[JUSTIFY]خود و اهل بيت خود را از آتش قيامت حفظ كنيد
دريك آيه در سوره مباركه تحريم مسئوليت بسيار سنگينى را متوجه سرپرستخانواده مى كند، كه در عين سنگينى داراى منابع دنيائى و آخرتى است.اگرتمام مردم بخصوص آنان كه عهده دار مسئوليت زن و فرزند هستند به اين آيهشريفه توجه مى كردند،درصدعمده اى ازمشكلات خانواده ها حل مى شد، وبى نظمىواضطراب وناامنى از محيط خانه رخت مى بست، ونابسامانيها به سامان مىرسيد.يا ايّها الذين آمنوا قوا انفسكم و اهليكم ناراً وقودها النّاس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون مايؤمرون. اى كسانى كه ايمان آورده ايد خود و خانواده خود را از آتش دوزخنگاه داريد، آتشى كه آتش افروزش انسان و سنگ است، بر آن آتش ملائكه خشن ونيرومند و پرقدرت مأمورند، امر و دستور خدا را نافرمانى نكنند، آنچه بهآنان حكم شود انجام دهند.آرى، اين مسئوليت عظيم بر عهده سرپرست خانوادهاست، كه اهل بيت خود را با سوق دادن به توحيد، ايمان به قيامت، ترساندن ازعذاب الهى، آراستن به تقوا، مؤدب نمودن آنان به آداب و اخلاق اسلامى،ايجاد زمينه رشد و كمال، و تربيت و تعليم، از عذاب روز قيامت حفظكند.اينكه آيه شريفه مى فرمايد آتش افروز آن آتش انسان است، مسئله بسياربسيار ظريف و مهمى است.از آيات قرآن مجيد به صراحت استفاده مى شود، كهعذاب روز قيامت مادّه و ريشه اش گناه و معصيت است، در حقيقت ماهيت جرم وجريمه يكى است.بر خلاف جرم و جريمه در دنيا كه اختلاف ذاتى و ماهيتىدارند، اگر كسى خلاف دستورات راهنمائى و رانندگى جرمى مرتكب شود مثلاً ازدست چپ خيابان براند، يا به خيابانى ورود ممنوع وارد شود، چند هزار توماناو را جريمه مى كنند، در اينجا جرم، عملى انسانى، ولى جريمه برنامه اىمالى است، بين عمل و مال اختلاف ماهيت وجود دارد، ولى در نظام هستى ماهيتجرم و جريمه يكى است به اين معنا كه جريمه قيامتى متخلّف همان تخلف است كهبه صورت آتش از وجود خود او زبانه مى كشد.هر گناهى چه عملى چه اخلاقى، چهرابطى، چه مادى، چه معنوى وقتى از انسان صادر شود به اين معناست كه انسانقبول آتش كرده، ولى ظهور اين آتش و سوزندگى آن مربوط به روز قيامتاست.بسيارى از مردم عمرى است مرتكب انواع گناهان مى شوند، عضو سالم ازگناه براى خود باقى نگذاشته اند، اينان در حقيقت آتش فراوانى در وجود خودانبار كرده اند، كه روز كنار رفتن پرده ها و حجابها اين آتش به صورت آتشمادى ظهور مى كند، و صاحبش را براى ابد اسير خود مى كند.در اين زمينه بهدو آيه از قرآن مجيد توجه كنيد.انَّ الَّذين يكتمون ما انزل الله منالكتاب و يشترون به ثمناً قليلاً اولئكَ ما يأكلون فى بطونهم الاَّ النّارو لا يكلِّمهم الله يوم القيامة و لا يزكّيهم و لهم عذاب اليم. آنانى كهآياتى از كتاب نازل شده را كتمان كردند، تا نور هدايت به مردم نرسد، و آنرا به بهاى اندك فروختند، تا شكمى سير كنند، بدانند كه اين خوراك آناننيست مگر آتش، خداوند در قيامت با آنان سخن نگويد، و از پليدى پاكشانننمايد، و براى آنان عذاب دردناك است.انَّ الَّذين يأكلون اموال اليتامىظلماً انَّما يأكلون فى بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً. آنان كه امواليتيمان را به زور و ستم مى خورند، در حقيقت آتش مى خورند، به زودى آتشجهنم آنان را خواهد گرفت.در هر دو آيه خوردن حرام را خوردن آتش دانست،گرچه امروز بصورت لقمه لذيذ است ولى فردا حقيقت ذاتى خود را به صورت آتشآشكار نشان مى دهد.