نوشتن برنامه روزانه ممکن است به کارهایتان نظم و ترتیب دهد اما آیاکمکتان می کند که کارهای بیشتری را به انجام برسانید؟ نظم و سازماندهیکارها اهمیت زیادی دارد اما آنچه واقعاً به آن نیاز دارید داشتن تمرکزاست. یعنی اینکه بتوانید بنشینید و چندین ساعت عمیقاً روی کارتان تمرکزکنید. نیم ساعت کار متمرکز خیلی مفیدتر و کارآمدتر از یک روز تمام باحواسپرتی است.

در زیر به 10 نکته برای ایجاد تمرکز عمیق اشاره می کنیم:

1) سروصداها را قطع کنید.

ممکن است برایتان واضح و آشکار باشد که چیزهایی که موجب حواسپرتی شما میشوند، تمرکزتان را بر هم می زنند اما آیا برای از بین بردن آنها اقدامکرده اید؟ می دانم وسوسه انگیز است که صدای زنگ هشدار ایمیل های رسیده یاIM یاهو مسنجر را روشن بگذارید و به آنها پاسخ دهید اما در آخر خواهید دیدکه اینکار فقط تمرکز شما را بر هم زده است.

متمرکز شدن کامل حداقل 15 دقیقه زمان می برد. اگر هر 5 دقیقه حواستان بهجایی پرت می شود مزمئن باشید که اصلاً نخواهید توانست روی کارتان تمرکزکنید. ایمیل هایتان را در یک زمان برنامه ریزی شده انجام دهید. ازاطرافیان هم بخواهید که وقتی مشغول کار روی این پروژه هستید مزاحمتاننشوند.اگر لازم است که به تلفن ها فوراً پاسخ دهید، کارتان را برای زمانیبرنامه ریزی کنید که شرکت کمتر شلوغ باشد.

2) ساختار محیطتان را اصلاح کنید.

محل کارتان تاثیر زیادی در توانایی شما برای تمرکز کردن دارد. سعی کنید روبه در، تلفن یا پنجره ها که ممکن است موجب حواسپرتی شما شوند بنشینید تابه این ترتیب بتوانید هر از گاهی نیم نگاهی به آنها داشته باشید.

3) اهدافتان را مشخص کنید.

قبل از اینکه کارتان را شروع کنید باید هدفتان را دقیقاً مشخص کنید. اگرمطمئن نیستید که نتیجه نهایی چه خواهد شد، این گم گشتگی متمرکز شدنتان راغیرممکن می کند. پس قبل از اینکه کار را شروع کنید، یک تصویر اجمالی ازساختار کار در ذهنتان تجسم کنید.

4) پروژه های بزرگ را تقسیم بندی کنید.

کارهای بزرگ که نقطه شروع و پایان مشخصی ندارند تمرکز را برهم می زنند.اگر لازم است که روی پروژه بزرگی کار کنید، مسیری برای شروع مشخص کنید.اگر توالی کارها مشخص نباشد تمرکز کردن روی کار سخت خواهد شد. چند دقیقهزمان بگذارید و نه تنها نتیجه نهایی بلکه ترتیب انجام کارها و مراحل آن رانیز برنامه ریزی کنید.

5) قوانین را بدانید.

باید ببینید برای انجام کاری که پیش رو دارید از چه قواعد و رهنمودهاییباید پیروی کنید. کیفیت کار باید در چه سطحی باشد؟ چه استانداردهایی راباید دنبال کنید؟ چه محدودیت هایی دارید؟ مثلاً اگر می خواهید برنامهبنویسید باید ببینید که چقدر دستور لازم دارید، از چه کارکردهایی میخواهید استفاده کنید و چه انعطاف پذیری لازم است. اگر می خواهید مقاله ایبنویسید، درمورد طول مقاله و سبک نوشتار آن تصمیم بگیرید. اگر قوانینکارتان از همان ابتدا مشخص نباشد، بعدها که در طول پروژه به آن بر بخورید،تمرکزتان را بر هم خواهند زد.

