برهیچ کس پوشیده نیست که کمپانی بوئینگ یکی از بزرگان و پیشگامان صنعتهواپیمائی دنیا می باشد که خدمات بزرگی در جهت ارتقا « پرواز» انجام دادهاست، بنابراین لازم دیده شد تاریخچه ای از این کمپانی و موسس آن (هر چندکوتاه و مختصر) در این مقاله آورده شود.


The beginnings: 1903-1938
درسال ۱۹۰۳ دو رویداد، تاریخ هواپیمائی مدرن را آغاز نمود. اوّل آنکهبرادران رایت اولین پرواز خود را در شمال کارولینا انجام دادند و دومآنکه آقای ویلیام بوئینگ (متولد اوّل اکتبر ۱۸۸۱ در Detroit) دانشگاهمهندسی Yale را ترک کرد. سپس در سال ۱۹۰۸ به سیاتل رفت و دو سال بعد برایتماشای اوّلین نمایش هوایی آمریکا به لس آنجلس رفت. وی برای راندن یکی ازهواپیماهای درون این نمایش هوایی تلاش بسیار نمود ولی هیچکدام از ۱۲ خلباناین نمایش هوایی این لطف را به او نکردند. آقای بوئینگ ناامیدانه به سیاتلبرگشت و بر آن شد تا درباره ی این علم نوین (aviation) بیشتر بیاموزد، بههمین منظور در کلوپ دانشگاه سیاتل مشغول به مطالعه و تحقیق شد.