افرادثروتمند و میلیونر خود ساخته باهوش تر و برتر از شما نیستند. اما آنها ازیک سری اسرار ویژه برای ثروتمند شدن بهره گرفته اند که شما نیز میتوانیدبا پیروی از آنها حداقل کسب و کار خود را رونق بخشید.

-۱رویاهای بزرگی در سر داشته باشید. افکار بزرگ زندگی شما را متحول خواهد ساخت.

۲-یک تصویر خاص از مقصد مسیر خود در ذهن تان ترسیم کنید. هر اندازه اینتصویر مشخص تر و خاص تر باشد امکان دستیابی شما به آن بیشتر خواهد بود.

-۳بهگونه ای رفتار کنید که گویی شما مالک کسب و کارتان میباشید. ولو آنکه برایشخص و شرکت دیگری کار میکنید. این نگرش شما بذرهای موفقیت و استقلال شغلیرا در سرنوشت شما خواهد کاشت.

۴-شغل خود را دوست داشته باشید.چنانچه به آن علاقه مند نمیباشید آن را رها کنید. با “نه” گفتن به شغلی کهتنها برای پول انجامش میدهید شغل دلخواه خود را همچون آهن ربا جذب خودخواهید کرد.

۵-یک گروه خوش فکر تشکیل دهید. با افرادی که متعهد بهایجاد یک شغل بزرگ هستند جلسه تشکیل دهید. اندیشه ها و ایده های خود را بایکدیگر در میان بگذارید و از یکدیگر پشتیبانی کنید.

-۶همواره ضوابط اخلاق کاری را رعایت کنید.

۷-پیشرفت و بهبودی دائم و بی وقفه در شغل خود را سر لوحه اعمال خود قرار دهید. همیشه به علم خود بیفزایید.

۸-به شغل خود بعنوان یک خدمت رسانی بنگرید. یاری رساندن به دیگران کسب و کار شما را رونق خواهد بخشید.

۹-از تمام جزئیات و ریزه کاریهای شغل خود آگاهی یابید. این پیشه شماست.

-۱۰مترصد فرصتها باشید. هر لحضه ممکن است بر در شما بکوبد. آیا شما آماده هستید؟

-۱۱تناسباندام خود را حفظ کنید. ذهن توانمند جسم نیرومندی پدید می آورد. بدن ضعیفمعلول ذهن ضعیف میباشد. سلامت جسمانی و روانی شما اساس موفقیت شما درزندگی میباشد.

۱۲-زندگی خود را اولویت بندی کنید. ابتدا کارهای مهم تر را به انجام رسانید.

-۱۳پیش از آنچه مشتری انتظار دارد به وی خدمت ارائه دهید. این عمل اعتماد سازی کرده و مشتریان شما را افزایش میدهد.

-۱۴فردمنظبطی باشید. زندگی خود را از فعالیتها و افرادی که موجبات پیشرفت وبالنگی شما را فراهم می آورند، پر کنید. فعالیتهایی که بر زندگی شما اثرمنفی می گذارند را از خود دور سازید.

-۱۵نخست به خودتان پرداخت کنید. این نخستین قانون متمولان است. پس انداز را هیچگاه فراموش نکنید.

۱۶-هراز چند گاهی تنهایی را تجربه کنید. در زمان تنهایی به ندای درون و اندیشههای ذهن خود گوش فرا دهید و برنامه ریزیهای خلاقانه کنید.

-۱۷بسوی برتری گام بردارید. بهترین را ارج دهید و به کمتر از آن قانع نباشید.

۱۸-صداقت و درستکاری بهترین سیاست است. خود و خواسته های خود را بشناسید و آنها را همیشه صادقانه بیان دارید.

۱۹در روند تصمیم گیری سریع عمل کرده و در تغییر آنها کند و آهسته باشید.

-۲۰شکست گزینه شما نخواهد بود. تمام افکار شما باید بر موفقیت متمرکز باشد. شما باید موفق گردید.

-۲۱در دستیابی به اهدافتان مصمم باشید. پافشاری سرسختانه اعتماد بنفس شما را تقویت کرده و شما را به پیروزی نهایی نزدیک میکند.

-۲۲بر خلاف جریان آب شنا کنید.هیچگاه از ایده ها،عقاید و رویکردهای نو نهراسید.

-۲۳بروی فرصتها تمرکز کنید و نه بروی موانع.

-۲۴سه عنصر ترس، پشت گوش اندازی و تنبلی را از زندگی خود بیرون اندازید.

۲۵-بهخاطر داشته باشید اغلب افرادی که در کنار شما زندگی میکنند از پیشرفت وثروتمند شدن شما خوشنود نخواهند شد و ممکن است در این مسیر مرتبا شما رااز دستیابی به اهدافتان دلسرد سازند. تنها به اهداف خود بیندیشید و آنهارا نادیده بگیرید.

-۲۶یاد بگیرید خودخواه باشید. خودخواهی به معنینادیده گرفتن حقوق دیگران نیست. بلکه به مفهوم ارج نهادن به خواسته ها وآرزوهای خودتان و مقدم دانستن آنها بر خواسته های دیگران است.