واعظ آشتیانی خطاب به حیدری گفت: اینکه تیم ملینتوانست از شایستگیهای شما استفاده کند جای بسی تأسف است متولیان تیم ملیباید به این نکتهتوجه داشته باشند که بازیکنان مستعد مثل خسرو حیدری ازسرمایه های با ارزشفوتبال ما هستند که وجودشان در هر مسابقه می تواند موثرواقع شود

سایت گل- خسرو حیدری نخستین ملی پوشی بود که پس از سفر بهکره جنوبی بهباشگاه استقلال آمد. هافبک ملی پوش استقلال در دیدار با واعظیآشتیانیوضعیت خود در تیم ملی و شرایط تیم ملی در بازی آخر مقابل کره جنوبیرابرای مدیر عامل استقلال تشریح کرد و با ابراز ناراحتی از اینکه فرصتیبرایبروز شایستگی هایش آنطور که باید و شاید در تیم ملی به دست نیاوردهآرزوکرد در آینده مجال بیشتری در تیم ملی و استقلال داشته باشد.
اوهمچنین ابراز امیدواری کرد استقلال امسال بتواند رویه ناکامی مدافععنوانقهرمانی را از بین ببرد و با کسب دومین قهرمانی متوالی در لیگ برتردر فصلپیش رو هم شایستگی های خود را ثابت کند. مدیرعامل استقلال نیز دراین دیدارضمن دلجویی از خسرو حیدری گفت: حیدری از جمله بازیکنان با اخلاقو با تکنیکفوتبال ایران است و هرچند از شایستگی های او در تیم ملیاستفاده نشد امیدمی رود در لیگ جدید با توانی بیشتر و درخشش در استقلالجایگاه ثابت خود رادر تیم ملی ایران نیز به دست آورد.
واعظ آشتیانی خطاب به حیدری گفت:اینکه تیم ملی نتوانست از شایستگیهای شما استفاده کند جای بسی تأسف استمتولیان تیم ملی باید به این نکتهتوجه داشته باشند که بازیکنان مستعد مثلخسرو حیدری از سرمایه های با ارزشفوتبال ما هستند که وجودشان در هر مسابقهمی تواند موثر واقع شود. آشتیانیابراز امیدواری کرد در آینده مربیان ازنگاه یک سوی به بعضی از بازیکنانپرهیز کنند و با در نظر گرفتن عدالت وشایستگی افراد از آنها بهره گیرند.