وزير دفاع هند اعلام کرد: گروه طالبان خطري براي امنيت هند، منطقه و جهان، محسوب مي شود.
بهگزارش واحد مرکزي خبر از دهلي نو، اي کي انتوني وزير دفاع هند امروز درحاشيه کنفرانسي نظامي در دهلي نو با اشاره به کاهش نفوذ افراد مسلح آنسويمرزهاي منطقه جامو و کشمير هند افزود: اگرچه اکنون در مقايسه با گذشته ازميزان نفوذ افراد مسلح کاسته شده است اما نمي توان گفت اوضاع کاملا بهبوديافته و دولت هند از تعداد نظاميان مستقر خود در اين منطقه مرزي خواهدکاست.
وي با ابراز نگراني از اوضاع امنيت داخلي پاکستان، روابط هند وپاکستان را يادآور شد و گفت: چنانچه دولت پاکستان اقدامي جدي عليه عواملفعال آن سوي مرزها صورت ندهد، روابط دو کشور بهبود نخواهد يافت.
اينگزارش حاکيست وزير دفاع هند درباره ديدار فرداي خود با مشاور امنيت مليامريکا گفت: انتظار مي رود موضوع امنيت منطقه اي و به خصوص مسائلافغانستان مهمترين موضوعات مورد بحث در اين ديدار باشد.
مشاور امنيت ملي امريکا امروز از پاکستان به هند سفر مي کند.