اين گفتار وجود مقدسى است كه هستى و آفرينش و جن و ملكو عرش و فرش و مرد و زن جلوه اراده او هستند.اوست كه گناه و معصيت را آتشمى بيند، گرچه ما آن را عملى لذت بخش و لقمه اى لذيذ مى نگريم، او خوردنآتش را در همان زمان انجام معصيت مشاهده مى كند، گرچه ما آن را نبينيم، اوبراى اين آتش سوزندگى عجيبى مى بيند، گرچه ما اين سوزندگى را حسنكنيم.فرداى قيامت است، كه از ديده مردم به خاطر ديدن نامحرم، از گوش مردمبه خاطر شنيدن حرام، از زبان مردم به خاطر غيبت و تهمت و فحش و باطل گوئى،از شكم مردم به خاطر خوردن حرام، از شهوت مردم به خاطر زنا، لواط، استمناءاز دست مردم به خاطر ظلم و ستم، تقلب و حيله، امضاى ناحق، نوشتار گمراهكننده، و از قدم مردم به خاطر رفتن در مجالس حرام آتش شعله مى كشد، و صاحباين اعضا و جوارح بدكار دچار درد و رنج و ناراحتى مى گردد، و نجاتى براىاو نيست.اى سرپرست خانواده ها، خانواده خود وخود را از چنان آتشى كه محصولگناه و معصيت است حفظ كنيد، وتقواى الهى را درتمام زمينه هاى زندگى مراعاتنمائيد، خود و اهل بيت خود را براى چند روزه دنيا و لذات تمام شدنى، وثروت از دست رفتنى دچار عذاب ابد الهى كه آتش افروزش وجود خود انسان استننمائيد.
از جمله از مواد آتش زا سنگ است، ذغال سنگ را همه مى شناسيد،مادّه سخت و محكمى است، حرارتش زياد و زمان سوختنش طولانى است.در دل زمينميليونها سال است ذغال سنگ و مواد مذاب و آتشين در كار است، فشار اين موادمذاب گاهى به صورتى است كه از قله كوههاى آتش فشان ظاهر مى شود، و هرچه رادر راه خود مى بيند مى سوزاند و نابود مى كند، آتش اين مواد تمام شدنىنيست، بلكه به فرموده قرآن مجيد در آينده نسبت به همه جاى زمين فراگيراست، تا جائى كه تمام درياها شعلهور گردند :و اذا البحار سجِّرت. اينحقيقتى است كه دانشمندان امروز هم پيش بينى كرده اند، كه در آينده زمينتبديل به يك گلوله آتشين مى شود.يوم تبدِّل الأرض غير الأرضِ. روزى كهزمين غير از اين زمين شود.با توجه به وضع درون زمين كه دريائى شگفت آور ازمواد مذاب و آتش زا است، و با توجه به آينده زمين كه گلوله اى آتشين است،به قبول رواياتى كه مى گويند جهنم و طبقاتش در همين زمين است تن مىدهيم.آتش آن روز، آتش افروزش انسان و سنگ است، انسان مواد آتش زايش گناه وزميـن ماده آتش زايش سنگ است، سنگهاى درون و برون زمين كه حجم و وزنش كمنيست علاوه بر آن دائمى و هميشگى است و ابدى شدن اين سنگ آتش زا به ارادهحضرت اوست، چنانكه ابدى شدن انسان در جهان آينده به اراده وجود مباركاوست.بنابر اين واقعيات، سرپرست خانه و خانواده به اين نداى ملكوتى وآسمانى بيش از پيش گوش جان بسپارد كه :يا ايُّها الَّذين آمنوا قوا انفسكمو اهليكم ناراً. دست و پنجه نرم كردن با سرپرست هاى آتش قيامت كه ملائكهغلاظ و شداد هستند كار احدى نيست، اهل جهنم ضعيف و ذليل و محكوم و راهفرارى براى آنان وجود ندارد.مردم سبك وزن و ذليل و پست، جايگاه قيامتىآنها هم پست است، جهنم، جهنمى كه روى همين زمين است، جهنمى كه آتش افروزشانسان و سنگ است، جهنمى كه كارگردانانش خشن و سخت گيرند، جهنمى كه عذابشفراگير، سنگين، سوزنده و دائمى است، و اهلش نه مرگ دارند نه حياتمطلوب.ثمَّ لا يموت فيها و لا يحيى. در آن جايگاه نه بميرد، و نه زندهبرخوردار از زندگى باشد.
