براساس جديدترين آمار نيلسن آنلاين، زمان سپرى شده خوانندگان در ۱۷ سايتاز ۳۰ وب سايت روزنامه پربازديدكننده در ماه مى كاهش يافت در حالى كه بقيهسايت ها حداقل بازديدكننده را داشتند. به گزارش ايسنا، به طور متوسط وبسايت هاى نشريات خوانندگان را به مدت هفت دقيقه مشغول نگه مى دارند. درميان بزرگ ترين سازمان هاى خبرى، NYTimes.com كه وب سايت شماره يك از نظرترافيك ماهانه است، همچنان پيشرو است و ماه گذشته خوانندگان را در هربازديد به طور متوسط ۲۸ دقيقه حفظ كرد اما اين زمان در مقايسه با مدتمشابه در سال قبل، كاهش يافته است. بيشتر كاهش ها در مقايسه با مدت مشابهدر سال گذشته حدود يك دقيقه بودند اما برخى مانند Politico كه در قلبمبارزات انتخابات رياست جمهورى آمريكا ماه مى گذشته بود، ماه گذشته حدودچهار دقيقه از زمان كاربران را از دست داد در حالى كه سايت متعلق به سياتلپست اينتليجنسر كه اكنون نسخه چاپى ندارد، از متوسط ۱۵ دقيقه در ماه مىسال گذشته به هفت دقيقه در ماه مى امسال كاهش يافت.