با توجه به اينکه برخي شنوايي شناسان نسبت به آگاهيبيمار از وضعيتشان کمتوجهي مي کنند ، از اين رو بيمار بايد براي جلوگيرياز سردرگمي خود،متقاضي وضعيت شنوايي خود باشد.

بهرام جلائي عضوهيات علمي دانشکده توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي ايران درگفت و گو با ايسناگفت: يکي از مواردي که کمتر در کلينيکها به آن توجه ميشود ، بحث اهميتتفسير شنوايي است يعني در پايان معاينه ، شنوايي شناسبايد نتيجه اي ازانجام معاينه به بيمار و همچنين ديگر اعضاي تيم توانبخشيارائه کند.

ويافزود: به همين علت بيمار بايد هنگام مراجعه به کلينيک شخصا متقاضيوخواستار شنيدن وضعيت شنوايش باشد زيرا علت بسياري از سردرگمي هايبيمارانبه دليل نداشتن آگاهي مناسب از وضعيت شنوايي است تا بتوانند براساسآناقدامات بعدي را براي درمان خود انجام دهند.

جلائي تصريح کرد : اهميت تفسير شنوايي شناسي مشاوره و آگاهي مناسب به بيمار براي بهبودي او در آينده است.


سلامت نيوز