فيزيک واقعيت را وارد دنياي مجازي ميکندبسيارياز دانشمندان رايانه اي در سراسر جهان بر اين باورند که طي سالهاي آيندهبا استفاده از قوانين و علم فيزيک مي توان دنياي مجازي را به وجود آورد کهتشخيص آن از دنياي واقعي به هيچ وجه امکانپذير نخواهد بود.[JUSTIFY]بازيهايرايانه اي از گرافيکهاي سطح پايين در دهه 1980 تا بازيها و شخصيتهايرايانه اي پرداخته شده کنوني مسير طولاني را پشت سر گذاشته اند. با اينهمه اکنون بازيهاي رايانه اي در مرز ورود به تحولي بسيار عظيم و ناگهانيقرار دارند.


پردازشگرهاي چند هسته اي جديد و برخي از نرمافزارهاي هوشمند اين امکان را براي دانشمندان و مهندسان رايانه اي به وجودمي آورد که جهان واقعي را با استفاده از شيوه هايي خاص به جهاني مجازيتبديل کنند که قوانين فيزيک بر آن حکمفرما خواهد بود.


برخي ازمتخصصان حتي تا جايي پيش رفته اند که امکان ايجاد جهاني مجازي و غير قابلتشخيص از جهان واقعي مشابه آنچه در سه گانه هاي ماتريکس نشان داده شد راتا چند سال آينده غير ممکن نمي دانند. يکي از شيوه هاي فيزيکي که قرنهاقدمت دارد رديابي شعاعي خوانده شده و به منظور محاسبه چگونگي رفتارپرتوهاي نوري در محيطهايي تعيين شده مورد استفاده قرار مي گيرد. اين شيوهيکي از روشهايي است که طي سالهاي اخير به ميزان زيادي مورد استفادهمتخصصان رايانه اي قرار گرفته است.


براي مثال با استفاده ازاين روش و با تابش دادن دسته اي از شعاعهاي نوري به هر تک پيکسل موجود درصحنه مي توان رنگ شعاعهاي تابانده شده را متناسب با نوع سطحي که با آنبرخورد مي کند، تعيين کرد. با استفاده از اين شيوه همچنين مي توان شيوهبازتاب يا شکست شعاعها را نيز مشابه آنچه در جهان واقعي رخ مي دهد، محاسبهکرد.


دنيل پول متخصص لابراتوار اينتل در کاليفرنيا معتقد استمي تواند دنياي مجازي را متشکل از دو تا سه ميليون پرتو نوري بر روي هرصحنه به وجود آورد به شکلي که کاربر بتواند در زمان واقعي در اين دنياحرکت کند. آزمايش اين دنياي مجاز و تعامل انسان با آن شگفت انگيز بودهاست. با اين وجود اين فناوري تنها در ابعاد 512 پيکسل مربع ارائه شده استو به گفته دنيل پول براي داشتن جهان مجازي کامل به صدها شعاع نوري درپيکسل نياز خواهد بود. اين در حالي است که نمونه ارائه شده در قالب 10شعاع در پيکسل بوده است.


قدرت محاسبه در اين شيوه شبيه سازي فرايندهاي فيزيکي را از کوچکترين ابعاد تا عظيم ترين آنها به وجود خواهد آورد.


براساس گزارش نيوساينتيست، اين شبيه سازي مي تواند شبيه سازي صداي ناشي ازشکل گيري فرايندهاي فيزيکي مانند صداي ريزش آب را نيز در بر گيرد. با مدلسازي حبابهاي به وجود آمده ناشي از ريزش آب و چگونگي حرکت اين حبابها ميتوان صداي کاملا طبيعي اين پديده را بازسازي کرد.منبع : جام جم آنلاین ، نقل شده از وبلاگ هنر فیزیک[/JUSTIFY]