يک متخصص بيهوشي معتقد است: مشاوره قبل از بيهوشي، عوارض در حين عمل جراحي را به ميزان قابل توجهي کاهش مي دهد.

دکتر ميترا ثمر خوان، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران در گفتوگوبا ايسنا در خصوص مشاوره قبل از بيهوشي، اظهار كرد: در گذشته براي بيمارهيچگونه مشاورهاي صورت نمي گرفت و فقط مشاوره به صورت انتخابي بود وگاهي هم از طرف مريض لغو مي شد.

وي در ادامه تصريح کرد: هم اکنون با انجام مشاوره قبل از بيهوشي، بيمارتوسط متخصص بيهوشي ويزيت مي شود، هر آزمايشي که لازم باشد صورت مي گيرد،بيمار با آگاهي بيماري خود را مي شناسد و در عين حال اعتماد متقابل بينپزشک و بيمار برقرار مي شود.

اين متخصص بيهوشي تاکيد کرد: اين مشاوره باعث مي شود که عوارض احتمالي حين عمل هاي جراحي مختلف به ميزان قابل توجهي کاهش پيدا کند.


سلامت نيوز