کمتر کسی را سراغ داریم که با نام ماشین بنز آشنا نباشد و رویای داشتن آن را در سر نپروراند.

بنزاولین خودرویی است که با سوخت بنزینی به حرکت درآمد. خالقش پسری بود خلاقو بااستعداد که در خانوادهای فقیر به دنیا آمد. پدرش تعمیرکار و مکانیکموتورهای اتومبیل بود و پسرش عاشق تحصیل و علم. کارل بنز علیرغم این کهپدرش بسختی معاش زندگیاش را تامین میکرد، توانست به همت والدینش بهتحصیل ادامه دهد و قدم در دانشگاه بگذارد.

او توانست در دانشگاه در رشته پلیتکنیک فارغالتحصیل شود؛ البته در کنار درس به پدرش در تعمیر اتومبیل نیز کمک میکرد.
کارلاهل یکی از شهرهای آلمان به نام کارلسروهه بود. پس از پایان تحصیلاتش،اولین تجربه کاریاش طراحی ساخت یک کارخانه در شهر مانهایم بود، ولی دیرینپایید که کارش را از دست داد و وارد شرکتی ساختمانی در وین شد.

اوسپس در سال ۱۸۷۱ تصمیم گرفت در شرکتی که متعلق به خودش است، کار کند. بههمین خاطر با یک مکانیک به نام آگوست ریتر، اولین شرکت خود را در مانهایمآلمان تاسیس کرد، ولی نتوانست به همکاری با شریکش ادامه دهد. او تصمیمگرفت با کمک نامزدش، برتا ریگر، موانع موجود بر سر راه خود را بردارد.برتا جهیزیهاش را فروخت و به او در خرید سهام ریتر کمک کرد. آنها یک سالبعد با هم ازدواج کردند و صاحب ۵ فرزند به نامهای ایگن، ریچارد، کلارا،تایلد و آلن شدند.

کارل بنز اگرچه در ابتدا در تجارت موفقیتی بهدست نیاورد و شانس به او روی خوشی نشان نداد؛ اما با تلاش بیوقفه توانستچند امتیاز مهم برای تولید و تکمیل موتورهای دوزمانه دریافت کند. او تازمانی که به استانداردهای موردنظرش نمیرسید، دست از کار نمیکشید.

ویبا کمک مخترعان و همکاران جدیدش و با پشتیبانی مالی یک بانک در مانهایم،یک شرکت سهامی را تاسیس کرد. ۵۰ درصد سهام این شرکت در اختیار کارل بود،ولی به عنوان یک عضو هیاتمدیره و سهامدار از حق اظهارنظر کمتری نسبت بهدیگران برخوردار بود؛ چراکه همکاران و دیگر سهامداران شرکت درصدد بودند بهنوعی نفوذ خود را در شرکت افزایش دهند و این رفتارها و در نهایت برخوردهاسبب شد که کارل بنز پس از یک سال شرکت را ترک کندBenz CLS Model.
درهمان سال بنز یک پشتیبان مالی دیگر به نام فردریک ویلهم ایلینگر در ماکسرز پیدا کرد. فردریک یک فروشگاه دوچرخهفروشی داشت و بنز متوجه علاقه زیاداو به وسایل موتوری شد و در همان زمان بود که بنز با کمک فردریک و یک شرکتدیگر، شرکت خود را به نام بنز راهاندازی کرد.

آنها توانستند نیرویکار شرکت خود را به ۲۵نفر افزایش دهند. آنها تا جایی پیشرفت کردند کهدیگر قادر بودند امتیاز تولید موتورهای بنزی خود را به دیگران واگذارکنند. بعد از این بود که بنز تصمیم گرفت تمام وقتش را صرف توسعه موتورهایاتومبیل کند. سرانجام او موتورهای چهارزمانه بنزینی خود را روی کالسکهاینصب کرد و در سال ۱۸۸۶ بود که توانست از اولین خودروی بنزینی خودبهرهبرداری کند و آن را به نمایش عمومی بگذارد.

تا سال ۱۸۸۷ او ۳مدل از این نوع خودروها را طراحی کرد. بنز، مدل اول را در سال ۱۹۰۶ بهموزه آلمان اهداء کرد. مدل دوم را چندین بار طراحی و بازسازی کرد و مدلسوم هم دارای چرخهای چوبی بود که همسرش، برتا برای اولین بار با اینخودرو به مسافرت طولانی رفت. در سال ۱۸۸۶ بنز توانست به مرحلهای ازموفقیت برسد که تولیداتش دیگر جوابگوی تقاضای مردم نبود، در نتیجه تصمیمگرفت کارخانه خود را توسعه دهد.
بتدریج «بنز» در امر خودروسازی پیشتازشد و در سال ۱۸۹۹ به یک شرکت سهامی بزرگ تبدیل شد. به طوری که در آن زمانسالانه ۵۷۲ دستگاه خودرو تولید میکرد.

