عليرغم جريان بحران اقتصادي، آسيا در عرصه گسترش خطوط پهنباند اينترنتيپيشرو است و در حالي كه تا مدتي پيش آمريكا بيشترين تعداد خطوط پهنباندرا در خود جا داده بود، كشور چين هماكنون در اين زمينه از آمريكا پيشيگرفته و برخي از كشورهاي آسياي جنوب شرقي با سرعت زياد در حال پيشرفت دراين زمينه هستند.

به گزارش خبرگزاري بخش خبر شبكه فناوري اطلاعات ايران از سايت ايستنا، روهصنعتي Broadband Forum ضمن اعلام مطالب فوق، برخي از آخرين پيشبينيهايخود را در زمينه توسعه خطوط پهنباند و IPTV در نمايشگاه تجاري منطقهايCommunicAsia 2009 مطرح كرده است.
اين گروه صنعتي كه توسط مركز Point Topic تهيه شده، در فصل نخست سال جاريميلادي 16/6 ميليون خط پهنباند جديد در سراسر دنيا راهاندازي شد كه آسيا45 درصد آنها را در اختيار داشت در حال حاضر 429/9 ميليون خط پهنبانداينترنتي در دنيا فعال است كه از اين تعداد، 88 ميليون خط در چين و 6/1 خطپهنباند در هند مورد استفاده قرار ميگيرد.

از بين كشورهايي كه سريعترين رشد را در منطقه آسياي جنوب شرقي دارندميتوان به فيليپين و ويتنام اشاره كرد كه ميزان رشد سالانه استفاده ازخطوط پهنباند اينترنتي در آنها بهترتيب 68/47 و 60/94 درصد گزارش شدهاست.

در بقيه كشورهاي جنوبي و شرقي آسيا، هند سريعترين رشد را در جريان توسعهخطوط پهنباند اينترنتي داشته و ميزان رشد سالانه آن به 68/47 درصد رسيدهاست.
در اين گزارش آمده است كه كشورهاي منطقه آسياي جنوب شرقي شامل چين، هند،هنگكنگ و ويتنام ميشوند. كشورهاي ديگر در اين منطقه ژاپن، كره جنوبي،استراليا و نيوزلند هستند كه در منطقه آسيا پسيفيك طبقهبندي ميشوند.