شماهمچنين مى توانيد از ابزارهاى ويرايشى Picture Manager كه در منوى Pictureقرار دارند، استفاده كنيد. اين ابزارها امكاناتى نظير حذف قرمزى چشم،تنظيم روشنايى و كنتراست، چرخاندن تصوير، تغيير اندازه و فشرده سازى رافراهم مى كنند. اگر از تغييراتى كه در تصوير خود ايجاد كرده ايد، راضىنبوديد، با استفاده از گزينه Undo در منوى Edit مى توانيد به مرحله قبل ازتغييرات بازگرديد. مهم تر آنكه تا زمانى كه تغييرات خود را به وسيله گزينهSave از منوى File ذخيره نكرده باشيد، اين تغييرات ثابت و پايدار نمىشوند. به هنگام بستن Picture Manager، اگر فايل ويرايش شده را ذخيره نكردهباشيد، برنامه از شما درباره ذخيره آن سوال خواهد كرد.
ابزارهاى Microsoft Office Document Scanning و Microsoft Office Document:Imaging اين دو ابزار با هم كار مى كنند؛ بدين ترتيب كه وقتى يك صفحهتوسط Document Scanning ضبط مى شود، جهت نمايش و ويرايش به ابزار DocumentImaging ارسال مى شود و در مقابل Document Imaging براى انجام فرآينداسكن، از Document Scanning استفاده مى كند. اين دو ابزار از آن جهت حائزاهميت هستند كه در تركيب با ويندوز XP، برخى قابليت ها جهت مديريت اسنادرا در اختيار مى گذارند. هنگامى كه Document Scanning را باز مى كنيد،درباره اسكنر مورد استفاده از شما سوال خواهد كرد.اگر اين پرسش انجام نشدو شما در سيستم خود بيشتر از يك اسكنر نصب كرده ايد، روى دكمه Scannerكليك كنيد و از فهرست موجود، اسكنر دلخواه را انتخاب كنيد. در اين پنجرهدو كادر علامتى نيز مشاهده مى كنيد. براى اينكه قبل از هر بار اسكنبتوانيد تنظيمات را بررسى كنيد يا آنها را تغيير دهيد، گزينه Show ScannerDriver Dialog Before Scanning را فعال كنيد. از طريق ويژگى Preset برنامهمى توانيد بسيارى از تنظيمات را كنترل كنيد. براى مشاهده اين تنظيمات، روىهر كدام كليك كرده و دكمه Preset Options را بفشاريد. در پنجره باز شدهروى Edit Selected Preset كليك كنيد. (با استفاده از گزينه Create NewPresets مى توانيد نوع جديدى از تنظيمات را ايجاد كنيد.) براى مشاهدهتنظيمات يا تغيير آنها با زبانه هاى مختلف و همچنين گزينه هاى قابلدستيابى از طريق دكمه Advanced كار كنيد. در اين بين، دو گزينه اهميتبيشترى دارند. زبانه General را انتخاب كنيد تا دكمه Create Shortcut دردسترس قرار گيرد. با كليك روى اين دكمه مى توانيد يك ميانبر از Presetجارى در دسك تاپ خود بسازيد. بدين ترتيب با دابل كليك روى ميانبر به سادگىعمليات اسكن طبق تنظيمات آن Preset انجام مى شود. در زبانه Processingگزينه OCR را مى بينيد كه مى تواند متن را در يك سند اسكن شده تصويرى،تشخيص دهد. ويژگى OCR فايل اسكن شده را در Document Imaging قابل جست وجوكرده و آن را براى Indexing Service ويندوز XP جهت ارائه قابليت هاىابتدايى مديريت سند، قابل خواندن مى كند. بدين ترتيب مى توانيد در يك سنداسكن شده نيز با بهره گيرى از ويژگى جست وجوى ويندوز به دنبال عبارتموردنظر بگرديد.همچنين مى توانيد با استفاده از منوى Tools و انتخاب گزينهSend Text to Word، يك سند را از Document Imaging به Word منتقل كنيد(البته اگر در هنگام اسكن، متن تشخيص داده نشده است، ابتدا بايد از منوىTools، گزينه Recognize Text Using OCR را انتخاب كنيد.)يكى ديگر ازامكانات مفيد Document Imaging آن است كه مى توانيد در يك سند چند صفحه اىترتيب صفحات را از طريق درگ كردن و رها كردن (drag&drop) تغيير دهيد.همچنين مى توانيد صفحاتى را از يك پنجره Document Imaging به پنجره ديگردرگ كنيد. برنامه Document Imaging از دو نوع قالب فايلى پشتيبانى مى كند:TIFF و MDI براى به اشتراك گذاشتن فايل ها بهتر است از قالب TIFF استفادهكنيد. اما توجه داشته باشيد كه اگر فايلى را در قالب TIFF ذخيره كنيد،اطلاعات متنى آن در صورتى كه با OCR تشخيص داده شده باشد، از بين خواهدرفت و بنابراين بايد مجددا آن را تشخيص دهيد. MDI از اين مزيت برخورداراستكه فايل هايى با حجم كمتر توليد مى كند. مثلا اگر فايلى در قالب TIFF حجمىبرابر ۱۱۲ مگابايت اشغال كند، حجم اين فايل در قالب MDI به ۳۳۳ كيلو بايتكاهش مى يابد.

ابرار اقتصادي