بهشت عنبر سرشت
سرپرست خانواده وقتى به حفظخود و خانواده اش از آتش جهنم اقدام كرد، يعنى آنان را از گناهان بدنى،مالى، اخلاقى بازداشت و به واجبات و انجام برنامه هاى خير تشويق نمود، راهخود و خانواده اش به بهشت هموار مى گردد، بهشتى كه در سدرة المنتهى است وعرض آن همانند عرض تمام آسمانها و زمين است.عند سدرة المنتهى، عندها جنَّةالمأوى. معلوم مى شود سدرة المنتهى جهانى وسيع است، در حدى كه بهشت الهى،كه هم عرض همه آسمانها و زمين است در آن جاى دارد!!قرآن به همه دستور مىدهد با آراسته شدن به ايمان و عمل صالح و اخلاق حسنه به سوى بهشت بشتابند:سارعوا الى مغفرة من ربّكم و جنَّة عرضها السموات و الارض اعدَّتللمتَّقين. به سوى مغفرت خدا بشتابيد، و بهشتى كه پهناى آن همه آسمانها و زمين است، و براى اهل تقوا مهيا شده.عزيزانتوشه جهنم گناه و معصيت، توشه بهشت ايمان و عبادت و خدمت به بندگان خدااست.خود و اهل بيت خود را از جمع كردن توشه براى جهنم حفظ كنيد، و بهجمع آورى زاد و راحله براى بهشت تشويق نمائيد، كه وظيفه شما اكنون كهعهده دار مسئوليت خانواده هستيد بسيار عظيم است.رسول خدا را در برخورد بااهل خانه اش، از زن و فرزند و خدمتكار سرمشق خود قرار دهيد، تا از عذابقيامت ايمن شويد، و به نعمت ابد حق يعنى بهشت عنبر سرشت برسيد.آن بزرگواردر رعايت حق زنان از تمام مردم روى زمين گوى سبقت برد، و در رعايت حقبچه ها قيامت كرد.او اهل افراط و تفريط نبود، در محبت و مهر و رأفت، نسبتبه اهل خانه، و در اخلاق و عمل اعتدال و ميانه روى را پيشه خود كرده بود،و در عين رفيق بودن با اهل خانه و نرمخوبودن نسبت به آنان، از نصيحت بهآنان، و تشويقشان به عبادت و بندگى، و ترساندنشان از عذاب قيامت غفلتنمى كرد.با زنان در خانه در حد زن بودنشان رفتار داشت، و با بچه ها بچهمى شد.او براى همه نمونه ادب و سرمشق فضيلت، و الگوى اخلاق، و نشان توحيد،و شعار حق پرستى، و چراغ هدايت بود.
[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]برگرفته از کتاب نظام خانواده در اسلام استاد حسین انصاریان [/JUSTIFY]