6) فرجه تعیین کنید.

وقتی تلاش بر ایجاد تمرکز است، تعیین فرجه هم مزیتهایی دارد و هم معایبی.ایجاد فرجه باعث می شود که از کارهای اضافی پرهیز کنید و سرعت کارتان رابالا ببرید. مثلاً اگر برای طراحی یک لوگو فقط یک ساعت به خودتان زمانبدهید، مطمئناً لوگویی که طراحی می کنید بسیار ساده خواهد بود و از طرحهای شلوغ دوری خواهید کرد.

معایبی که می توانید تعیین فرجه داشته باشد این است که باعث می شود بیشترنگران زمان باقیمانده تان باشید تا خود کار. در موارد زیر تعیین فرجهپیشنهاد می شود:

· زمان محدود است. مثلاً فقط یک روز برای انجام کاری که معمولاً هفته هازمان می برد وقت داشته باشید. با تعیین فرجه دیگر کارهای غیرلازم را انجامنخواهید داد.

· وقتی ممکن است به راحتی هدف نهایی را فراموش کنید. اگر کارتان طوری استکه می تواند به شکل ها و ایده های جدید گسترش پیدا کند، برای اینکه آنراتحت کنترل درآورید، فرجه تعیین کنید.

· برای جلوگیری از تعویق کار. اگر نگران این هستید که کار را دیر آمادهکنید، برای صرفه جویی در وقت می توانید فرجه برای خود تعیین کنید.

7) موانع کار را بشکنید.

موانع زمانی ایجاد می شوند که به مشکلی در کار برمی خورید. این مسئله ممکناست وقتی ایده هایتان ته می کشد یا تمرکزیتان برهم می خورد اتفاق بیفتد.با طرح ریختن روی یک تکه کاغذ این موانع را از میان بردارید. نوشتن افکارو ایده هایتان باعث می شود حتی اگر خسته شوید باز هم تمرکزتان را حفظ کنید.

8) خودتان را جدا کنید.

اگر می خواهید کارتان درست و به موقع انجام شود، تارک دنیا شوید و خودتانرا از بقیه آدم ها جدا کنید. اطرافیان موجب بر هم خوردن تمرکزتان می شوند،مگر اینکه کارتان مرتبط با آنها باشد. یک محل خصوصی برای خودتان ایجادکنید و تا کارتان تمام نشده، با هیچکس حرف نزنید. می توانید روز در اتاقمتذکر شوید که کسی مزاحمتان نشود.

9) عقل سالم در بدن سالم است.

آنچه می خورید تاثیر زیادی در تمرکز شما دارد. مطمئناً کسی که مست سر کارمی رود نمی تواند انتظار داشته باشد که بتواند روی کار خود تمرکز کند. اگرکم خوابی داشته باشید، بیش از حد از محرک هایی مثل کافئین استفاده کنید یاغذاهای پرحجم و چرب بخورید، قدرت تمرکزتان پایین خواهد آمد. سعی کنید تامی توانید عادات ناسالم را در خود از بین ببرید و مطمئن باشید که بعد ازیک ماه تغییر شگرفی در سطح انرژیتان پدید می آید.

10) صبور باشید.

مطمئناً وقتی سر کاری می نشینید میل زیادی پیدا می کنید که مدام بلند شدهو کار دیگری انجام دهید. اما باید بدانید که اگر صبور باشید مطمئناً خیلیخوب می توانید روی کارتان تمرکز کنید و کار را سریعتر به پایان برسانید.بدون داشتن کمی صبر، جریان کار راه نخواهد افتاد.

اگر به تمرکز قوی نیاز دارید، بین 90 تا 120 دقیقه را پیشنهاد می کنیم.اگر کمتر از این زمان باشد وقت زیادی را برای شروع کردن تلف خواهید کرد.

مردمان