تلاش برای کشف منبع نور مرموز روشن کننده جهان
محققان استرالیایی در تلاش برای کشف منبع نور مرموزی هستند که لایه مههیدروژنی را از بین برده و جهان را روشن می کند. به گزارش مهر، جهان درحدود 13 بیلیون سال پیش توسط لایه ای ضخیم از گاز طبیعی هیدروژن پوشاندهشده است اما نوری شدید این لایه غبار آلود را به تدریج از بین برده باعثروشنایی جهان شده است.

با این حال اخترشناسان تا به حال موفق به آنچه باعث از بین رفتن این مه ولایه غلیظ و روشن شدن جهان هستی شده است، نشده اند. محققان دانشگاهسوئینبرن در ملبورن معتقدند این لایه پس از شکل گیری اولین ستاره در جهاناز بین رفته است.

به منظور آزمایش این نظریه محققان میزان کربن موجود در جهان اولیه رااندازه گیری کردند به دلیل اینکه کربن تنها در حضور ستاره های عظیم بهوجود می آید، می توان با استفاده از این خصوصیت تعداد ستاره های موجود درآن زمان و شدت نور تابش داده شده توسط آنها را تخمین زد.

نتیجه مطالعات نشان می دهد که میزان کربن موجود در آن زمان بسیار ناچیزبوده است و به همین دلیل نمی توان ستاره های بزرگ را مسئول روشن سازی جهاندانست.

بر اساس گزارش سیدنی مورنینگ و به گفته محققان منبع این نور شدید باید ازچیزی مشابه مجموعه ای ناشناخته از اخترنماها یا کربن مخفی شده در لایه هایرصد نشده جهان هستی باشد.

پایگاه ملی داده های علوم زمین