دوران پس از موفقیت

درسال ۱۹۰۳ کارل از کارهای فنی کناره گرفت تا به عنوان ناظر هیات مدیره بهکار خود ادامه دهد. این اقدام او به دنبال مشاجرهای بود که با مدیرعاملداشت. اما ۳ سال بعد به این نتیجه رسید که شرکتی به نام خودش یعنی «کارلبنز» در لیرنبورگ آلمان تاسیس کند. سهامداران این شرکت خودش و پسرانشبودند. آنها در ابتدا تمام تلاششان را بر این گذاشتند که خودروهایی باموتور بخار تولید کنند. ولی زمان در حال تغییر بود و تقاضا برای اینموتورها کاهش یافت، بنابراین او مجبور شد خطمشی خود را تغییر دهد. در سال۱۹۱۲ «بنز» شرکت را به عنوان یک شریک ترک کرد و پسرانش را تنها گذاشت وشرکت بسرعت پیشرفت کرد و شعبههایی در بازارهای مختلف ایجاد کرد.

برایمثال در انگلیس خودروهای تولیدی این شرکت به خاطر کیفیت بالایی که داشتندبه عنوان تاکسی به کار گرفته شدند و هر روز بر محبوبیت آنها افزوده میشد.در سال ۱۹۲۳ کارل آخرین خودروهای تولیدی خود را ساخت. این خودرو ۸ و دیگری۲۵ اسب بخار قدرت تولید میکرد. هر دوی اینها را بنز برای استفاده شخصیخودش نگه داشت و از آنها لذت برد و هرگز آنها را نفروخت و این خودروهااکنون در موزه نگهداری میشوند.

انتخاب نام مرسدس

مرسدسنام یک دختر اسپانیایی است و نام دختر امیل یکینگ، تاجر بزرگ اتریشی است وکارل نام او را روی محصول خود گذاشت. پدر این دختر نماینده فروش محصولاتبنز بود. کارل بنز در چهارم آوریل ۱۹۲۹ در منزلش واقع در لیدنبورگ درگذشتو امروزه خانهاش به عنوان دفتر مرکزی مرسدس بنز استفاده میشود.

اگرچهخودش چندان از ثروتش بهرهمند نشد، اما امروزه کارخانجات بنز زیباترین وبهترین اتومبیلها را به بازار عرضه میکنند و سبب افتخار بازماندگان کارلمیشوند.

درآمد بنز گروه خودروسازی مرسدس متشکل از برندهای مرسدسبنز، مایباخ، اسمارت، مرسدس بنز AMG و مرسدس بنز مک لارن است. این گروهدر سال ۲۰۰۴ بیش از یک میلیون و ۲۲۶ هزار و ۸۰۰ دستگاه از خودروهای خود رابه فروش رساند. به دلیل برخی از مسائل زیست محیطی، فروش برند مرسدس بنز درسال ۲۰۰۳ دو درصد کاهش داشت و این در حالی است که فروش بخش اسمارت اینگروه به دلیل معرفی مدل جدید ۲۲ درصد افزایش داشته است.
درآمد گروه مرسدس در سال ۲۰۰۴ به ۶/۴۹ میلیارد یورو رسید.

گروه مرسدس سعی کرده است به منظور سودآوری بیشتر، عمده تمرکز خود را متوجه مسائل مربوط به کیفیت، راندمان و قدرت محصولات خود کند.

کیفیتیکی از مهمترین خصیصههای برند مرسدس بنز است. آنها در طول روند تولیدبارها خودرو را مورد آزمایش قرار میدهند و پس از آن نیز سعی میکنند باارتباط با فروشندگان و مشتریان از کیفیت و چگونگی محصول خود پس از تولیداطلاع حاصل کنند.

فروش ۲۰۰۴ گروه مرسدس در بازارهای توسعه یافتهمتفاوت بوده است. به عنوان مثال در اروپای غربی ۳ درصد کاهش و در اسپانیا۱۰درصد افزایش داشت و در بازار چین با ۶ درصد افزایش به ۹۸۰۰ دستگاه رسید.