليد نگارش آقاي مجدالدين

  خط توقيع. اقتباس از كليد نگارش آقاي مجدالدين

  خط نسخ سيد محمد بقاء اشرف الكتاب اصفهاني

  خط ثلث ناخني فخر جهان
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 5. #5
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: تاريخ خط در ايران

  دوره ساسانيان

  اردشير بابكان ، اردوان آخرين پادشاه اشكاني را شكستداد و آن سلسله را منقرض كرد و سلسله ساساني را تاسيس نمود و پايتخت را ازشمال به جنوب آورد . مذهب مقدس زردشتي را كه از روزگار تسلط اسكندر بهتدريج از رونق افتاده بود آيين رسمي ايرانيان كرد و آتشكده هاي خاموش راروشن ساخت و با احياي امور مذهبي و تنظيم كارهاي كشوري همت گماشت .جانشينان اردشير ، در آباداني كشور و بسط علم و فرهنگ و ترويج آداب و رسومملي ، كوشش بسيار نمودند .

  زبان پهلوي ساساني

  زبان پهلوي ساساني كه به پهلوي جنوبي معروف است با پهلوي اشكاني تفاوت مختصري دارد .

  باملاحظه بعضي كلمات كه هنوز در زبان پارسي به كار مي رود. مي توان بهاختلاف ميان دو لهجه اشكاني و ساساني پي برد . مثلا (( گرسنه ، گسنه )) كهبه زبان پهلوي اشكاني است در زبان پهلوي ساساني گشنه )) است. همچنين((فرستك)) در پهلوي اشكاني، (( فرشتك )) در پهلوي ساساني و فرشته در زبانپارسي كنوني است .

  اصل زبان پهلوي جنوبي نيز از پارسي باستان است وبه جهت آنكه پاره اي از اصطلاحات ديني و لغات اوستايي در آن راه يافته واز حيث قواعد دستوري با پهلوي اشكاني فرق مختصري دارد ، از اينرو آن رالهجه اي از لهجه هاي پهلوي مي شمارند .

  از زبان پهلوي ساساني آثار متعددي باقي مانده است كه قسمت عمده آن كتب ديني ، اخلاقي ، ادبي ، داستان است .

  درروزگار ساسانيان اوستا جمع آوري شد و ترجمه و تفسيرهايي بر آن نوشته شد وترجمه و تفسير هايي بر آن به پهلوي نوشته اند و آن را زند گفته اند و شرحيكه بعد براي زند نوشته شد به پازند معروف است .

  خط پهلوي ساسانياز روي خط پهلوي اشكاني تنظيم شه كه در كتيبه ها ، حروف آن مانند پهلوياشكاني از هم جدا نوشته مي شد و در نامه ها و تحرير، با هم تركيب مي يافت. تعداد الفباي پهلوي را از 18 تا 25 حرف نوشته اند و علت اين امر آن استكه در خط پهلوي يك حرف چند صداي مختلف مي دهد .

  دبيران دوره ساسانيبعضي از لغات را به آرامي مي نوشتند و هنگام خواندن پهلوي مي خواندند و آنرا هُزوارٍٍِِش مي ناميدند ، مثلا « ملكان ملكا » مي نوشتند ، « شاهنشاه» مي خواندند و « يوم » مي نوشتند و « روز » مي خواندند .

  با آنكهزبان پهلوي از حيث قواعد دستوري و ريشه كلمات با زبان پارسي كنوني اختلافجزيي دارد، به سبب اينكه الفباي پهلوي حروف صدادار ندارد و يك حرف ، صدايمختلف مي دهد و تفنن نوسيدگان كه هزوارش را معمول كرده ، خواندن كتب پهلويخالي از اشكال نيست .

  خط پهلوي در دوره ساسانيان معمول بوده و تاحدود يك قرن بعد از اسلام در ايران زمين رواج داشته است و تا زمان حجاج بنيوسف ثقفي دفاترديواني به خط پهلوي نوشته ميشد و بعد از آن كه خط عربيجانشين آن گرديد تا مدتي بين جمعي از ايرانيان خصوصا موبدان اين خط براينامه نگاري و نوشته هاي ديني به كار مي رفت

  كتيبه هايي از دوره ساسانيان كشف شده كه مهمترين آن ها عبارتست از :

  1- كتيبه نقش رستم نزديك تخت جمشيد از اردشير بابكان به سه زبان پهلوي اشكاني و ساساني و يوناني

  2- كتيبه حاجي آباد در سه فرسخي تخت جمشيد ار شاپور اول ساساني كه به پهلوي ساساني و اشكاني نوشته شده

  3-كتيبه پايكوبي بين قصر شيرين و سليمانيه کردستان عراق که بخشی از ایرانبوده است كتيبه بسيار مفصلي است از نرسي به خط پهلوي اشكاني و ساسانينوشته شده .در اين كتيبه نرسي بيان مي كند كه چگونه بهرام سوم را از تختپايين آورده و خود به سلطنت رسيده ات . اين كتيبه راجع به حدود ايران درآنزمان اطلاعات جالبي مي دهد .

  كتيبه هايي در طاق بستان و نقش رجب وتخت جمشيد و همچنين لوح ها و سكه ها و مهر هايي از دوره ساساني باقي ست كهجهت رعايت اختصار از ذكر آن ها خودداري مي شود و البته يكي از آثار پرارزش به خط پهلوي ساساني كارنامه اردشير بابكان است كه در قسمتي از آن ميگويد .

  پس از مرگ اسكندر گجستک رومي ايران شهر 240 كدخدايي بود.سپاهان و پارس و نواحي نزديك آن در دست اردوان سردار بود. بابك مرزبانوشهردار پارس و گمارده اردوان بود .
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •