نقل قول نوشته اصلی توسط yasermym
آبشار بيشه در استان لرستان


خط راه آهن منطقه آبشار بيشه در استان لرستانگردشگران در آبشار بيشه در استان لرستان


پل عابر پياده در محوطه رودخانه سزار منطقه آبشار بيشه در استان لرستان


منطقه آبشار بيشه در استان لرستانآبشار بيشه در استان لرستان

رودخانه سزار در محدوده آبشار بيشه استان لرستان
محدوده آبشار بيشه

پل راه آهن بيشه


ايستگاه راه آهن بيشه