طبق آمار جديدي كه از سوي كام اسكار انتشار يافته، موتور جستوجوي گوگل در ماه مارس برتريش را در بازار جستوجوي آمريكا توسعه داد.

به گزارش خبرگزاري بخش خبر شبكه فناوري اطلاعات ايران از سايت جام جم، راساس آمار كام اسكار، گوگل 63.7 درصد از 14.3 ميليارد جستوجوي آمريكا درماه مارس سهم داشت كه نسبت به ماه فوريه 0.4 درصد افزايش نشان داد ايندرحالي است كه سهم جستوجوي ياهو در بازار آمريكا با كاهش اندك از 20.6درصد در ماه فوريه به 20.5 درصد در ماه مارس رسيد.

سهم مايكروسافت در بازار جستجوي آمريكا 0.1 درصد افزايش يافت و به 8.3درصد در ماه مارس رسيد ؛ Ask Networks و امريكن آنلاين شاهد كاهش ماهانهاندك از جستوجوي خود بوده و سهم هر كدام به ترتيب 3.8 و 3.7 درصد بود.

طبق اعلام كام اسكار، در مجموع تقاضاي جستجو در آمريكا در ماه مارس نسبتبه ماه فوريه 9 درصد افزايش يافت اما فوريه سه روز كوتاهتر از مارس بود.