کرمان - خبرگزاری مهر: کارشناس مبارزه بامواد مخدر نیروی انتظامی کرمان با تاکید بر لزوم آگاه سازی جامعه گفت: نسلجدید مواد مخدر صنعتی و جدید مانند تمچیزک و آدامس پان دانش آموزان ونوجوانان را تهدید می کند.
به گزارش خبرنگار مهر در کرمان،سرهنگ علی کریمی ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی مبارزه با مواد مخدر در خانهفرهنگ خاتم کرمان اظهار داشت: استان کرمان به دلیل قرار گرقتن در مسیرقاچاق مواد مخدر قربانی این پدیده شوم شده است و طی سال گذشته طبق آمارکرمان بیشترین میزان کشف مواد مخدر را به خود اختصاص داده است.
سرهنگکریمی گفت: در سالهای اخیر سوداگران مرگ با قاچاق مواد مخدر جدید به داخلکشور نسل جوان جامعه را که نسبت به عوارض این مواد آگاهی ندارند مورد هدفقرار داده اند.
وی بر لزوم آگاه سازی جامعه برای مقابله با گسترش موادمخدر در کشور تاکید کرد و گفت: عدم آگاهی نسبت به مواد مخدر یکی از دلایلعمده گرایش جوانان به سمت این مواد می باشد.
سرهنگ کریمی اضافه کرد: باید جوانان و خانواده ها را با انواع این مواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی و عوارض مصرف آنها آشنا کرد.
ویبا اشاره به افزایش تولید مواد مخدر در سالهای اخیر بخصوص در کشورافغانستان گفت: با ورود نیروهای غربی به کشور افغانستان که با شعار مبارزهبا مواد مخدر انجام شد عملا در سال های اخیر شاهد افزایش چشمگیر تولید اینگونه مواد در افغانستان هستیم.
وی افزود: در حال حاضر میزان تولید مواد مخدر در افغانستان به 12 هزار تن در سال رسیده است.