بابالا گرفتن رقابت مرورگرهاي اينترنتي براي جلب كاربران بيشتر، مايكروسافتطرح جديدي در پيش گرفته كه در آن كاربران تشويق ميشوند براي مبارزه باگرسنگي در آمريكا از اينترنت اكسپلورر 8 استفاده كنند.

به گزارش خبرگزاري بخش خبر شبكه فناوري اطلاعات ايران از سايت ايسنا،مايكروسافت براي اين طرح كه «مرورگر براي بهتر» نام دارد با FeedingAmerica همكاري ميكند كه به ازاي هر دانلود صورت گرفته از اينترنتاكسپلورر 8 پولي معادل هشت غذا اهدا خواهد كرد. بنابراين كاربران آمريكاييكه اين مرورگر را دانلود ميكنند به تغذيه مردمي كمك ميكنند كه دربانكهاي غذاي Feeding America غذا ميخورند.

بر اساس اين گزارش، كاربران براي اين منظور بايد به وب سايت Browser forthe Better مراجعه كنند و اينترنت اكسپلورر 8 را از آنجا و نه از سايتاصلي مايكروسافت دانلود كنند.

مايكروسافت براي دانلودهاي انجام گرفته از مرورگرش هشت غذا به FeedingAmerica اهدا ميكند كه 206 شبكه تامين غذا در سراسر آمريكا دارد.

بازار جهاني مرورگرها در حال حاضر تحت تسلط مرورگر اينترنت اكسپلوررمايكروسافت است كه بههمراه ويندوز عرضه ميشود اما با افزايش رقابت ازسوي مرورگرهايي مانند فايرفاكس موزيلا، اپرا و كروم گوگل، مايكروسافت شاهدكاهش سهم مرورگر خود است.

شبکه فن آوری اطلاعات ایران